Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.05.2013, 20:07 - Będą oskarżeni o zbrodnie przeciwko Siedzibie Piotra i zostaną publicznie upokorzeni w Moje Święte Imię

Moja szczerze umiłowana córko, Kościół zostanie opuszczony przez wielu na najwyższych szczeblach, a wielu przyjmie nowe fałszywe doktryny, które doprowadzą ich do królestwa ciemności.
Ci, którzy pozostaną Mi wierni i ci, którzy odrzucą obrzydliwość, będą prowadzeni przez Piotra Apostoła, który jako pierwszy zasiadał w siedzibie w Rzymie. On poprowadzi Mojego ukochanego Benedykta, który, jak zapowiedziano, pomoże im ujrzeć Prawdę. Będzie musiał oglądać okropność, ale będzie wspierany przez tych, którzy przysięgali wierność Jednemu Prawdziwemu Słowu Bożemu.
I tak rozpocznie się schizma. Ci, którzy pójdą za fałszywą doktryną, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę czczony, zostaną rozerwani na strzępy przez bestię i jego demony. Ci Moi niewinni słudzy, którzy do tej pory nie przyjęli tych Orędzi, przybiegną teraz do Mnie po pocieszenie. Moje proroctwa nie kłamią i bardzo szybko wiele z tych biednych dusz zostanie wyrzuconych ze Stolicy Apostolskiej. Będą oskarżeni o zbrodnie przeciwko Siedzibie Piotra i zostaną publicznie upokorzeni w Moje Święte Imię.
Mówię to do nich: Zachowajcie spokój i pozostańcie w pokoju, ponieważ kiedy będziecie szli za Prawdą, zostaniecie uratowani. Nigdy nie wolno przyjmować rozmytej doktryny, z której zostanie usunięty Mój Autorytet. Wy, którzy akceptujecie kłamstwa w przekonaniu, że wykonujecie swój obowiązek, musicie zrozumieć, że będziecie musieli stawić czoła trudnej drodze. Macie dwie możliwości: Pozostać w świetle Boga lub odwrócić się od Moich Świętych Sakramentów.
Wkrótce wielu z was wyraźnie zobaczy przed czym was ostrzegałem. Schizma będzie podstępna i wyniknie wojna między Prawdą a kłamstwami. Doprowadzi to do upadku Kościoła katolickiego, aż będzie podobny do stosu kamieni, ale Jeden Prawdziwy Kościół nadal będzie się wznosił wysoko, gdyż Moi wierni słudzy tworzą Moją Armię Reszty. Będą walczyć do samego końca, aby utrzymać Święte Słowo Boże.
Wasz Jezus


2nd May 2013, 20:07 - They will be accused of crimes against the Seat of Peter and will be publicly humiliated in My Holy Name

My dearly beloved daughter, the Church will be deserted by many in the highest echelons, with many adopting new false doctrines which will lead them into the realm of darkness.
Those who remain loyal to Me, and those who reject the abomination, will be guided by Peter the Apostle, who sat in the first Seat of Rome. He will guide My beloved Benedict, who will, as foretold, help them to see the Truth. He will have to witness the horror, but he will be supported by those who have sworn allegiance to the One True Word of God.
And so the schism will begin. Those who follow the false doctrine, where I, Jesus Christ, am not revered, will be torn to shreds by the beast and his demons. Those innocent servants of Mine, who have not accepted these Messages so far, will now come running to Me for comfort. My prophecies do not lie, and very soon many of these poor souls will be cast away from the Holy See. They will be accused of crimes against the Seat of Peter and will be publicly humiliated in My Holy Name.
I say this to them. Remain calm and be at peace, for when you follow the Truth you will be saved. You must never accept a watered-down doctrine, which will be empty of My Authority. To those who accept lies, in the belief that you are doing your duty, you must understand that you will have to face a difficult road. You have two choices. Remain in the Light of God, or turn your back on My Holy Sacraments.
Soon, many of you will see clearly what I have warned you about. The schism will be vicious and a war will ensue between Truth and lies. It will bring the Catholic Church down, until it resembles a heap of stones, but the One True Church will remain standing tall, as My faithful servants build up My Remnant Army. They will fight until the bitter end to uphold the Holy Word of God.
Your Jesus