Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


01.05.2013, 20:25 - Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym i odpowiedzialni za to będą płonęli w ogniu Piekła na wieczność

Moja szczerze umiłowana córko, ta Moja interwencja, Baranka Bożego, ujawniająca światu te Orędzia została przepowiedziana.
Ci z was, którzy postępują według Słowa Bożego muszą zachować pokój, gdyż nie chcę, abyście się oddalili, bo was kocham. Nigdy nie wolno wam się bać Mojej Miłości, nawet jeśli grzech oddziela was ode Mnie. Otwieram oczy wszystkim, którzy chcą widzieć, a Moje Święte Słowo zamknie oczy tym, którzy nie chcą przyjąć Mojej Dłoni. Wyciągam do was Moją Dłoń, Moje ukochane dzieci, ponieważ mogę pociągnąć was w bezpieczne miejsce z dala od sępów, które chcą pożreć wasze dusze.
Codziennie, od tego dnia, będziecie słyszeli wiele głosów krzykiem domagających się, abyście słuchali. Będą przedstawić wam diabelskie kłamstwa i argumenty, dla zmylenia was przyprawione słodyczą miodu. Nie spoczną oni aż nie zaakceptujecie tego, do czego chcą was na siłę namówić, poddając was niekończącej się kanonadzie argumentów, abyście przyjęli ich rozumowanie tolerujące grzech w imię racji humanitarnych.
Aborcja, morderstwo w Oczach Boga, będzie wymuszane na wszystkich narodach, jako wyraz buntu wobec Ojca Wszechmogącego, Boga Najwyższego. Jeśli akceptujecie tę niegodziwą obrzydliwość, jesteście winni straszliwego grzechu. Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym i odpowiedzialni za to będą palili się w ogniu Piekła na wieczność.
Do tych z was, którzy odmawiają przyjęcia tego za poważny błąd, mówię: pozostało wam mało czasu, aby osiągnąć zbawienie. Bowiem nie ujrzycie Oblicza Boga, gdy ten wielki dzień nadejdzie, jeśli nie odwrócicie się od tego niegodziwego działania.
Morderstwo jest jednym z najpoważniejszych aktów buntu przeciwko Bogu i będzie karane usunięciem. Wielki podział ludzkiej rasy już się rozpoczął. Ci, którzy stoją po stronie bestii i akceptują wszystko, co przeciwstawia się Słowu Bożemu, zostaną oddzieleni od swoich braci i sióstr. Nie lekceważcie Mojego Ostrzeżenia. Akceptując aborcję, akceptujecie świadome zabijanie dziecka Bożego. Jeśli nie uznacie w swoich duszach żalu, nigdy Mnie nie zobaczycie. Wyrzucę was na pustynię.
Moja Miłość i Miłosierdzie mogą być wielkie. Wybaczę najbardziej sczerniałym duszom, ale gdy nie ma żalu, wtedy Moja Sprawiedliwość jest nieodwołalna. Moja kara jest wieczna. Kochajcie Mnie, a Ja będę was miłował. Gdy zniszczycie życie innej ludzkiej istoty stworzonej z Miłości Mojego Ojca, to i wy też stracicie życie.
Wasz Jezus


1st May 2013, 20:25 - The sin of abortion is a mortal one and those responsible will burn in the fires of Hell for eternity

My dearly beloved daughter, this intervention by Me, the Lamb of God, by revealing to the world these Messages, has been foretold.
Those of you who follow the Word of God must be at peace, as I do not want you to distance yourself, for I love you. You must never fear My Love, even if sin separates you from Me. I open the eyes of all who want to see and My Holy Word will shut the eyes of those who refuse to accept My Hand. I hold out My Hand to you, My beloved children, so that I can pull you to safety, away from the vultures who wish to devour your souls.
Every day, from this day forward, you will hear many voices shouting - demanding that you listen. They will present you with diabolical lies and arguments, disguised with the sweetness of honey. Coaxing you, with a never-ending barrage of arguments, to hear their reasoning, in the name of humanitarian causes - which condone sin - they will not stop until you accept what they wish to force you to swallow.
Abortion, murder in the Eyes of God, will be forced upon all nations as a sign of defiance against the Almighty Father, God the Most High. When you condone this wicked abomination, you are guilty of terrible sin. The sin of abortion is a mortal one and those responsible will burn in the fires of Hell for eternity.
To those of you who refuse to accept this grave error, you have little time left to secure salvation. For when the great day comes, unless you have turned your back on this wicked act, you will never see the Face of God.
Murder is one of the most serious acts of defiance against God and it will be punishable by castration. The great divide, amongst the human race, has begun. Those who side with the beast and condone all that defies the Word of God will be separated from their brothers and sisters. Do not underestimate My Warning. Accept abortion and you accept the deliberate killing of a child of God. If you cannot find remorse in your soul, then you will never see Me. I will cast you into the wilderness.
My Love and Mercy may be great. I will forgive the most blackened of souls, but without remorse, My Justice is final. My punishment is eternal. Love Me and I will cherish you. Destroy the life of another human being, created by the Love of My Father, and you too, will lose your life.
Your Jesus