Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.04.2013, 10:30 - Będą bez przerwy kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Boga bredniami

Moja szczerze umiłowana córko, już niedługo odszczepieńcy z Kościoła katolickiego, którzy wypowiedzą posłuszeństwo Bogu, zbiorą się, aby organizować złośliwe ataki na te wyświęcone sługi, którzy są wierni Prawdzie.
Ci, którzy nie są wierni Mojemu Ciału zmienią wiele praw, a także utworzą nowe interpretacje znaczenia Najświętszej Eucharystii. Wielu świętych sług Bożych i ludzi świeckich wszystkich wyznań chrześcijańskich będzie patrzeć, jak Duch Święty zostanie zaatakowany. Wielu będzie zaskoczonych tym, w jaki sposób Moje Imię i Moje Nauczanie otrzymają nową interpretację w taki sposób, że nacisk zostanie położony na powinność człowieka względem człowieka. Człowiek będzie zachęcany do miłości własnej i przedstawiania swoich potrzeb przed ołtarzem Boga.
Na zewnątrz to podejście do chrześcijaństwa będzie postrzegane jako coś dobrego. Będzie popierać znaczenie miłości, ale nie w taki sposób, jaki nakazuje Bóg. Ludzie na wysokich stanowiskach będą widziani, gdy publicznie będą się wzajemnie wychwalali podczas sprawowania ceremonii religijnych. Będą się wzajemnie sobie kłaniali z szacunkiem i będą rzucać się czołobitnie do stóp wrogów Boga.
Wszystkie te imponujące ryty oszukają świat i wielu nie będzie zdawać sobie sprawy z celu tych ceremonii. Te czyny, nowe homilie i nowe obrzędy, rzekomo będą oddawały cześć Mnie, Jezusowi Chrystusowi, ale będą podobne do czarnych mszy, ponieważ będą wychwalać bestię.
Król ciemności szybko działa ze swoimi złymi duchami w sercach wielu, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie Moich wyznawców. Niektórzy z tych sług nie zdają sobie sprawy, że są kuszeni przez złego ducha. Zwracam się do nich - przyjdźcie teraz. Przyjdźcie do Mnie poprzez Sakrament Pojednania. Jeśli niepokoicie się o wiarę, Ja was oświecę, ale musicie oczyścić swoje dusze z pychy. To pycha was oszukała, abyście uwierzyli, że wasz intelekt jest wyższy od Bożego.
Inni, tacy jak wilki w owczej skórze, sprzedali swoje dusze szatanowi. Będą oni działali tak samo podstępnie jak on, żeby oszukać dzieci Boże. Będą kusić innych, chwaląc swoje sługi za to, że są święci i to przyciągnie te sługi, napełnione pychą i miłością własną, którzy pójdą jak owce. Będą bez przerwy kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Boga bredniami. W żadnym z ich słów nie będzie widać ani odrobiny prawdziwej pokory, choć dołożą wszelkich starań, aby zachowywać się jak pokorni słudzy Boga. Nie będzie Mocy Ducha Świętego w ich obecności, a ci należący do Mnie, którzy naprawdę Mnie znają, będą o tym świadczyli.
Tak wielu Moich biednych wyświęconych sług zostanie wciągniętych do tych kłamstw, które doprowadzą do zbezczeszczenia Mojego Ciała, a wielu z tych, którzy przechwalają się swoją miłością do Mnie, będą pierwszymi, którzy wbiją kolejny gwóźdź, gdy krzyżują Mnie od nowa.
Moja córko, nienawiść okazywana tobie, przyjdzie z dwóch stron, jako bezpośredni skutek rozpadu Mojego Kościoła na Ziemi. Z jednej strony będą ci, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół na Ziemi, ale którzy nie nadają się do niczego innego oprócz reprezentowania innej doktryny. Z drugiej strony będą Moi wierni słudzy, którzy ci nie uwierzą.
Musisz wiedzieć, że Prawda wywołuje strach i gniew. Prawda dana prawdziwym prorokom Boga nie tylko wzbudzi gniew - z powodu strachu, wywoła oburzenie. Oburzenie i gniew pochodzą od ducha zła. Zły duch przez ludzkie serca uczyni absolutnie wszystko, aby powstrzymać Słowo Boże.
Gniew przeciw prorokom jest nienawiścią do Boga.
Wasz Jezus


25th April 2013, 10:30 - They will lie continuously, and their public homilies will be a nonsense in the Eyes of God

My dearly beloved daughter, it will not be long before the dissidents within the Catholic Church, who have abandoned their obedience to God, will gather together to mount a vicious attack on those sacred servants who are loyal to the Truth.
Those disloyal to My Body will change many laws and will create new interpretations of the significance of the Holy Eucharist. Many holy servants of God, and lay people throughout all Christian faiths, will watch as the Holy Spirit will be attacked. Many will be shocked at the way in which My Name and My Teachings will be reinterpreted, so that the emphasis will be on man's obligation to man. Man will be encouraged to love each other, and put their needs, before the altar of God.
Externally, this approach to Christianity will be seen as a good thing. It will promote the importance of love, but not in a way which is dictated by God. People in high places will be seen to publicly praise one another as they perform religious ceremonies. They will bow to each other in deference and will throw themselves, in adulation, at the feet of the enemies of God.
All these grandiose rites will fool the world and many will not realise the purpose of these ceremonies. These acts, these new homilies and new ceremonies, supposedly to honour Me, Jesus Christ, will instead be black in kind, for they will glorify the beast.
The king of darkness is moving rapidly with his evil spirits, within the hearts of many who have responsibility for leading My followers. Some of these servants do not realise that they are being tempted by the evil one. I say to them - come now.
Come to Me through the Sacrament of Reconciliation. If you are worried about your faith, I will enlighten you, but you must rid your soul of pride. It is pride, which fools you into believing that your intellect is superior to that of God.
Others, like wolves in sheep's clothing, have sold their souls to Satan. And just as he acts, they will be cunning in the way in which they will deceive God's children. They will tempt others by praising their servants for being holy and this will attract those servants, with a love of self, stuffed with pride, who will follow like sheep. They will lie continuously, and their public homilies will be a nonsense in the Eyes of God. Not one ounce of true humility will be seen in any of their words, although they will go to great lengths to ensure that they behave publicly as humble servants of God. The Power of the Holy Spirit will be absent in their presence, and those of Mine, who truly know Me, will bear witness to this.
So many of My poor sacred servants will be sucked into these lies, which will lead to the desecration of My Body, and many of those who boast of their love for Me, will be the first to plunge the next nail as they crucify Me all over again.
My daughter, the hatred shown to you will come from two sides, as a direct result of the disintegration of My Church on Earth.
One side will be those who say they represent My Church on Earth, but who are anything but, for they represent another doctrine. The other side will be My loyal servants, who will not believe you.
You must know that the Truth causes fear and anger. The Truth given to the true prophets of God does not just create anger - because of fear, it causes outrage. Outrage and anger come from the spirit of evil. The evil one, through the hearts of man, will go to extraordinary lengths to stop the Word of God.
Anger against the prophets is a hatred of God. Your Jesus