Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.05.2013, 20:08 - A wtedy, gdy już o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, tak jak Ja

Moja szczerze umiłowana córko, w Moim Nowym Raju śmierć nie będzie już miała władzy nad tymi dziećmi Boga, które Go kochają.
Niestety, te Orędzia wywołują niepotrzebny strach u tych, którzy wierzą, że kiedy ta ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi, to czeka ich śmierć. To jest nieprawda. Ci, którzy znajdują u Mnie łaskę i którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń otrzymają dar życia. Nawet ateiści, niewierzący, niechrześcijanie i ci z każdego wyznania zwrócą się do Mnie i przyjmą Mój Dar, gdy nastąpi Ostrzeżenie. Będzie to wtedy, gdy pokonam bestię, ażeby dać życie wieczne miliardom dusz, które żyją na świecie.
Grzech sprowadzony przez bestię na Adama i Ewę przestanie istnieć. Moje Miłosierdzie go pokona. I jak grzech niszczy ciało, tak Moje Światło przyniesie ludzkości Życie Wieczne. Śmierć, choroba, starość nie będą już istnieć w Moim Nowym Raju. Miliardy Moich wybranych dzieci będą miały idealne ciało i duszę w jedności z Boską wolą Mojego Ojca.
Mój Ojciec dał życie wieczne Adamowi i Ewie, a oni je odrzucili. Dlatego im i wszystkim ich potomkom odmówiono Daru Raju i Życia Wiecznego. Teraz wreszcie się to zmieni. Moje Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie musi teraz zostać ponownie ustanowione w ostatecznej części Mojego Przymierza. Mój Kościół, tak jak Ja, jest prześladowany, a teraz dozna ciężkiego pobicia, bolesnego ataku i tego, co będzie się wydawało miażdżącą porażką. I wtedy, gdy zostanie ukrzyżowany i odrzucony będzie wyglądał na wypalony i zapomniany.
Pogaństwo będzie kwitło. Ale ponieważ będzie się to działo pod wpływem i przewodnictwem złego ducha, nie dopuści się, aby zostało ujawnione jego prawdziwe oblicze. Zostanie ono zaprezentowane światu jako nowa forma sprawiedliwości społecznej - nowa forma humanizmu, gdzie wszystkie potrzeby człowieka zostaną zaspokojone. Potrzeby te obejmą prawo do grzechu, ale te grzechy, wbrew Bogu, będą postrzegane, jako moralne prawa człowieka.
Jak odrażająca będzie dla Mnie, Jezusa Chrystusa, ta nikczemna, jedna światowa religia. Oni nie tylko się ode Mnie odwrócą, ale włączą symbole satanistyczne, gdzie Mój Krzyż zostanie pokazany w najbardziej groteskowy sposób. Moja Hostia zostanie odrzucona. Inny rodzaj ofiary będzie składany na ołtarzach kościołów. Będą otwarcie czcili bestię, a on w zamian, obdarzy ich wieloma niezwykłymi mocami. Dlatego wielu uwierzy, że zarządzający tą obrzydliwością posiadają cudowne moce. I choć mogą sprawiać wrażenie, że podtrzymują oni dobry i sprawiedliwy kościół, ale nie przyniesie on niczego innego jak tylko ciemność.
W tych kościołach, które zostały zbudowane na Moją cześć, Jezusa Chrystusa, będą miały miejsce ceremonie i obsceniczne zachowanie, ale Ja nie będę Obecny. A wtedy, gdy już o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, tak jak Ja. Ożyje on ponownie w miejscach publicznych. Potem zbiorę wszystkie Moje dzieci, które pozostały wierne Mojemu Słowu i tych, których oczy zostały otwarte na Prawdę. Wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy oczekiwali tego Wielkiego Dnia, lecz umarli.
Ci, którzy Mnie odrzucają, po wszystkich Moich próbach, aby ratować ich dusze, zostaną wyrzuceni. Następnie rozpocznie się Moje Panowanie i zostanie utworzone Królestwo, które obiecał Mi Mój Ojciec.
Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, bo tylko Moje Nowe Królestwo zaspokoi wasze biedne, smutne serca. Tylko Moje Nowe Królestwo da wam Życie Wieczne.
Musicie się modlić za każdego i wszystkich z was, abyście byli godni, aby otrzymać ten Wielki Dar.
Wasz Jezus


19th May 2013, 20:08 - And then, just as they will have forgotten Me, My Church will rise from the dead, just as I did

My dearly beloved daughter, death will no longer have power, over those of God's children who love Him, in My New Paradise.
These Messages, sadly, will bring unnecessary fear, to those who believe that when this Earth is discarded in favour of the New Heaven and Earth, that they will face death. This is not true. Those who find favour with Me and who accept My Hand of Mercy will be given the Gift of life. Even atheists, non-believers, non-Christians and those of every faith will turn to Me and accept My Gift, after The Warning takes place. This is when I will defeat the beast, for I will give Eternal Life to billions of souls who are alive in the world.
Sin, introduced to Adam and Eve by the beast, will cease to exist. My Mercy will defeat it. And just as sin destroys the body, My Light will bring to humanity Eternal Life. Death, disease, old age, will no longer exist in My New Paradise. My chosen children - billions of them - will have a perfect body and soul, in union with the Divine Will of My Father.
He, My Father, gave Eternal Life to Adam and Eve and they rejected it. And so, they and all their descendants were denied the Gift of Paradise and Eternal Life. Now at last, this will change. My Life, Death and Resurrection must now be re-enacted in this, the final part of My Covenant. My Church has, just as I was, been persecuted and it will now endure a savage beating, a painful attack and what will appear to be a crushing defeat. And when it has been crucified and thrown aside, it will seem to be burned and forgotten.
Paganism will thrive. But because it will be influenced and led by the evil one, it will be careful not to show its true colours. It will be presented to the world as a new form of social justice - a new form of humanism, when all the needs of man are catered for. These needs will include the right to sin, but these sins will, in defiance of God, be seen to be the moral rights of man.
How abhorrent to Me, Jesus Christ, will this wicked, one world religion be. Not only will they turn their backs on Me, but they will include satanic symbols where My Cross will be displayed, in the most grotesque way. My Host will be discarded. A different kind of sacrifice will be made on the altars of churches. It will be the beast they will worship openly, and in turn, he will give them many powers. This is why many will believe that those who will govern over this abomination will have miraculous powers. And while they may seem to be following a good and fair church, it will yield nothing but darkness.
Celebrations and obscene behaviour will be witnessed in these churches, which were built to honour Me, Jesus Christ, but I will not be Present. And then, just as they will have forgotten Me, My Church will rise from the dead, just as I did. It will become alive again in public places. Then I will gather all of My children who remained faithful to My Word and those whose eyes were opened to the Truth. Then we will ascend, along with those who have awaited the Great Day, but who are dead, into the New Paradise.
Those who refuse Me, after every attempt has been made by Me to salvage their souls, will be cast away. Then, My Reign will begin and the Kingdom promised to Me by My Father will be formed.
Never fear the future, for only My New Kingdom will satisfy your poor, sorrowful hearts. Only My New Kingdom will give you Eternal Life.
You must pray for each and every one of you, so that you are made worthy to receive this Great Gift. Your Jesus