Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.03.2013, 21:20 - Jego tron został skradziony. Jego moc, nie

Moja szczerze umiłowana córko, zostałem skazany na śmierć po raz drugi. Zniewaga tego rozstrzygnięcia w Rzymie, którego byłaś dzisiaj świadkiem, rani Mnie do żywego.
Kiedy stanąłem przed Moimi katami oskarżony o herezję i ośmieliłem się mówić Prawdę, Moi apostołowie uciekli i nigdzie nie można było ich znaleźć. Ci, którzy poszli za Mną i przyjęli Moje Nauczanie, zdradzili Mnie, kiedy Moje Słowo zostało zakwestionowane przez tych, którzy byli u władzy. Zaczęli tracić do Mnie zaufanie i zaczęli we Mnie wątpić.
Niektórzy z Moich wyznawców uwierzyli w przestępstwo herezji, o które zostałem oskarżony, a wtedy czuli się usprawiedliwieni. Tak potężni byli Moi oskarżyciele - mężczyźni na wysokich stanowiskach, ubrani w egzotyczne szaty, którzy chodzili i rozmawiali z poczuciem prawdziwej władzy - że niewielu w nich wątpiło.
Prowadzili śledztwo, kwestionowali, szydzili, bagatelizowali, wyśmiewali i kpili ze Mnie za mówienie Prawdy. Ludzie padali przed tymi władcami - mężczyznami o donośnych głosach, a których władza nigdy nie była kwestionowana. Mój Głos stał się jak szept pośród wrzasków Moich oskarżycieli.
"Heretyk" - krzyczeli. Powiedzieli, że mówiłem złośliwym językiem, że bluźniłem przeciwko Bogu i że chcę zniszczyć ich kościół. I tak zamordowali Mnie z zimną krwią.
Teraz nie będzie inaczej, kiedy staram się, aby Mój Głos został poznany, gdy próbuję ostrzec wszystkie dzieci Boga o wydarzeniach, o których ci mówiłem, Moja córko, przez ostatnie parę lat. Moje Słowo będzie traktowane z pogardą. Moje Słowo będzie kwestionowane. Wątpliwości będą się nasuwać i po raz kolejny Moi apostołowie uciekną i pozostawią Mnie wilkom.
Nie popełnijcie błędu, Prawda została wam ujawniona. Powiedziałem wam, Moi wyznawcy, jak zostaniecie oszukani. Będzie to dla was bardzo trudne, ponieważ będziecie mieć wątpliwości wobec tego oszusta, który siedzi w Domu Mojego Ojca.
Mój umiłowany Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł, jak zostało przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moim Imieniu.
Papież Benedykt będzie prowadził Moich wyznawców do Prawdy. Nie porzuciłem go i będę trzymać go blisko Mojego Serca i dam mu pocieszenie, jakiego potrzebuje w tym strasznym czasie.
Jego tron został skradziony. Jego moc, nie.
Wasz Jezus


13th March 2013, 21:20 - His throne has been stolen. His power has not

My dearly beloved daughter, I have been condemned to death for the second time. The insult of the ruling in Rome, which you witnessed today, cuts Me in two.
When I stood before My executioners, accused of heresy and of daring to speak the Truth, My apostles ran away and were nowhere to be found. Those who followed Me and accepted My Teachings betrayed Me when My Word was challenged by those in authority. They began to lose trust in Me and they began to doubt Me.
Some of My followers believed the crimes of heresy, of which I was accused, and that they were justified. So powerful were My accusers - men in high places, dressed in exotic robes and who walked and talked with a sense of real authority - that few doubted them.
I was probed, challenged, sneered at, belittled, ridiculed and mocked for speaking the Truth. People fell before these rulers - men with mighty voices and whose authority was never questioned. My Voice became like a whisper in the midst of the roars of My accusers.
"Heretic" - they shouted. They said I spoke with an evil tongue, that I blasphemed against God and that I wanted to destroy their church. And so, they murdered Me in cold blood.
It will be no different when I try to make My Voice known now, when I attempt to warn all God's children about events, which I spoke to you, My daughter, for the last couple of years. My Word will be treated with contempt. My Word will be questioned.
Doubts will creep in and, once again, My apostles will run away and leave Me to the wolves.
Make no mistake, the Truth has been revealed to you. I have told you, My followers, how you will be deceived. This will be very difficult for you because you will question this imposter who sits in My Father's House.
My beloved Pope Benedict XVI was persecuted and fled, as foretold. I have not appointed this person, who claims to come in My Name.
He, Pope Benedict, will guide My followers towards the Truth. I have not deserted him and I will hold him close to My Heart and give him the comfort he needs at this terrible time.
His throne has been stolen. His power has not. Your Jesus