Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.05.2013, 22:52 - Pierwsi przyjdą do Mnie wszyscy z Kościołów chrześcijańskich. Wtedy z czasem Żydzi się nawrócą i w końcu Mnie przyjmą

Moja szczerze umiłowana córko, gdy będzie wzrastać ta Misja, Moje Słowo będzie rozbrzmiewało w wielu językach. Moje Orędzia, dawane wam dziś, rozpalą Moje Święte Słowo w Nowym Testamencie. Moje Orędzia przypomną również światu Słowo Boże, które jest zawarte w Najświętszej Biblii.
Nie powielam Słowa, po prostu przypominam wam, co ono dzisiaj znaczy. Poza tym, zwracam się do świata, aby przygotował się na Moje Powtórne Przyjście ponieważ nie chcę utracić ludzi. Z wielką miłością i radością patrzę, jak Moi wierni naśladowcy akceptują Mnie takim, jaki Ja Jestem. Ci, którzy od razu wiedzieli, że to Ja, Jezus Chrystus, mówię do nich przez te Orędzia, są błogosławieni. To są ci, którzy nigdy nie wątpią. Oni wyczuwają Moją Obecność. Moje Słowo przeniknęło ich serca jak miecz. Mój Duch dotknął ich dusz. Oni wiedzieli. Rozpoznali Mnie i przez to cierpią.
Wy, Moje drogie dzieci, wiecie, że kiedy odpowiedzieliście na Moje Wołanie, to dałem wam szczególny Dar, błogosławieństwo, które pomoże wam wytrwać na tej Drodze do Życia Wiecznego. Potrzebujecie tych Darów, gdyż będziecie podstawą Mojej Armii Reszty i będziecie prowadzić innych, którzy w końcu pójdą za wami.
Wielu ludzi ze wszystkich narodów, pójdzie za wami, gdy nie będą mieli gdzie się zwrócić, aby mogli mieć uczestnictwo w Moim Nauczaniu. Wszyscy wierni Mi, Jezusowi Chrystusowi, otrzymają nowe Dary, aby pomóc im połączyć się na całym świecie w jedności ze Mną. Pierwsi przyjdą do Mnie wszyscy z Kościołów chrześcijańskich. Wtedy z czasem Żydzi się nawrócą i w końcu Mnie przyjmą. Wszystkie pozostałe religie zrozumieją Prawdę Mojego Nauczania i także pójdą za Mną. Ale nie wszyscy przyjmą Prawdę, nawet, gdy będzie ona przedstawiana im wprost na ich oczach.
Są też niewierzący, wielu z nich jest dobrymi ludźmi. Używają oni ludzkiego intelektu, aby wysuwać wszelkie argumenty, że Bóg nie istnieje. Jednak oni, jak również ci, którzy są ich chrześcijańskimi odpowiednikami będąc letnimi w wierze - pierwsi do Mnie przybiegną. Ich serca otworzą się,gdyż będą tylko widzieć świadectwa jakie Ja przynoszę i poznają, że to Ja ich Przyzywam. Nie będą Mi się opierać, w przeciwieństwie do tych upartych dusz, przekonanych, że wiedzą więcej ode Mnie o obietnicy, którą dałem, że powrócę, by doprowadzić do Ostatecznego Przymierza.
Każde zadanie jakie wam dam, będzie prowadzić do tego, że coraz więcej krajów podejmie Mój Krzyż, aby utworzyć jedną drogę do Mnie. Nigdy nie wahajcie się iść obok Mnie, gdy Ja was Wzywam, bo kiedy Mi odpowiecie, zniszczycie potęgę zła. Zło może sprawić wam ból, ale kiedy pozwalacie Mi się prowadzić, możecie pokonać każdą przeszkodę na swojej drodze.
Kocham was i prowadzę tak samo, jak chronię Moje Grupy Modlitewne na całym świecie.
Wasz Jezus


20th May 2013, 22:52 - All those amongst the Christian Churches will come to Me first. Then the Jews will turn, in time, and accept Me finally

My dearly beloved daughter, as this Mission escalates, My Word will be spoken in many languages. My Messages, given to you today, ignite My Holy Word in the New Testament. My Messages also remind the world of the Word of God, which is contained in the most Holy Bible.
I do not rewrite the Word, I simply remind you what it means today. I also speak to the world to prepare them for My Second Coming, for I do not want them to be lost. It is with great love and joy that I watch how My faithful followers accept Me as I
Am. Those who knew immediately that it was I, Jesus Christ, Who spoke to them through these Messages, are blessed. They are the ones who never doubted. They could feel My Presence. My Word pierced their hearts like a sword. My Spirit touched their souls. They knew. They recognised Me and how they suffer for this.
You, My precious children, know that when you responded to My Call that I gave you a special Gift, a blessing, which will help you to endure this Path to Eternal Life. You will need these Gifts, because you will be the backbone of My Remnant Army and you will lead the others, who will eventually follow you.
People of all nations will follow you when they have nowhere to turn and you will share My Teachings with them. All those loyal to Me, Jesus Christ, will be given new Gifts to help them to unite around the world in union with Me. All those amongst the Christian Churches will come to Me first. Then the Jews will turn, in time, and accept Me finally. All other religions will realise the Truth of My Teachings and they also will follow Me. But not all accept the Truth, even when it is presented to them right before their eyes.
Then there are the non-believers, many of them good people. They use human intellect to put forth all the reasons why God does not Exist. Yet they, including many of their Christian counterparts who are lukewarm in their faith - will run to Me first. Their hearts will be unlocked and because they will only see what witness I bring to bear, they will know that I Call them. They won't resist Me, unlike those stubborn souls who think they know more about the promise I made to return to present the Final Covenant, than Me.
Every task I give you, will lead to more and more nations taking up My Cross to create the one pathway towards Me. Never hesitate to walk alongside Me when I Call you, because when you respond to Me, you will destroy the power of evil. Evil may cause you pain, but when you allow Me to guide you, you can overcome any obstacle in your way.
I love you and I guide you, just as I protect My Prayer Groups around the world. Your Jesus