Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.04.2013, 15:30 - Pragnę w końcu zabrać ponad 7 miliardów dzieci Bożych do domu, ich Wiecznego Raju

Moja szczerze umiłowana córko, wzrosną naciski na Moich wyznawców, aby odrzucili te Święte Orędzia. Wielu Moich wyznawców, zostanie wprowadzonych w błąd, nie przyjmie tych Orędzi, jako Moje. W dobrych intencjach, w ich mniemaniu, dołożą wszelkich starań, aby odciągnąć ludzi ode Mnie, w przekonaniu, że strzegą Mojego Kościoła.
Ja Jestem Kościołem i dopóki Moi święci słudzy będą chronić Mojego Nauczania, Doktryny, Moich Sakramentów i Mojej Najświętszej Eucharystii, jesteśmy jako Jedno. Ci w Moim Kościele, łącznie z jego przywódcami, którzy zmieniają te Prawa nie są częścią Mojego Kościoła. Zmiany te nie zostały jeszcze przedstawione, lecz gdy to się już stanie, będzie wielka rozpacz.
Proszę was, którzy macie wątpliwości, nie odrzucajcie Mnie. Gdy z jednej strony Mnie obejmujecie, to równocześnie doprowadzacie Mnie do łez. Nie możecie Mnie teraz zobaczyć, ale wkrótce poczujecie Moją Boską Obecność.
Wzywam was wszystkich, abyście się teraz przygotowali do tej wielkiej wspaniałej przyszłości, którą dla was przygotowałem. Niebo się raduje, gdyż Duch Święty wkrótce zstąpi i przeniknie wasze serca miłością i poznaniem. Tak wiele dusz zostanie uratowanych, tak wielka jest Moja Miłość. Nigdy się nie poddam. Będziecie cierpieć w Moje Imię, ale o tym zapomnicie, gdy staniecie w bramach Mojego Nowego Królestwa. Wszyscy zjednoczycie się, jako jedna rodzina.
Mówię o tych, którzy są straceni dla Mnie, ale Moim największym zamiarem jest roztoczyć Moje Miłosierdzie na jak największą liczbę osób. Przyjdźcie do Mnie i pozwólcie Mi zapewnić was o wielkości Mojej absolutnej Miłości i Współczuciu dla każdego z was. Ci, którzy Mnie odrzucają, a w niektórych przypadkach Mnie nienawidzą, zostaną objęci Moimi Ramionami i uspokoję ich biedne serca i oświecę ich dusze. Stanę się ich jedyną nadzieją, gdy w końcu zrozumieją, że ciemna ścieżka, jaką wybrali nie oferuje niczego poza nieszczęściem i lękiem.
Wyleję na cały świat, Moje Boskie Promienie pełne Miłosierdzia i wkrótce oczyszczę całą ludzkość, aby szybko mogła zostać zabrana do Mojego Królestwa. Mój czas już prawie nadszedł, gdy oczekuję dnia, kiedy Mój Ojciec przekaże Mi klucze do Mojego Królestwa.
Gdy ostateczne Przymierze się dokona, pragnę w końcu zabrać ponad 7 miliardów dzieci Bożych do domu, do ich Wiecznego Raju. To jest obiecane wam wasze ostateczne dziedzictwo. Nie odrzucajcie go, gdyż sprowadzicie na siebie nieszczęście, którego powinniście się bać, a jeśli odwrócicie się ode Mnie, przyjdzie czas, kiedy nie będę mógł zrobić nic więcej, aby was uratować.
Wasz Jezus


2nd April 2013, 15:30 - I wish to bring over 7 billion of God's children home, finally, to their Eternal Paradise

My dearly beloved daughter, the pressures placed on My followers to reject these Holy Messages will increase. Many misguided followers of Mine will refuse to accept these Messages as Mine. Well-meaning in their intentions, they will go to extraordinary lengths to turn people away from Me, in the belief that they guard My Church.
I Am the Church, and as long as My holy servants protect My Teachings, My Doctrine, My Sacraments and My Most Holy Eucharist, we are as One. Those, including leaders within My Church, who change these Laws, are not part of My Church. These changes have not been presented yet and when they are there will be much distress.
To those of you, who are in doubt, please do not reject Me. While you embrace Me in one way, you also bring tears to My Eyes. You may not see Me now, but soon you will feel My Divine Presence.
I call on all of you to prepare now for the great splendid future I have ready for you. Heaven rejoices as the Holy Spirit will soon descend and pierce your hearts with love and recognition. So many souls will be saved, so great is My Love. I will never give up. You will suffer in My Name, but this will be forgotten when you are at the gates of My New Kingdom. You will all unite together as one family.
I speak of those who are lost to Me, but I have every intention of extending My Mercy to as many as possible. Come to Me and let Me reassure you of the extent of My absolute Love and Compassion for every one of you. Those who reject Me, and in some cases detest Me, will be enveloped into My Arms as I soothe their poor hearts and enlighten their souls. I will become their only hope when they finally realise that the dark path they have chosen offers nothing, but unhappiness and fear.
I will pour, over the whole world, My Rays of Divinity, full of Mercy and soon I will cleanse all of humanity, so that they can be taken into My Kingdom quickly. My Time is almost here, as I await the day when My Father hands Me the keys to My Kingdom.
As the final Covenant is completed, I wish to bring over 7 billion of God's children home, finally, to their Eternal Paradise. This is your final inheritance promised to you. Do not reject it, for the sorrow you will bring upon yourselves is to be feared, and should you turn your back on Me, there will be a time when I can do no more to save you.
Your Jesus