Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.04.2013, 23:55 - Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą

Moja szczerze umiłowana córko, kto spośród was, którzy naprawdę Mnie kochacie, potrafi przyjść do Mnie i leżeć u Moich Stóp w całkowitym oddaniu?
Kto z was, którzy naprawdę oddajecie Mi cześć i przestrzegacie Mojego Nauczania, potrafi ukorzyć się przede Mną bez jakiegokolwiek oglądania się na siebie? Jeśli potraficie rzucić się w Moje Miłosierdzie w pokornym poddaństwie, podniosę was i wywyższę. Lecz kiedy się wywyższacie w Moje Imię i mówicie, że lepiej Mnie znacie niż inni, rzucę was na ziemię pod Moje Stopy.
Dlaczego tak wielu, którym dano Prawdę, nadal nie rozumie Prawdy Mojego Nauczania? Człowiek z powodu plamy grzechu nie jest godny stanąć przede Mną. Ale ci, którzy rozumieją słabości ludzkiej duszy muszą wiedzieć, że tacy, którzy biorą na siebie ciężar głoszenia, że posiadają wybitną wiedzę w sprawach duchowych ustanowionych przez Boże Nauczanie przez proroków, muszą być bardzo ostrożni. Gdy takie dusze deklarują tak zwaną wiedzę, by przechwalać się swoją oceną intelektualną Świętej Doktryny, zamiast skupić się na znaczeniu pokory, obrażają Mnie. Kiedy korzystają ze swojej wiedzy, aby zniekształcić prawdę dostosowując ją do swojego programu, aby przyciągnąć dusze do ludzkiej wersji Mojego Nauczania, Ja Jestem głęboko obrażany i ukarzę dusze winne tego grzechu przeciwko Bogu.
Wy, którzy tworzycie kulty, ruchy religijne, wszystkie stworzone przez was samych, wiedzcie, że kiedy fałszujecie Słowo Boże, jesteście winni ciężkiego grzechu. Wasze głosy, które głoszą Słowo Boże i całą Jego Chwałę z jednej strony są słuchane, ponieważ zawierają Prawdę. Ale kiedy dodajecie do Słowa Bożego własne interpretacje i korzystacie z tego, żeby atakować innych w Moje Święte Imię, oskarżając ich o złe działanie, grzeszycie.
Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą, gdyż oni będą panować jak królowie w Nowym Raju.
Błogosławieni są ci, którzy całkowicie Mi ufają to znaczy, że głoszą i rozpowszechniają Moje Święte Słowo bez chęci ściągania na siebie uwagi dla własnej chwały, ponieważ oni również znajdą schronienie w Moim Królestwie.
Ci, którzy twierdzą, że są Moimi oddanymi wyznawcami, ale uważają się za upoważnionych do osądzania innych, analizowania wierzeń innych i których wiara w Boga pozwala na obrażanie czy publiczne potępianie świętych dusz, które przychodzą w Moje Imię, nie są częścią Mojego Królestwa. Należycie do złego ducha, bo nie głosicie Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie wezwałem was ani nie dałem wam pozwolenia, by organizować specjalną grupę w jakiejkolwiek postaci, w celu ośmieszania innej grupy.
Wszyscy, którzy z dumą przechwalacie się sprawnością intelektualną związaną z Moim Nauczaniem, aby umniejszać inne dzieci Boże, zwłaszcza dusze wybrane, wiedzcie, że wasze dni są policzone. W przeszłości Moja Cierpliwość powstrzymałaby Mnie od przerywania takich błędnych misji. Teraz, w tych ostatecznych czasach, nie będę tolerował tego, w jaki sposób próbujecie powstrzymać Moje Powtórne Przyjście.
Tak niewielu z was przyjmie Mój plan przygotowania was na Czas Mojego Powtórnego Przyjścia - tym razem po to, aby przyprowadzić was do Nowej Ery Pokoju. Już znacie Prawdę. Wiecie, że przyjdę ponownie, ale nie uznacie tak, jak to było wcześniej, że to Ja, Król wszystkiego, co jest, jestem tym, Który wzywa was, abyście przygotowali swoje dusze.
Dwa tysiące lat jest dla Mnie niczym. To tak, jakby to było wczoraj. Dlatego dzisiaj, Ja, który Jestem, wzywam was wszystkich. Zasmuca Mnie to, że ci, którzy mówią, że Mnie kochają i publicznie Mnie uznają, naprawdę Mnie nie znają. Pozwolili oni na parady zorganizowanych religii, polityki międzynarodowej z przesadną okazałością i ceremoniami, aby ukryć się przede Mną.
Ja Jestem prostego umysłu, ciała i duszy, a więc obejmuję najpierw tych, którzy przyszli do Mnie w ten sposób. Kiedy ojciec wita w domu dziecko, które jakiś czas było za granicą, nie zwraca uwagi na jego ubranie, buty, biżuterię czy walizkę. On widzi tylko swojego syna, jego twarz i miłość, która istniała w jego sercu od jego pierwszego oddechu, kiedy wyszedł z łona matki. Nie interesują go jego bogactwa, poglądy, opinie i plotki na temat innych - on zna tylko miłość, jaką czuje do swojego dziecka i miłość swojego dziecka, jaką czuje ono do niego.
Miłość jest prosta. Nieskomplikowana. Nie pochodzi ona z nienawiści. Nie możesz kogoś kochać, kiedy twoja dusza jest pełna złości i nienawiści. Gdy Mnie kochacie, musicie kochać tych, którzy idą za Mną, bez względu na ich słabości. Musicie kochać nawet tych, którzy są winni straszliwych grzechów, gdyż mogę przebaczyć najbardziej niegodziwe ze wszystkich grzechów. Trzeba zapamiętać, że żaden człowiek nie ma prawa potępiania drugiego w Moje Imię. To może przyjść tylko od Mnie.
Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o ostrzeganie świata grzeszników, którzy są wrogami Boga, Ja mam do tego prawo. Ale w każdym przypadku, będę prosił o modlitwę za ich dusze. Będzie tylko jeden wyjątek. Nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, ponieważ on nie pochodzi od Boga.
Wasz Jezus


