Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.05.2013, 16:40 - Jedyna woda niezbędna do przeżycia dzieci Bożych będzie pochodziła z Drzewa Życia

Moja szczerze umiłowana córko, błogosławieni ci, którzy odpowiadają na Prawdziwe Słowo Boga, ponieważ oni pierwsi powstaną i wejdą do Mojego Nowego Królestwa.
Ci, którzy nie otrzymali Mojego Świętego Słowa, łącznie z krajami, w których Ja Jestem potępiany, są pierwszymi duszami do których muszę dotrzeć. Nie z ich winy byli wychowywani od urodzenia, aby odrzucać Boga, Twórcę i Stwórcę wszystkiego co jest. Będę usiłował ich nawrócić za pośrednictwem tej Misji i obietnicy, że gdy zobaczą Prawdę podczas Ostrzeżenia szybko zostaną przyciągnięci do Mojego Miłosierdzia. Nigdy nie opuszczę tych, którzy zostali oszukani przez fałszywe doktryny, gdyż są bezradni i potrzebują Mojej Miłości i Miłosierdzia.
Moim pragnieniem jest, aby Moi uczniowie przygotowali się teraz do wspinania po drabinie, długiej i trudnej wspinaczki do duchowej doskonałości. Ci z was, którzy zostali pobłogosławieni Darem rozeznania przez Mój Głos zawarty w Księdze Prawdy, mają wobec Mnie obowiązek. Oto co musicie robić: Korzystajcie z Daru, który wam dałem, aby przygotować się do duchowej doskonałości, której teraz od was wymagam, gdy buduję Moją Armię reszty na ziemi. Waszym obowiązkiem jest pomóc tym, którzy są zbyt słabi, zbyt dumni i zbyt uparci, aby przyjąć Moją Rękę Miłosierdzia. To przez was będę mógł wszystkim duszom, także tym, które nie są godne Mojego Miłosierdzia, udzielić zbawienia potrzebnego do życia na zawsze w Mojej Chwale.
O jak wspaniałe jest to chwalebne Moje Nowe Królestwo. Gdybyście tylko mogli je zobaczyć, to nikt z was nigdy by nie wypowiedział kolejnego słowa przeciwko Mnie. To będzie wasz nowy dom, miejsce, w którym wy i wasze rodziny będziecie cieszyć się wiecznym zachwytem pokoju, miłości i radości, w połączeniu ze wszystkim, co jest stworzone przez Mojego Ojca dla waszego szczęścia. Myślcie o tym, jak o nowym mieszkaniu, stworzonym w podobny sposób jak ziemia, tylko to Nowe Niebo i Nowa Ziemia nie będą miały morza. Jedyna woda niezbędna do przeżycia dzieci Bożych będzie pochodzić z Drzewa Życia, gdzie całe życie będzie podtrzymywane.
Każda potrzeba zostanie zaspokojona, a miłość będzie tak obfitować, że nie będzie istniał żaden rodzaj niezadowolenia. Śmiech, miłość, radość, kolor, i wspaniałe rzeczy, których żaden człowiek nigdy nie widział w swoim czasie na ziemi, będą w obfitości. Szczęście, które jest poza waszym zasięgiem na ziemi, będzie darem dla każdego z was, komu będzie dany klucz do Mojego Królestwa.
Życie, które jest przed wami, jest ozdobione wielkimi Darami i pozostaniecie w stałym stanie pokoju w miłości do Mnie. Będę królował w jedności ze wszystkimi dziećmi Bożymi i nikt z was niczego nie będzie pragnął, tak wielka jest Moja Miłość. To jest jedyne życie do którego musicie dążyć, gdyż żadne inne życie nie będzie istniało po tym Wielkim Dniu, kiedy przyjdę do was.
Wasz Jezus


10th May 2013, 16:40 - The only water necessary for the survival of God's children will come from the Tree of Life

My dearly beloved daughter, blessed are those who respond to the True Word of God, for they will be the first to arise and enter My New Kingdom.
Those who have not been given My Holy Word, including those countries where I Am condemned, are the first souls I must reach out to. Through no fault of their own, they have been reared from birth to deny God, the Maker and Creator of all that is. I will strive to convert them through this Mission and promise that once they are shown the Truth, during The Warning, that they will be drawn into My Mercy quickly. I will never forsake those who have been deceived, through false doctrines, for they are helpless and are in need of My Love and Mercy.
My desire is that My followers now prepare to climb the ladder, a long and difficult climb, towards spiritual perfection. Those of you who have been blessed with the Gift of discernment by My Voice, contained in The Book of Truth, have a duty to Me. This is what you must do. Use the Gift I have given you, to prepare for the spiritual perfection which is required of you, now as I build My remnant army on Earth. Your responsibility is to help those who are too weak, too proud and too stubborn to accept My Hand of Mercy. It will be through you that I will be able to grant all souls, including those who are not worthy of My Mercy, the salvation needed to live forever in My Glory.
Oh how wonderful is this glorious New Kingdom of Mine. If you could only see it, not one amongst you would ever utter another word against Me. This will be your new home, the place where you and your family will enjoy eternal ecstasy, peace, love and joy, mingling with all that is created by My Father for your happiness. Think of it as a new dwelling, similar to the way in which the Earth was created, only this New Heaven and New Earth will have no sea. The only water necessary for the survival of God's children will come from the Tree of Life, where all life will be sustained.
Every need will be catered for and love will abound so that no discontent of any kind will exist. Laughter, love, joy, colour, and fine things, which no man has ever seen during his time on Earth, will be plentiful. Happiness, which is beyond your grasp on Earth, will be a Gift to each of you who is given the key to My Kingdom.
The life ahead of you is adorned with great Gifts and you will remain in a constant state of peace with love for Me. I will reign in union with all God's children and not one of you will want for anything, so great is My Love. This is the only life you must strive for, as no other life will exist after the Great Day when I come for you.
Your Jesus