Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.03.2013, 18:50 - Orędzie do kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy oddali swoje życie Mojej Świętej Służbie

Moja szczerze umiłowana córko, to orędzie jest do kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy oddali swoje życie Mojej Świętej Służbie.
Moi umiłowani słudzy, pragnę, abyście byli posłuszni Prawom Kościoła i tym, którym musicie okazać posłuszeństwo w Moje Święte Imię.
Nigdy nie wolno wam opuszczać waszych obowiązków wobec Kościoła i musicie nadal służyć Mi, jak zawsze. Proszę udzielajcie wszystkich sakramentów, tak jak wcześniej, ale z jeszcze większą starannością. Wypełniajcie, jak zawsze, swoje święte obowiązki. Waszym obowiązkiem są dzieci Boże i musicie prowadzić swoje owce. W każdej chwili bądźcie wierni Mojemu Nauczaniu.
To nie wy, Moi drodzy słudzy, opuścicie Mój Kościół na ziemi. To nie z waszej winy przepisy w Moim Kościele zostaną zmienione, aby włączyć nowe doktryny.
Pozostaniecie wierni służbie Mojego Kościoła i będziecie wypełniali swoje obowiązki, aż do tego strasznego dnia. To będzie dzień, kiedy Moja Msza Święta zostanie zmieniona nie do poznania. To wrogowie Boga, którzy przeniknęli do Mojego Kościoła na ziemi, będą tymi, którzy odsuną was ode Mnie.
Kiedy zaprezentują nową Mszę, pozostaniecie wtedy bez możliwości wyboru, bo będziecie wiedzieli, że ona nie będzie już ofiarować Najświętszej Eucharystii. Nastąpi to wtedy, gdy Prawda zostanie ostatecznie wam objawiona, choć już wcześniej będziecie przygotowani poprzez znaki.
Te znaki będą zawierały dziwne, nowe sposoby dostosowania modlitw, szatan nie będzie już potępiany, a sakramenty zostaną zmanipulowane, aby uwzględnić inne wyznania. Poczujecie się nieswojo, ale będziecie odczuwali obowiązek zachowania wierności wobec Mojego Kościoła.
To wtedy, Obecność Mojego Kościoła na ziemi, będzie waszym jedynym sposobem na przetrwanie, jeśli macie pozostać wierni Mojemu Nauczaniu. Kiedy Moje Nauczanie, Moje sakramenty i Moja Msza Święta zostaną zmienione, nie możecie dać się oszukać. Jeśli nie będziecie przestrzegać Moich Praw, wtedy Mnie zdradzicie.
Ostrzegam inne kościoły chrześcijańskie, że ta plaga rozprzestrzeni się także na wasze kościoły. Z czasem stanie się dla was trudne zachowanie Moich Nauk w taki sposób, jak zostały one podane światu. Wszyscy chrześcijanie będą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i jego wspólnika, antychrysta, którego twarz z promiennym uśmiechem będzie znana na całym świecie, jako najbardziej wpływowego przywódcy wszech czasów.
Wasz Jezus


17th March 2013, 18:50 - A message for priests and all those sacred servants of Mine who have given their lives to My Sacred Service.

My dearly beloved daughter, this is a Message for priests and all those sacred servants of Mine who have given their lives to My Sacred Service.
My beloved servants, I desire that you obey the Laws of the Church and those to whom you must show obedience in My Holy Name.
You must never desert your duties to the Church and you must continue to serve Me as always. Please administer all the Sacraments, as before, but with even more diligence. Attend, as always, to your sacred duties. Your duty is to God's children and you must guide your flock. Remain loyal to My Teachings at all times.
It will not be you, My precious servants, who will desert My Church on earth. It will not be through your doing that Laws within My Church will be changed in order to embrace new doctrines.
You will remain loyal to the services of My Church and conduct your duties until the terrible day. This will be the day when My Holy Mass will be changed beyond recognition. It will be the enemies of God, who have infiltrated My Church on earth, who will push you away from Me.
When they present the new Mass, you will be left with no choice then, for you will know that it will no longer offer the Most Holy Eucharist. It will be then that the Truth will finally be revealed to you, although you will be aware of the signs before then.
The signs will include strange new ways of adjusting prayers; Satan will no longer be denounced and the Sacraments will be tampered with in order to include other denominations. You will become uneasy, yet you will feel an obligation to remain loyal to My Church.
It will be then that the Existence of My Church on earth will be your only means of survival if you are to remain loyal to My Teachings. When My Teachings, My Sacraments and My Holy Mass are changed, you must not be deceived. If you do not adhere to My Laws, then you will betray Me.
For other Christian churches, I warn you that this infestation will spread also to your churches. In time, it will become difficult for you to honour My Teachings in the way they were given to the world. All Christians will suffer under the regime of the false prophet and his cohort, the antichrist, whose face will be beamed all over the world soon, as the most influential leader of all time.
Your Jesus