Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.05.2013, 16:38 - Moje Słowo jest końcowe. Ono jest ostateczne. Nie ma innego słowa

Moja szczerze umiłowana córko, Moja armia reszty będzie w tym czasie bardzo szybko rosła i rozprzestrzeni się na pięćdziesiąt osiem narodów. Będą wśród was przywódcy i musicie się zjednoczyć gdziekolwiek jesteście poprzez tworzenie Grup Modlitwy Jezus do ludzkości.
Najpierw przyprowadźcie do swojej owczarni wszystkich, którzy idą za Mną, a potem wyruszcie, aby przyciągnąć tych wszystkich, którzy podążają za każdym rodzajem doktryny. Nigdy nie faworyzuję jednej duszy kosztem drugiej. Pragnę, abyście powiedzieli wszystkim, którzy nie wierzą we Mnie, że obiecuję im, iż podczas Ostrzeżenia zostanie im ukazana Prawda. Trudno im będzie Mnie odrzucić, ponieważ ogarnę ich dusze w taki sposób, który będzie dla nich zaskoczeniem i wstrząsem. Mój Duch Święty zstąpi na każdy naród, w którym założone są Moje Grupy Modlitewne.
Pomnożę liczbę cudów, których już doświadczacie, kiedy uzdrawiam umysły, ducha i ciała chorych i nieszczęśliwych spośród was. Poznacie Mnie po Mojej Obecności, którą zaszczepię tym z was, którzy proszą o Moje łaski. Naprawdę jesteście błogosławione - wy, dzieci tego pokolenia, które zostałyście wybrane z takich tłumów, aby cieszyć się życiem wiecznym w Moim Królestwie, które nie ma końca. Śmierć zostanie przez was pokonana. Zło zostanie wchłonięte przez waszą siłę wytrwałości, a grzech nie będzie już więcej nękał waszych dusz.
Moje dzieci, jest wiele do zrobienia. Pozwólcie Mi was prowadzić poprzez Moje Modlitwy Krucjaty, gdyż one otworzą wam oczy na Prawdę. Kiedy ujrzycie Prawdę, będziecie w swoich sercach wiedzieli co robić. Jedno słowo rady - kiedy jesteście odrzucani, gdy mówicie Prawdę, musicie zachować milczenie. Módlcie się za te dusze, aby one również otrzymały łaskę przyjęcia Księgi Prawdy.
Moje Słowo jest końcowe. Ono jest ostateczne. Nie ma innego słowa. Każdy, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie. Ci prorocy, którzy przyszli wcześniej, a którzy również mówią w Moje Imię są błogosławieni i nadal będę ich chronił. Mój Głos mówi do świata przez te Orędzia. Moja Ukochana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, także mówi do swoich wizjonerów, a jej Misja jest nieustannie błogosławiona przeze Mnie.
Wiedzcie, że armia szatana posiada szereg fałszywych proroków, którzy mówią słodkim głosem. Kojący, kochający i zamaskowani pustymi obietnicami, będą mówili dokładne przeciwieństwa tego, co Ja wam mówię. Bądźcie tego świadomi, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które rzeczywiście zaistnieją. Nikt inny nie może ani nie będzie miał prawa mówić jako Ja, Jezus Chrystus ani jako Mój Ukochany Ojciec.
Pocieszajcie się tymi objawieniami i wiedzcie, że tylko Trójca Święta komunikuje się w ten sposób - ogniem, który ogarnie wszystkie dusze pozbawione dumy i pełne pokornej miłości do Mnie.
Wasz Jezus


13th May 2013, 16:38 - My Word is the end. It is final. There can be no other word

My dearly beloved daughter, My remnant army will grow very quickly at this time and will spread to fifty-eight nations. There will be leaders among you and you must unite wherever you are, through the formation of Jesus to Mankind Prayer Groups.
Bring all those who follow Me, first, into your fold and then set forth to draw all those who follow every kind of doctrine. I could never favour one soul over another. I desire that you tell all those who do not believe in Me and I promise them that they will be shown the Truth during The Warning. They will find it difficult to deny Me, for I will engulf their souls in a way which will surprise and shock them. My Holy Spirit will fall over every nation where My Prayer Groups are set up.
I will multiply the number of miracles, which have been witnessed already, where I have healed the minds, the spirit and the bodies of the wretched and sick amongst you. You will know Me by My Presence, which I will instil in those of you who ask for My favours. You are indeed blessed - you, the children of this generation, who have been chosen in such multitudes to enjoy eternal life in My Kingdom, which has no end. Death will be defeated by you. Evil will be devoured by your strength of perseverance and sin will no longer blight your souls.
My children, there is much work to be done. Allow Me to guide you through My Crusade Prayers, as they will open your eyes to the Truth. Once you can see the Truth, you will know in your hearts what to do. One word of advice - when you are rebuffed for speaking the Truth, you must remain silent. Pray for those souls, that they will also be given the grace to accept the Book of Truth.
My Word is the end. It is final. There can be no other word. Anyone who proclaims to speak in My Name, since this Mission commenced in November, 2010, does not have the authority to do so, for they do not come from Me. Those prophets who came before this, and who also speak in My Name, are blessed and I will continue to protect them. My Voice speaks to the world through these Messages. My beloved Mother, the Immaculate Virgin Mary, also speaks to her visionaries, and again her Mission is blessed by Me.
Know that Satan's army includes a number of false prophets, who speak with a sweetness of voice. Soothing, loving and camouflaged with empty promises, they will say the exact opposite to what I tell you. Know that only My Voice will tell you the Truth. Only My Voice will tell you of events to come, which actually take place. No one else can, nor will be given the authority to, speak for Me, Jesus Christ or My beloved Father.
Take comfort with this revelation and know that only the Holy Trinity communicates in this way with a Fire, which will engulf all souls who are empty of pride and full of humble love for Me.
Your Jesus