12th April 2013, 23:55 - Blessed are those meek of heart, whose pride has been stripped from them through the Grace of God

My dearly beloved daughter, who amongst you, who truly love Me, can come before Me and lie prostrate at My Feet in total abandonment?
Who amongst you, who truly honours Me and follows My Teachings, can humble themselves before Me without any regard for themselves? If you can throw yourselves at My Mercy, in humble servitude, I will raise you up and exalt you. But when you exalt yourselves, in My Name, and say you know Me more intimately than others, I will cast you to the ground beneath My Feet.
Why do so many, who have been given the Truth, still misunderstand the Truth of My Teachings? Man, because of the stain of sin, is not worthy to stand before Me. But those who understand the weakness of the human soul must know, that those who take it upon themselves to declare their superior knowledge of spiritual matters laid down by the Teachings of God, through the prophets, need to be very careful. When such souls declare their so-called knowledge, by boasting of their intellectual assessment of Holy Doctrine, instead of focussing on the importance of humility, they offend Me. When they use their knowledge to twist the Truth to suit their agenda, in order to draw souls into a manmade version of My Teachings, I Am deeply offended and I will punish souls guilty of this crime against God.
Those among you who create cults, spiritual movements, all of your own making, know that when you tamper with the Word of God, you are guilty of grave sin. Your voices, which proclaim the Word of God and all His Glory, on the one hand, are heard because they contain the Truth. But when you add to the Word of God, with your own interpretations and when you use this to attack others in My Holy Name by accusing them of wrong-doing, you commit sin.
Blessed are those meek of heart, whose pride has been stripped from them through the grace of God, for they will rule as kings in the New Paradise.
Blessed are those whose complete trust in Me means that they preach and spread My Holy Word without any intention of seeking personal attention of self-glory, for they too will find refuge in My Kingdom.
Those who claim that they are dedicated followers of Mine, but who believe that they are qualified to judge others, analyse the beliefs of others whose faith in God causes offense and who publicly condemn holy souls who come in My Name, are not part of My Kingdom. You belong to the evil one, for you do not report to Me, Jesus Christ. I have not called you, nor have I given you permission to promote any form of special group, set up to ridicule another group.
To all who proudly boast of intellectual prowess, associated with My Teachings, in order to belittle another child of God, especially chosen souls, know that your days are numbered. In the past, My Patience would have prevented Me from interrupting such misguided missions. Now, in these end times, I will not tolerate the way in which you try to block My Second Coming.
So few of you will accept My plan to prepare you for the Second Time of My Coming - this time to bring you into the New Era of Peace. You already know the Truth. You know that I will come again, but you will not, just as it was before, accept that it is I, the King of all that is, Who is calling on you to prepare your souls.
Two thousand years to Me is nothing. It is as if it were yesterday. So today, I Am calling out to all of you. What saddens Me is that those who say they love Me, and publicly acknowledge Me, do not really know Me. They have allowed the trappings of organised religions, international politics, exaggerated grandeur and ceremonies to hide from Me.
I Am simple in mind, body and soul, and therefore embrace first, those who come before Me in this way. When a father welcomes home a child, who has been abroad for some time, he does not notice his clothes, his shoes, his jewellery or his suitcase. He sees only his son, his face and the love that has existed in his heart since the first breath he took when he came out of his mother's womb. He is not interested in his wealth, his views, his opinions or his gossip about others - all he knows is the love, which he feels for his child and the love his child feels for him.
Love is simple. It is without complication. It does not come from hatred. You cannot love someone when your soul is full of anger or hate. When you love Me, you must love all those who follow Me, no matter what their weakness is. You must love even those who are guilty of terrible sins, for I can forgive the most wicked of all sins. The thing to remember is that not one man has the right to condemn another in My Name. This can only come from Me.
Know this, that when it comes to warning the world of sinners, who are enemies of God, I have this right. But in every instance, I will ask for prayers for their souls. There will be only one exception. I can never ask you to pray for the antichrist, for he does not come from God.
Your Jesus