Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.03.2013, 19:35 - Matka Boża: Podział na świecie, który zostanie wprowadzony przez Goga i Magoga rozdzieli rodziny na dwie części

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci wątpić w znaczenie tej Misji ani pozwalać, aby ataki skierowane na ciebie odwróciły twoją uwagę od Mojego ukochanego Syna.
To właśnie z powodu Miłości i Miłosierdzia mojego Syna, objawia On światu plany porwania dusz przed końcem czasu przez złego ducha. Ten przebiegły plan był opracowywany przez bardzo długi czas i zostanie wymierzony w dzieci Boże przez siły masońskie, które są wierne złemu duchowi.
Niech nikt nie ma wątpliwości, co do proroctw objawianych wizjonerom i widzącym na przestrzeni wieków przeze mnie, waszą Matkę. Dzieci, nie możecie się bać. Powinniście raczej być pełni nadziei i radości, gdyż czas na Nowe Niebo i Nową Ziemię jest bliski i dzieci Boże zostaną ostatecznie uwolnione od zła, które każdy z was doświadcza przez całe swoje życie.
Ten czas został przepowiedziany w Księdze mojego Ojca i z tego powodu musicie przyjąć Prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy. Jeśli nie akceptujecie Księgi Apokalipsy danej Janowi, to nie możecie powiedzieć, że akceptujecie resztę Księgi - Najświętszej Biblii.
Wiele z tego, co ma nadejść będzie trudne i bolesne, gdyż podział na świecie, który zostanie wprowadzony przez Goga i Magoga rozdzieli rodziny na dwie części. Nikczemne intrygi i podstępne plany, opracowane przez fałszywego proroka i antychrysta, będą największym oszustwem od czasu, gdy faryzeusze odrzucili mojego Syna. Gdy faryzeusze odrzucili mojego Syna, uniemożliwili przekazanie Prawdy dzieciom Bożym. To zmniejszyło liczbę wyznawców mojego Syna podczas Jego pobytu na ziemi i uniemożliwiło im stanie się chrześcijanami. Na prawdę tak samo będzie z tymi dwoma, którzy będą nosić obraz dobra, ale którzy wiele dzieci Bożych sprowadzą na manowce. Zaślepią wielu na Prawdę, gdy wprowadzone przez nich ogromne zmiany, w trakcie ich panowania, oderwą ludzi od Bożych Praw.
Będą mówili dzieciom Bożym, że zło jest do przyjęcia i że pewne grzechy nie obrażają Boga. Ludzie uwierzą im i w rezultacie odwrócą się od Boga.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ich rządy były krótkie, aby Prawda zwyciężyła, i aby Kościół mojego Syna na ziemi mógł pozostać nienaruszony.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


18th March 2013, 19:35 - Mother of God: The division in the world, to be brought about by Gog and Magog, will split families in two

My child, you must never doubt the importance of this Mission or allow attacks on you to divert your attention from my beloved Son.
It is because of my Son's Love and Mercy that He reveals to the world the plans by the evil one to snatch souls before the time of the end. This devious plan has been devised for a very long time and will be inflicted on God's children by Masonic forces whose allegiance is to the evil one.
Let no one be in any doubt as to the prophecies revealed by me, your Mother, to visionaries and seers throughout the centuries. Children, you must not be frightened. Instead you should be hopeful and rejoice for the time for the New Heaven and New Earth is soon and God's children will finally be rid of the evil, which each one of you has borne witness to throughout your lives.
This time has been foretold in my Father's Book, and because of this, you must accept the Truth of the contents of the Book of Revelation. If you do not accept the Book of Revelation, given to John, then you cannot say you accept the rest of the Book - the Most Holy Bible.
Much of what is to come will be difficult and hurtful, for the division in the world to be brought about by Gog and Magog will split families in two. The evil scheming and the deceitful plans, devised by the false prophet and the antichrist, will be the greatest deception since the Pharisees denied my Son. When they, the Pharisees, denied my Son, they prevented the Truth from being given to God's children. This reduced the numbers and the followers of my Son, during His time on earth, and prevented them from becoming Christians. The same will be true of these two who will bear the image of goodness, but who will lead many of God's children astray. They will blind many to the Truth as the sweeping changes, which they will bring about, throughout their reign, will detach people from the Laws of God.
God's children will be told that evil is acceptable and that certain sins are not offensive to God. People will believe them and, as a result, will turn their backs on God.
Pray, pray, pray that their reign will be short and that the Truth will prevail so that my Son's Church on earth can remain intact. Your beloved Mother
Mother of Salvation