Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.04.2013, 16:55 - Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą wielkie cierpienie w tym czasie, gdy dotyka ich ból, konieczny do uratowania dusz ludzkości. Ofiarując się w Mojej służbie będą szli sami, jak Ja, kiedy wchodziłem na Górę Kalwarię i tylko nieliczni przyjdą z pomocą.
Gdy te Moje szczere dusze cierpią ból, kpiny i odrzucenie, tak fałszywi prorocy i wizjonerzy będą uwielbiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną wśród was zyskując cześć i chwałę. Za fasadą pokory i słodkich słów, będzie w nich pustka wywołana przez złego ducha.
Ostrzegam świat, aby nie szedł za tymi fałszywymi prorokami, którzy szukają chwały, schlebiania i uwielbienia dla siebie w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, wysłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie się wywyższał, abyście padali do jego stóp. Żaden Mój prorok nie będzie stał na piedestale i mówił, że jest większy od was. Nie musi mówić, że jest większy niż jego współbracia i współsiostry. Wystarczy, że będzie on głosił słowa tak zwanej mądrości w taki sposób, który doprowadzi was do przekonania, że powinien być wychwalany ze względu na manifestowaną przez niego wierność Bogu. Zamiast zachęcania do modlitwy i przyprowadzania was bliżej Boga, będzie przede wszystkim dowodził i domagał się szacunku. Będzie tak robił, poprzez pokazywanie wam pewnych cech, które możecie przypisać ludziom pobożnym. Ci fałszywi prorocy będą przyciągać do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha fałszywego proroka, przyciągnie pychę innych dusz. Jeden wychwala drugiego wykorzystując Imię Boga, aby głosić nawzajem swoją wspaniałość.
Uważajcie na tych, którzy będą prosić was, abyście się ochronili tym, co oni nazywają, specjalnymi darami przyciągającymi świat ducha. Musicie unikać tych, którzy w Moje Imię zapraszają was do zajmowania się duchami, o czym powiedzą, że przyniesie to wam wielki spokój i pocieszenie, ale przy tym o Bogu nie wspomną. Jeżeli nie poproszą was o oddanie Bogu pokłonu w pokorze, lecz przede wszystkim poproszą was o stawianie siebie i własnego dobra ponad potrzeby innych, wtedy powinniście wiedzieć, że to na pewno nie pochodzi od Boga. Nigdy nie należy stawiać korzyści własnych albo korzyści innych ludzi przed Bogiem. Wszystko o co prosicie musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.
Wielu światowych fałszywych proroków współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą promować znaczenie uzdrowienia wewnętrznego, pozytywnego myślenia i metafizyki, a wszystkie z nich sprowadzają się do jednego, a mianowicie pobudzają człowieka do wywyższenia się przed Bogiem.
Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani. Ich kara będzie przewyższać karę zwykłych śmiertelników, gdyż będą odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.
Wasz Jezus


23rd April 2013, 16:55 - All false prophets will be cast out by Me and punished severely

My dearly beloved daughter, My visionaries, all over the world are undergoing great suffering at this time, as they endure the pain required to save the souls of mankind. They, having offered themselves into My service, will walk alone, as I did when I climbed Mount Calvary, with only the very few who will come to their aid.
Just as those genuine souls of Mine suffer the pain, the ridicule and the rejection, so will those false prophets and visionaries be glorified and they will fool many. The false prophets will rise amongst you and attract praise and glory. Behind their façade of humility and sweet words, will be an emptiness borne from the spirit of evil.
I warn the world not to follow those false prophets, who seek glory, adulation and praise for themselves, in My Holy Name. No man, sent by Me, Jesus Christ, will exalt themselves in order to get you to fall at their feet. No prophet of Mine will stand on a pedestal and say he is greater than you. He does not have to say he is greater than his fellow brothers and sisters to do this. All he has to do is to preach words of so-called wisdom in a way, which will lead you to believe that he should be praised, for his own perceived allegiance to God. Instead of encouraging prayer and bringing you closer to God, he will command and demand your respect, first. He will do this by showing you the kind of attributes you would associate with devout people. These false prophets will attract souls to them through the sin of pride. Pride, in a false prophet, will attract pride in other souls. One praises the other by using the Name of God to proclaim their greatness.
Be wary of those who will ask you to cover yourself, with what they refer to as, special gifts, which attract the spirit world. You must avoid those, who, in My Name, invite you to dabble in spirits, which they say will bring you great peace and comfort, but where God is not mentioned. If you are not invited to bow in humility before God, but instead, are asked to place yourself and your own wellbeing first and before the needs of others, then you must know that could never come from God. You must never place your own interests, or that of others, before God. Everything you ask for must be according to the Holy Will of God.
Many of the world's false prophets are working with spirits, which do not come from Me. They will promote the importance of inner healing, positive thinking and metaphysics, all of which amount to one thing. Man will be encouraged to exalt himself before God.
All false prophets will be cast out by Me and punished severely. Their punishments will exceed that of ordinary mortal men, because they will be responsible for the loss of so many souls.
Your Jesus