Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.03.2013, 12:40 - Wszyscy święci i aniołowie w niebie będą odczuwali Moją Udrękę, ponieważ czas Apokalipsy jest bliski

Moja szczerze umiłowana córko, jaką złość, gniew i strach odczuwają ci, którzy nie chcą w tym czasie przyjąć Mojego Kielicha Cierpienia.
Wściekłość szatana wobec tych orędzi szybko wzrośnie i zrobi on wszystko, aby cię potępić, Moja córko.
Cierpienie będzie przez Ciebie przyjęte, ponieważ sama zgadzasz się poddać Mojej Woli. Zatem ty, Moja córko, musisz milczeć, gdy trwają wrzaski bestii i tych biednych dusz, którymi się on posługuje, by cię atakować. Mówię to do wszystkich Moich ukochanych wiernych - pozostańcie stanowczy. Chyląc głowy w pokornym poddaństwie, ofiarujcie swoje cierpienia za te dusze, które nie przyjmują Daru Prawdy.
Osoby odpowiedzialne za przeniknięcie nieprzyjaciół do Mojego Kościoła na ziemi, celowo wybrali czas Wielkiego Postu, by obrażać Mnie, ich Jezusa, który umarł w męczarniach, aby zbawić ich dusze.
Ci, którzy wędrują po korytarzach Rzymu, są tak skażeni, że największym znakiem będzie chaos, który powstanie, kiedy poddadzą się władzy oszusta. Chaos, bałagan, podział i sprzeczności będą widoczne wszędzie w Rzymie. Ten nieporządek pochodzi od szatana, gdyż nie może pochodzić od Boga.
Gniew pochodzi od złego, a jego wściekłość jest wyczuwalna, gdy Moje Światło rozprzestrzenia się wśród dzieci Bożych. Podawajcie do wiadomości, że gdy ataki tak złośliwej natury są przypuszczane na innych w Moje Imię, to taka reakcja jest sprowokowana przez Moją Obecność.
Tylko Ja, Jezus Chrystus i Moi wyznawcy mogą być przedmiotem takiego znęcania się, więc gdy okaże się, że staje się ono nie do zniesienia, proszę odmówcie tę krótką modlitwę:
"Dzielę ten ból z Tobą, Drogi Jezu i proszę, abyś błogosławił darem Ducha Świętego moich wrogów i tych, którzy Cię biczują. Amen."
Niezgoda będzie trwać, a wszyscy święci i aniołowie w niebie będą odczuwali Moją Udrękę, ponieważ czas Apokalipsy jest bliski.
Trzymajcie się Mnie, waszego Jezusa i złóżcie całą swoją ufność we Mnie, gdyż tworzę Moją Armię Reszty w ramach przygotowań do tej okropnej walki o dusze, która was czeka.
Wasz Jezus


16th March 2013, 12:40 - My Agony is felt by all the saints and angels in Heaven, for the time of the Apocalypse is near

My dearly beloved daughter, what rage, what anger and what fear is being felt by those who refuse to accept My Cup of Suffering at this time.
The rage of Satan, against these Messages, will increase quickly and every effort will be made to denounce you, My daughter.
Suffering is to be accepted by you, because of your surrender to My Holy Will, which is of your own accord. So you, My daughter, must remain silent as the screams of the beast and those poor souls he uses to attack you continue. I say this to all of My beloved loyal disciples - remain firm. Keep your heads bowed in humble servitude and offer your suffering for those souls who will not accept the Gift of Truth.
Those responsible for infiltrating My Church on earth chose the time of Lent, deliberately, to insult Me, their Jesus, who died in agony to save their souls.
So infested are they, those who roam the corridors of Rome, that the biggest sign will be seen in the chaos, which will ensue, as they adhere to the command of the imposter. Chaos, disorder, division and contradiction will be seen everywhere in Rome. This disorder comes from Satan for it cannot come from God.
Anger comes from the evil one and his rage is palpable when My Light spreads amongst God's children. Make it known that when attacks of such a vicious nature are inflicted on another, in My Name, that it is My Presence which provokes such a reaction.
Only I, Jesus Christ, and My followers can be the focus of such abuse and so, when you find that this becomes unbearable, please say this short prayer:
"I share this pain with You, dear Jesus, and ask that You bless my enemies, and those who scourge You, with the Gift of the Holy Spirit. Amen."
The discord will continue and My Agony is felt by all the saints and angels in Heaven, for the time of the Apocalypse is near.
Hold onto Me, your Jesus, and place all your trust in Me as I build My Remnant Army, in preparation for the ugly battle for souls which lies ahead.
Your Jesus