Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

22.04.2013, 16:00 - Matka Boża: Aby być godnymi Jego Królestwa, muszą zostać ogołocone z ziemskich wpływów

Moje dziecko, aby dzieci Boga, zostały zbawione, muszą iść drogą mojego Syna. Muszą one przyjąć fakt, że aby być godnymi Jego Królestwa, muszą zostać ogołocone z ziemskich wpływów, które oddzielają ich od Boga.
Ci, którzy zwracają się do mojego Syna, aby dotrzeć do Prawdy, zobaczą szereg zmian, które będą miały miejsce w ich życiu. Ci, którzy Go nie znają i którzy otworzyli Jemu swoje serca po raz pierwszy, będą zalewali się łzami. Te łzy będą wynikiem miłości, jaką będzie On zaszczepiać w ich sercach i zostaną nią owładnięci. To są łzy nawrócenia. Ich serca i dusze zostaną wypełnione miłością, której nigdy wcześniej nie znali. To jest Miłość Boga, a będzie ona Darem z Nieba.
Wkrótce potem, napełnieni Światłem Boga, będą przyciągać ciemności złego ducha, który będzie szukał dusz wypełnionych tym Światłem. Wtedy będą cierpieć z rąk innych, którzy są wykorzystywani przez złego ducha do ataku na ich wiarę i wierność Bogu.
Ci, z prostą miłością do mojego Syna, pozbawieni całej ludzkiej pychy i dumy - nie poddający się naciskom tych, którzy potępiają mojego Syna, będą cierpieć tak, jak On. Będą oni odczuwali ból, gdy staną się świadkami grzechu, ponieważ odczują ten sam ból, co mój Syn. Będą upadać i potykać się tak, jak mój Syn w drodze na Kalwarię. Tak długo, jak będą żyli, będą odczuwali ból cierpienia mojego Syna. Tak będzie, aż wypełni się ostateczne oczyszczenie świata.
Nigdy nie sądźcie, że ta wierność mojemu Synowi zawsze posiada tylko odcień bólu, ponieważ przynosi ona także radość, spokój i nadzieję, które prowadzą do życia wiecznego. Nigdy nie możecie pozwolić, aby wasza miłość do mojego Syna oddzieliła was od wszystkich dzieci Bożych. Raczej musicie wychodzić do wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nigdy nie otworzyli swojego serca na mojego Syna. Oni potrzebują waszej pomocy. Poprzez Dar nawrócenia, otrzymujecie Łaski niezbędne do przyprowadzenia tych dusz do mojego Syna. Musicie to realizować poprzez przyjęcie bólu, jaki musicie znosić, jako żołnierze Chrystusa oraz przez swoje modlitwy i ofiary za innych.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


22nd April 2013, 16:00 - Mother of God: To be made worthy of His Kingdom, they must be stripped bare of worldly influences

My child, in order for God's children to be saved, they must follow the path of my Son. They must accept that, to be made worthy of His Kingdom, they must be stripped bare of worldly influences, which separate them from God.
Those who turn to my Son, as they reach out for the Truth, will see a number of changes take place in their lives. For those who do not know Him and who open their hearts to Him for the first time, they will cry tears. These tears will be as a result of the love which He will instil in their hearts and they will be overwhelmed. These are the tears of conversion. Their hearts and souls will be filled with a love, which they have never known before. This is the Love of God and it is a Gift from Heaven.
Soon afterwards, filled with the Light of God, they will attract the darkness of the evil one, who seeks out souls who are filled with this Light. This is when they will suffer by the hands of others, who are used by the evil one, to attack their faith and their allegiance to God.
Those with a simple love for my Son, empty of all human arrogance and pride - who do not succumb to the pressures of those who denounce my Son - will suffer just as He did. They will feel pain when they witness sin, for they feel the same pain as my Son. They will fall and stumble, just as my Son did on the Road to Calvary. For as long as they live, they will feel the pain of my Son's suffering. This will stay with them until the final purification of the world is complete.
Never feel that this allegiance to my Son is forever tinged with pain only, because it also brings a joy, a peace and a hope, which bring eternal life. You must never allow your love for my Son to separate you from all of God's children. Instead you must reach out to everyone, especially those who have never opened their hearts to my Son. They need your help. Through the Gift of conversion, you have been given the Graces needed to bring these souls to my Son. You must do this through the acceptance of the pain you must endure, as a soldier of Christ, and by your prayers and sacrifices for others.
Your beloved Mother Mother of Salvation