Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.03.2013, 21:45 - Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku do godziny 15:30 w Wielki Piątek

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, by wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku do godziny 15:30 w Wielki Piątek.
Nawet niemal symboliczny post da wam wgląd w Mój Plan Zbawienia i zobaczycie, jak będziecie mogli pomóc Mi ocalić dusze grzeszników.
Przez ten post ponownie staniecie się zdrowi. Oczyszczenie ciała, odnowi waszego ducha. Pragnę również, abyście przystąpili do Sakramentu Spowiedzi lub innej formy pojednania, która jest dla was dostępna. Jeśli nie jesteście w stanie przyjąć tego sakramentu, proszę przyjmijcie Dar Mojego Odpustu Zupełnego, który dałem wam jakiś czas temu.
(31.01.2012, 21:30
Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego.
"O mój Jezu, jesteś światłem ziemi. Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie. Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Ciebie. Wysławiamy Ciebie. Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują. Amen.")
Wtedy pragnę, abyście w duchu złączyli się ze Mną, jak byście byli obecni z Moimi apostołami na Mojej Ostatniej Wieczerzy. Będziecie dzielić się ze Mną przaśnym chlebem i będziecie spożywali ze Mną przy Moim stole. Wy, Moi wyznawcy, którzy dzielicie ze Mną Mój Kielich Cierpienia z własnej woli, powinniście przyjąć to, co wam ofiarowuję.
Jeśli to przyjmiecie na przebłaganie za grzechy śmiertelnego człowieka, uratujecie miliony dusz. Dam wielkie Miłosierdzie najbardziej zatwardziałym grzesznikom w zamian za wasz dar cierpienia.
Oto Modlitwa Krucjaty dla was, jeśli chcecie dzielić Mój Kielich Cierpienia. Odmawiajcie ją trzy razy, kiedy będziecie mogli, ale najlepiej o dowolnym czasie podczas postu.
Modlitwa Krucjaty (103) Dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem
"Padam przed Tobą, Drogi Jezu, do Twoich Stóp, abyś zrobił ze mną co chcesz dla dobra wszystkich.
Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.
Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł zbawić te biedne dusze, które zostały utracone i nie mają nadziei.
Przyjmij mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój Ból.
Trzymaj moje serce w Twoich Świętych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą.
Przez mój dar cierpienia pozwalam Twojej Boskiej Obecności objąć moją duszę, abyś mógł odkupić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie dzieci Boże na wieki wieków. Amen."
Ta ofiara z waszej strony, okazana Mi, Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi całej ludzkości, umożliwi Mi wylać Moje Wielkie Miłosierdzie na cały świat.
A co ważniejsze, będę mógł zbawić nawet tych, którzy Mnie nienawidzą. Wasze modlitwy i ofiary są ich jedyną łaską zbawienia, bo bez nich zły duch by ich zniszczył.
Jeśli nie zechcecie przyjąć tego cierpienia, to i tak dam wam wielkie błogosławieństwa i proszę, abyście kontynuowali ze Mną Moją drogę, by przebudzić świat z letargu tak, abym mógł podnieść zasłonę fałszu, która go przykrywa.
Wasz Jezus


22nd March 2013, 21:45 - I desire that all of My followers conduct a time of fasting from next Monday until 15:30 hours on Good Friday

My dearly beloved daughter, I desire that all of My followers conduct a time of fasting from next Monday until 15:30 hours (03:30 PM) on Good Friday.
Even a small token of fasting will glean, for all of you, an insight into My Plan of Salvation and how you can help Me to salvage the souls of all sinners.
It is through fasting that you will become whole again. By cleansing your body, your spirit will be renewed. I also desire that you receive the Sacrament of Confession, or what form of reconciliation is available to you. Please, if you are unable to receive this Sacrament then accept the Gift I have given you of My Plenary Indulgence some time ago.
(Tuesday, January 31st, 2012 @ 09:30 PM
You must say this prayer for seven consecutive days to be given the gift of total absolution and the Power of the Holy Spirit.
"O my Jesus, You are the Light of the earth . You are the Flame that touches all souls. Your Mercy and Love knows no bounds.
We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross . Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You. Grant us, O Lord, the gift of humility, so that we are deserving of Your New Kingdom. Fill us with the Holy Spirit, so we can march forth and lead Your army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on earth . We honour You . We praise You . We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You to save souls. We love You, Jesus. Have Mercy on all Your children wherever they may be.
Amen.")
Then in spirit, I wish you to join with Me, as if you were present with My apostles at My Last Supper. You will share with Me, the unleavened bread and eat with Me at My table. You, My followers, can share with Me, My Cup of Suffering, by your own free will, should you accept My offer.
If you can accept this, you will, in atonement for the sins of mortal man, save millions of souls. I will grant Mercy to the most hardened sinners, in return for your gift of suffering.
Here is the Crusade Prayer for you if you wish to share My Cup of Suffering. Recite this, three times, when you can, but preferably during any time of fasting.
Crusade Prayer (103) To share the Cup of Suffering with Christ
I lay before You, dear Jesus, and at Your Feet to do what You will with me for the good of all. Let me share Your Cup of Suffering.
Take this gift from me, so that You can save those poor souls who are lost and without hope. Take me, in body, so I can share Your Pain.
Hold my heart in Your Sacred Hands and bring my soul in union with You.
Through my gift of suffering, I allow Your Divine Presence to embrace my soul, so that You can redeem all sinners and unite all God's children forever and ever. Amen.
This sacrifice on your part, presented to Me, Jesus Christ, Redeemer of all humanity, will enable Me to pour My Great Mercy over the whole world.
More importantly, I will save even those who hate Me. Your prayers and sacrifice are their only saving grace, for without this, they would be destroyed by the evil one.
If you do not wish to endure this suffering, I will grant you great blessings and ask that you continue with Me on My journey to awaken the world from its slumber and so I can lift the veil of deceit which covers it.
Your Jesus