Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.03.2013, 23:15 - Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i będzie tak nagłe, że ledwo zdążycie złapać oddech

Moja szczerze umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy i złączcie się ze Mną we wspomnieniu dnia, w którym otrzymaliście Wielki Dar Odkupienia.
Wielki Piątek musi zostać zapamiętany jako dzień, gdy Bramy Raju zostały w końcu otwarte na przyjęcie dzieci Boga z ich wygnania od Niego. Moja Śmierć zapewniła wam przyszłość, jakiej nigdy byście nie mieli, gdyby Mój Ojciec nie wysłał Mnie jako Mesjasza.
Moje Ciało zostało ukrzyżowane, ale Moja Śmierć przyniosła wam życie. Teraz, w czasie Mojego Powtórnego Przyjścia, Moje Ciało będzie przechodziło to samo Ukrzyżowanie - ale tym razem będzie cierpiał Mój Kościół, Moje Ciało Mistyczne. Musicie wiedzieć, że nigdy nie pozwolę, by ukrzyżowanie Mojego Kościoła zniszczyło wiarę dzieci Bożych. Zatem wzywam teraz każdego człowieka niezależnie od jego wyznania, koloru czy rasy, aby Mnie wysłuchał:
Wkrótce doświadczycie wszystkich znaków na ziemi, które udowodnią wam, że jesteście stworzeniami Boga. Jeśli będziecie wzywać Miłosierdzia Bożego, to szybko się zorientujecie, że nigdy nie umrzecie. Dla was wszystkich, którzy uznajecie, że jesteście ukochanymi dziećmi Boga, przyszłość jest jasna. Zapraszam was, wasze rodziny i przyjaciół do udziału w Moim Królestwie i spożywania przy Moim Stole.
Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i będzie tak nagłe, że ledwo zdążycie złapać oddech, zanim ujawni się wam jego piękno. Jeśli kochacie Boga, proszę, nie obawiajcie się Mojego Powtórnego Przyjścia. Bóg was kocha. Ja was kocham. Trójca Święta obejmie ziemię i wszystkich, którzy akceptują Moją Rękę Miłosierdzia i ci, którzy okażą skruchę za swoje grzeszne życie, będą ocaleni.
Ci spośród was, którzy są mocni w wierze, zostaną wzięci natychmiast. Dla tych, którzy pozostają w tyle, są pozbawieni wiary i którzy nie są w stanie dotrzeć do Mnie, czas będzie dłuższy.
Wy, Moi wierni wyznawcy będziecie musieli pomóc słabym i tym, którzy są zagubieni. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że dam tym wszystkim duszom, czas potrzebny do zabrania ich do życia wiecznego, które obiecałem wszystkim. Nigdy nie czujcie się przygnębieni, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, chociaż grzech nadal pożera słabe dusze. Musimy działać w jedności, aby uratować tych, którzy są tak daleko odsunięci ode Mnie, że prawie nic nie jest w stanie przyciągnąć ich w Moje Ramiona. Przez waszą wzajemną miłość, inne cuda zostaną dokonane, aby nawrócić te zagubione, dusze. Taka jest Moja Obietnica dla was. Modlitwa i to dużo modlitwy, będzie częścią waszej powinności względem Mnie, aby uratować te dusze od strasznego końca, który jest planowany przez szatana wobec dzieci Bożych, których on nienawidzi. Nie wolno mu oddać tych dusz.
Mój Apel jest dla wszystkich. Te orędzia nie wykluczają żadnej religii. Są natomiast przekazywane z wielką miłością do każdego dziecka Boga, gdyż wszyscy jesteście równi w Jego Oczach.
Trwajcie w pokoju i ufności w Bożą miłość.
Wasz Jezus


27th March 2013, 23:15 - Your transition from this earth into My New Kingdom will be painless, instant and will be so sudden that you will barely be able to take a breath

My dearly beloved daughter, come all of you and join with Me in remembrance of the day when you were given the great Gift of Redemption.
Good Friday must be remembered as the day when the Gates of Paradise were finally opened to welcome God's children from their exile from Him. My death secured for you a future you would never have, had My Father not sent Me as the Messiah.
My Body was crucified but My death brought you life. In this, the time for My Second Coming, My Body will endure the same Crucifixion - only this time it will be My Church, My Mystical Body, which will suffer. You must know that I would never allow the crucifixion of My Church to destroy the faith of God's children. So now, I call on every person, every creed, every colour and every race to listen to Me.
You will soon experience all the signs on earth, which will prove to you that you are the Creation of God. You will know soon that you will never die if you call out to God's Mercy. The future for all of you, who accept that you are a cherished child of God, is bright. I invite you, your family and friends to join in My Kingdom and eat from My Table.
Your transition from this earth into My New Kingdom will be painless, instant and will be so sudden that you will barely be able to take a breath before its beauty is revealed to you. Please do not fear My Second Coming, if you love God. God loves you. I love you. The Holy Trinity will embrace the earth and all those, who accept My Hand of Mercy and who show remorse for their sinful lives, will be safe.
The strong in faith, amongst you, will be taken swiftly. The time for those who lag behind, lacking in faith and who find it impossible to reach out to Me, will be longer.
You, My faithful followers will have to help the weak and those who are lost. My Mercy is so great that I will give all those souls the time needed to take them into the eternal life I have promised all. Never feel downhearted when all seems hopeless, as sin continues to devour the souls of the weak. We must work, in union, to save those who are so far removed from Me that very little will entice them into My Arms. Through your love for each other, miracles will be used to convert those lost souls. This is My Promise to you. Prayer, and much of it, will be part of your duty to Me to save those souls from the terrible end, which is being planned by Satan against God's children who he detests. He must not be given these souls.
My Call is for everyone. These Messages do not exclude any religion. Instead they are given to each child of God with great Love, as you are all equal in His Eyes.
Be at peace and trust in the Love of God.
Your Jesus