Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.03.2013, 08:45 - Niebawem Mój Umiłowany Papież Benedykt będzie przewodził dzieciom Bożym ze swojego miejsca wygnania

Drugie Orędzie na Wielki Piątek
Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj będzie się tworzyć historia. Gdy pamięć Mojej Pasji będzie czczona, to w rzeczywistości będzie to oznaczać Ukrzyżowanie Kościoła katolickiego.
W dniach poprzedzających Moją zdradę za Mojego Czasu na ziemi, kapłani tamtych dni, walczyli na wszelkie możliwe sposoby, aby starać się udowodnić, że jestem winny herezji.
Brali to, czego uczyłem - Słowo Boże - i przekręcali je. Następnie rozpowszechniali plotki zawierające kłamstwa i mówili, że próbowałem odciągnąć ludzi od Prawdziwego Nauczania Kościoła. Głosili w Świątyni, ostrzegając ludzi, by trzymali się z dala ode Mnie, ażeby nie obrażać arcykapłanów. Ostrzegali ich, że jeśli nadal będą rozpowszechniać Moje Orędzia, zostaną wyrzuceni ze Świątyni, jak trędowaci. W niektórych przypadkach, powiedzieli Moim uczniom, że będą cierpieć kary fizyczne i że mogą zostać aresztowani.
Podczas, gdy bluźnili przeciw Duchowi Świętemu - zaprzeczali, że mówię Prawdę i mówili, że Moje Słowo pochodzi od szatana - nadal czcili Boga w Świątyniach. Ubrani w szaty królewskie, walczyli o swoje miejsce przy ołtarzu w Świątyni. Wszyscy skromni słudzy zmuszeni byli stać godzinami, podczas, gdy oni siedzieli na krzesłach, które zostały zaprojektowane dla Królów. Przy ołtarzu tłoczyło się tak wielu przywódców Kościoła, że zwykli ludzie czuli się zdezorientowani. Zobowiązani byli składać hołd Bogu, poprzez nakazane oddawanie czci sługom Bożym najwyższej rangi. Arcykapłani żądali szacunku od tych, którzy uczęszczali do Świątyni. Okazywali wszystkie zewnętrzne oznaki miłości i pokory, jakich od nich oczekiwano, a jednak ubierali się i zachowywali, jak władcy w Domu Mojego Ojca, a nie jak słudzy, którymi mieli być.
Kiedy ludzie chodzili za Mną, obawiali się, żeby nie obrazić faryzeuszów. Kapłani byli zastraszani i ostrzegani, że jeśli nie powstrzymają się od rozpowszechniania Mojego Słowa, zostaną pozbawieni tytułów. Zwykli ludzie wiedzieli, że gdyby rozpowszechniali Moje Nauczanie, to ich własny los byłby dużo gorszy.
Ukrzyżowanie Mojego Ciała na ziemi wypełniło pierwszą część Przymierza z Moim Ojcem, aby ocalić ludzkość.
Ukrzyżowanie Mojego Mistycznego Ciała - Mojego Kościoła na Ziemi - rozpoczyna się dziś, tym samym zapoczątkowując ostateczne prześladowanie zgodnie z masońskim planem zbezczeszczenia Mojego Domu, i stanie się teraz jasne dla wszystkich, którzy znają Prawdę.
Historia będzie się teraz powtarzać, ale Prawda nie zostanie odrzucona. Jednak ci, którzy Mnie odrzucą, z czasem powrócą do Mnie. Ci, którzy wiedzą, że obecnie spełniają się przepowiedziane proroctwa - że Mój Kościół będzie ostatnim celem, by pozbyć się ze świata wszelkich śladów Mnie, Jezusa Chrystusa, pójdą za Mną w Mojej armii Reszty. Oni pozostaną wierni Mojemu Nauczaniu do końca czasów.
Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Panowanie w Domu Piotra będzie krótkie i niebawem Mój Umiłowany Papież Benedykt będzie przewodził dzieciom Bożym ze swojego miejsca wygnania. Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, gdy Mój Kościół będzie walczył o Życie.
Wasz Jezus


29th March 2013, 08:45 Good Friday Message 2 - Soon My Beloved Pope Benedict will guide God's children from his place of exile.

Second Message for Good Friday
My dearly beloved daughter, history will be made today. As My Passion is being commemorated it will, in truth, represent the Crucifixion of the Catholic Church.
On the days leading up to My betrayal in My Time on earth, the priests of the day fought every way they could to try and prove that I was guilty of heresy.
They took what I had taught - the Word of God - and twisted it. The rumours they then spread contained lies and they said that I was trying to pull people away from the True Teachings of the Church. They preached in the Temples to warn people to keep away from Me, lest they offend the high priests. They were warned that if they continued to spread My Messages they would be cast out, like lepers, from the Holy Temple. In some cases, my disciples were told that they would suffer physical punishment and that they would be arrested.
While they blasphemed against the Holy Spirit - they denied that I spoke the Truth and said that My Word was from Satan
- they continued to worship God in the Temples. Dressed in the robes of Kings, they fought for their place upon the altar in the Temple. All lowly servants were made to stand for hours while they sat on the chairs, which were designed for Kings. The altar was so full of the leaders in the Church that the ordinary people were confused. They were obliged to pay homage to God by being forced to honour the highest ranking servants of God. The high priests, demanded respect from those who attended the Temple. They displayed all the outward signs of the love and humility, which was expected of them, and yet, they dressed and behaved as masters in My Father's House, instead of the servants they were meant to be.
People were afraid of offending the Pharisees when they were following Me. Priests were bullied and warned that, unless they stopped spreading My Word, they would be stripped of their titles. Ordinary people knew that if they were caught spreading My Teachings that their own fate would be much worse.
The Crucifixion of My Body on earth completed the first part of the Covenant with My Father to save mankind.
The Crucifixion of My Mystical Body - My Church on Earth - commences today, the beginning of the final persecution, as the Masonic plan to defile My House, will now become clear to all who know the Truth.
History will now repeat itself, but the Truth will not be denied. Those who will deny Me, however, will in time turn to Me. Those who know that the prophecies foretold - that My Church will be the final target in ridding the world of all traces of Me, Jesus Christ - are now taking place, will follow Me in My Remnant army. They will remain loyal to My Teachings to the end of time.
No one can stop the True Word of God from spreading. No one. The reign in the House of Peter will be short and soon My Beloved Pope Benedict will guide God's children from his place of exile. Peter, My Apostle, the founder of My Church on earth, will guide him in the last difficult days, as My Church fights for its Life.
Your Jesus