Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.04.2013, 17:40 - Moje obecne Słowa do was zostaną usłyszane ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę w tym czasie, aby cię ostrzec o zdradzie tych, którzy cię otaczają w tej Misji. Wielu zostanie zmuszonych do odwrócenia się od tego Dzieła i nigdy nie wolno ci biec za nimi. Nigdy nie biegłem za tymi, którzy Mnie prześladowali. Ofiarowałem się natomiast jako Baranek na rzeź, aby uratować dusze.
Uważaj teraz, gdy wyznaczeni fałszywi prorocy, przygotowani przez szatana, wkrótce zostaną wzięci na łono tych, którzy mówią, że są sługami Boga. Ich proroctwa, z których wszystkie zaprzeczają Prawdzie, zostaną wykorzystane, aby cię skompromitować. Niech żaden człowiek ani przez chwilę nie myśli, że Moje Orędzia przekazywane światu, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście, nie zostaną rozszarpane na kawałki.
Moja córko, musisz ignorować te przeszkody. Przez twoje posłuszeństwo cię wzmocnię, gdyż czas ci nie sprzyja, by zapewnić, że wszyscy dostąpią tych Łask, jakie wylewam na ludzkość.
Moi prawdziwi prorocy w większości nie znają Pisma Świętego lub proroctw danych światu z Mojego Miłosierdzia. Oni nie potrzebują cytować fragmentów z Pisma Świętego, gdyż ich o to nie proszę. Moje Słowo jest dane takie, jakim jest. Moje Pismo Święte jest Święte. Nie są uprawnieni, aby wyszukiwać jego fragmenty dla poparcia jakiegoś boskiego objawienia. Gdy Orędzie jest dawane przeze Mnie, prorok pisze to, co mu dyktuję i nigdy nie proszę, aby powielał fragmenty dane światu przez Moich apostołów.
Ja Jestem większy od wszystkich, którzy Mi służą. Moje Słowo jest Święte. Moje Dary dla was są wam dawane po to, aby przygotować wasze dusze i dlatego wszyscy prawdziwi prorocy przekazują modlitwy, które rozpalają pragnienie zjednoczenia się z Moim Sercem.
Prześladowania, które będziecie cierpieli, będą dalej trwały i wzmogą się. I wtedy, gdy będziecie myśleli, że nie możecie już więcej udźwignąć, udowodnię światu Moją Bożą Obecność. Cierpcie, Moje maleństwa, z godnością. Nie brońcie Mojego Słowa, choćby to was bardzo kusiło, nawet jeśli są wam przedstawiane szatańskie kłamstwa.
Ci, którzy Mnie znają będą również wiedzieli, kiedy słowa nie pochodzą ode Mnie, bo Ja mieszkam w ich sercach. Szatan jest tak przebiegły, że potrafi Mnie naśladować, lecz z jednym wyjątkiem. On nigdy nie uzna, że Ja przyszedłem w ciele i że Moje Ciało jest obecne w Najświętszej Eucharystii.
Mój Duch teraz wzrasta i będzie coraz bardziej przeciwstawiał się siłom zła. Moi aniołowie zgładzą wszystkie demony, zatem w dniu ostatecznym nie będzie już ani jednego.
Moje obecne Słowa do was zostaną usłyszane ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je.
Ja Jestem początkiem i końcem. Przyjdę, jak obiecałem, aby przynieść wam życie wieczne. Powstańcie wszyscy, którzy we Mnie wierzycie i przyjmujecie Prawdę. Przyjdźcie do Mnie. Niech Wola Mojego Ojca Króluje nad Nowym Niebem i Nową Ziemią. Radujcie się, bo przynoszę pokój i jedność dla wszystkich, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Moje ostatnie Przymierze wypełniło się. Moje Królestwo nadeszło. Powstańcie i przyjmijcie Dłoń Boga.
Dzień, kiedy usłyszycie te Słowa będzie dniem, w którym poznacie Prawdę.
Nie dajcie się oszukać, gdyż tylko Bóg i Dary Bożego objawienia mogą przynieść wam miłość, pokój, radość i nawrócenia, które ogarną świat poprzez te Orędzia. Są one Darem. Mają one pokazać prawdziwą drogę do waszego prawowitego dziedzictwa. Przyjmijcie je z miłością i dziękczynieniem w duszy.
Wasz Ukochany Jezus
Zbawiciel Ludzkości


28th April 2013, 17:40 - My Words to you now will be heard once again on the Last Day. Remember them

My dearly beloved daughter, I come at this time to warn you of the betrayal of those who surround you in this Mission. Many will be forced to turn their backs on this Work and you must never run after them. I never ran after those who persecuted Me. Instead, I offered Myself as a lamb to the slaughter, in order to save souls.
Watch now as those appointed false prophets, prepared by Satan, will soon be taken into the bosom of those who say that they are servants of God. Their prophecies, all of which deny the Truth, will be used to disgrace you. Let no man think, for one second, that My Messages, given to the world to prepare mankind for My Second Coming, will not be pulled asunder.
My daughter, these obstacles must be ignored by you. By your obedience, I will make you stronger, for time is not on your side to ensure that the Graces, I pour over humanity, are obtained by all.
My true prophets, for the most part, are ignorant of Holy Scripture or prophecies given to the world out of My Mercy. They do not need to quote extracts from the Holy Bible, because I do not ask them to do this. My Word is given as it is. My Holy Bible is Sacred. To extract sections out of it, in order to endorse any Divine Revelation, is not authorised. When a Message is given by Me, the prophet writes what I dictate, and is never asked to replicate extracts given to the world by My apostles.
I Am greater than all who serve Me. My Word is Sacred. My Gifts, to you, are given to prepare your souls and this is why all genuine prophets are given prayers which ignite the urge to unite to My Heart.
The persecution, which you will endure, will continue and get worse. And just as you think you cannot take any more, I will prove to the world My Divine Presence. Suffer, My little one, with dignity. Do not defend My Word, no matter how tempting this is, even when you are presented with evil lies.
Those who know Me will also know when words do not come from Me for I reside in their hearts. Yet, Satan is so cunning that he can imitate Me, with one exception. He can never acknowledge that I came in the flesh or that My Body is present in the Holy Eucharist.
My Spirit increases now and will continue to rise against the forces of evil. Every demon will be slayed by My Angels until not one is left on the final day.
My Words to you now will be heard, once again, on the Last Day. Remember them.
I Am the beginning and the end. I come, as promised to bring you Eternal Life. Rise, all of you who believe in Me and accept the Truth. Come to Me. Let the Will of My Father Reign upon the New Heaven and the New Earth. Rejoice, for I bring peace and unity to all those whose names are in the Book of the Living. My final Covenant has been fulfilled. My Reign has come. Rise and accept the Hand of God.
The day when you hear these words will be the day you will know the Truth.
Do not be fooled, for only God and the Gifts of Divine Revelation can bring to you the love, the peace, the joy and the conversion, which sweeps the world through these Messages. They are a Gift. They are meant to show you the true path to your rightful inheritance. Accept them with graciousness and thanksgiving in your soul.
Your Beloved Jesus Saviour of Humanity