Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.05.2013, 14:45 - Bóg Ojciec: Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego Świętego Słowa

Moja najdroższa córko, Moje umiłowane dzieci są w tym czasie zagubione. Chciałbym im powiedzieć, a zwłaszcza tym, którzy wątpią w te Boskie Orędzia przekazywane tobie z miłości do ludzi, że nie powinni się ich bać.
Strach rodzi wątpliwości. Wątpliwości wywołują zamieszanie. Zamieszanie może prowadzić do niepokoju, a ten ostatecznie zaślepi was na Prawdę. Prawda nigdy nie będzie łatwa do przyjęcia, ponieważ Prawda objawia dobro i zło. Nikt nie chce słuchać złych rzeczy i zamiast przyjąć kierunek wyznaczony światu przez Moją Wolę, ludzkość ogarnie strach.
Wysyłam Moich proroków, aby przypomnieć wam o Mojej Nieskończonej Miłości do każdego z Moich drogich dzieci. Wysyłam ich także, aby ostrzec was przed przeszkodami, które zostaną postawione przed wami przez złego ducha, aby odciągnąć was ode Mnie. Kiedy ujawniam te rzeczy, to nie po to, aby was zaniepokoić, lecz uratować was i uchronić przed krzywdą.
Prawda dana wam w Mojej Świętej Księdze, Biblii jest tam po to, byście ją poznali. Nie bierzcie jej i nie twórzcie własnej wersji, ponieważ nie jest Moim Pragnieniem, abyście przekręcali Prawdę. Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego Świętego Słowa. Daję ją wam teraz, abym mógł zebrać Moje dzieci z czterech stron Świata. Moi wrogowie próbują powstrzymać rozpowszechnianie treści Księgi Prawdy. Nie pozwólcie im was rozpraszać, bo kiedy tak się stanie, dusze będą dla Mnie stracone.
Bądźcie wdzięczni, że Ja, wasz Ukochany Ojciec, daję wam ten wielki Dar, gdyż będziecie potrzebowali Mojego Przewodnictwa, szczególnie teraz, gdy antychryst zostanie przedstawiony, aby go świat poznał. Poprzez Księgę Prawdy pokażę wam jak ochronić swoje dusze przed planowanym przez niego skażeniem świata. Daję wam wszelkie zabezpieczenie, aby pomóc uratować nie tylko wasze dusze, ale także miliardy innych dusz.
Armia Reszty otrzyma największe moce, aby pokonać bestię. Będzie do tego wystarczająco silna, więc nigdy się nie zniechęcajcie, kiedy Moi wrogowie próbują nie dopuścić, abyście powiększali swoje szeregi idąc przez wszystkie narody. Ich moc zostanie stłumiona, a ci, którzy są słabi i akceptują kłamstwa, które będą im wkrótce przedstawiane w Imię Mojego Syna, będą dla Mnie straceni. Tylko dzięki waszej miłości do Mnie i Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i przez Moc Ducha Świętego wszystkie Moje dzieci będą mogły zostać uratowane.
Będę was chronił i strzegł w każdej chwili. Wznieście swoje dusze do Mnie poprzez wierność Mojemu Synowi, a otrzymacie Najchwalebniejszy Dar Mojego Nowego Raju.
Niech nikt was nie powstrzyma od ubiegania się o wasze prawowite dziedzictwo. Niech nikt nie powstrzyma was od walki o dusze wszystkich Moich dzieci, ponieważ otrzymujecie niezbędne łaski, aby uratować nawet dusze tych, którzy najbardziej Mnie obrażają. Kocham was, dzieci. Czekam na waszą odpowiedź na to Wołanie z Nieba.
Wasz umiłowany Ojciec


26th May 2013, 14:45 - God the Father: I promised the world the Book of Truth and I never go back on My Holy Word

My dearest daughter, My beloved children are in disarray at this time. I wish to tell them, and especially those who doubt these Divine Messages given to you because I love them, that they must not fear.
Fear creates doubt. Doubt creates confusion. Confusion can lead to unease and, eventually, you will be blinded to the Truth. The Truth will never be easy to accept, for the Truth reveals the good and the bad. No one wants to hear the bad and rather than accept the direction given to the world through My Wishes humanity will cower in fear.
I send My prophets to remind you of My Infinite Love for every one of My precious children. I also send them to warn you of the obstacles, which will be placed before you by the evil one to take you away from Me. When I reveal these things, it is not to upset you, but to save you and to keep you from harm.
The Truth given to you in My Holy Book, the Bible, is there for you to see. Do not take it and create your own version, for it is not My Desire that you twist the Truth. I promised the world the Book of Truth and I never go back on My Holy Word. This I give you now, so that I can gather My children from the four corners of the Earth. My enemies will try to stop the spread of the contents in the Book of Truth. Do not allow them to distract you, as when this happens souls will be lost to Me.
Be thankful that I, your beloved Father, give you this great Gift, as you will need My Direction, especially now, as the antichrist will now be presented for the world to see. You will, through the Book of Truth, be shown how to protect your souls from the contamination he has planned to inflict upon the world. Every protection is being given to you to help save, not only your own souls, but the souls of billions.
The Remnant Army will be given the greatest powers to defeat the beast. It will be strong enough to do this, so never feel disheartened when My enemies try to prevent you from multiplying across all nations. Their power will be quashed and those who are weak and accept the lies, which will be presented to them, soon, in the Name of My Son, will be lost to Me. Only through your love for Me and My beloved Son, Jesus Christ, and by the Power of the Holy Spirit can all of My children be saved.
I will protect you and guard you at all times. Uplift your souls to Me through your allegiance to My Son and you will be given the most Glorious Gift of My New Paradise.
Let no one stop you from claiming your rightful Inheritance. Let no one stop you from fighting for the souls of all My children, for you are being given the Graces necessary to save even the souls of those who offend Me the most. I love you, children. I await your response to this Call from Heaven.
Your beloved Father