Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.06.2013, 23:30 - Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą chcecie, ale musicie oddawać Mi cześć w Moich chrześcijańskich Kościołach

Moja szczerze umiłowana córko, wielu będzie entuzjastycznie wspinać się po tej trudnej Ścieżce Prawdy, tak jak to było w drodze na Górę Kalwarię.
Ta wędrówka jest wyzwaniem pełnym wielu przeszkód. Dla większości ludzi ta wspinaczka będzie bolesna, gdy wiele rzeczy stanie się rzeczywistością, łącznie z tym, że będziecie pogardzani za naśladowanie Mnie. Inni będą próbowali was powstrzymać i użyją wszelkich argumentów, by was odciągnąć, abyście odeszli od Mnie. Jeszcze inni będą wykrzykiwać straszne rzeczy i oskarżą was, nie o to, że jesteście żołnierzami Chrystusa, lecz że jesteście narzędziem szatana.
Do księży i sług pośród was: nakażą wam, abyście Mnie opuścili w tej końcowej drodze na szczyt. To wspinanie się jest symbolem Drogi Krzyżowej.
Innego rodzaju okrucieństwo dotknie wszystkich, którzy idą za Mną, aby pomóc ponownie odkryć Prawdę Mojego Nauczania w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie noszą opaski na oczach i nie potrafią odróżnić rzeczywistości od fikcji. Moi umiłowani wyznawcy będą zadręczani oskarżeniami, że należą do sekty. Ta szczególna zniewaga sugeruje, że ulegli oni złudzeniom i nie są przy zdrowych zmysłach. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że tego typu oskarżenie ma na celu wywołanie wątpliwości w waszych umysłach.
Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą chcecie. Ale musicie oddawać Mi cześć wszędzie w Moich chrześcijańskich Kościołach, bo nie mam innych domów na Ziemi. Kulty sprawowane w innych domach, nie należą do Mojego Kościoła. Kiedy poproszą was o opuszczenie Mojego Kościoła, nie będzie się to niczym różnić od tego, co było za czasów Moich apostołów, podczas Mojego Czasu na Ziemi, gdyż oni byli również wypraszani.
Ignorujcie drwiny, szyderstwa i tych, którzy wykorzystują Moje Nauczanie do przekręcania go, aby mogli odrzucić Moje Orędzia dawane wam dzisiaj.
Idźcie wyprostowani i maszerujcie naprzód z ufnością, gdyż ta walka pokona zło i kłamstwa zasiewane przez oszusta ogarniającego straszną ciemnością niewinnych ludzi, którzy nie potrafią zobaczyć tego, co się dzieje.
Ci, którzy uważają, że nie mają siły ani odwagi, aby iść dalej, proszę, nie bójcie się, ponieważ dam wam szczególne łaski, jeśli będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii
Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i dzielność, aby odważnie się wypowiadać, narażając się na krytykę i kłopoty oraz abym mógł dołączyć do Twojej Armii Reszty i wspiąć się na to samo wzgórze Kalwarii, na którym Ty musiałeś cierpieć za moje grzechy.
Daj mi siłę, aby nieść Twój Krzyż i Twój ciężar, abym mógł pomóc Ci ratować dusze.
Uwolnij mnie od mojej słabości.
Rozwiej moje obawy.
Zniszcz wszystkie moje wątpliwości.
Otwórz moje oczy na Prawdę.
Pomóż mi i wszystkim, którzy odpowiedzieli na Wołanie niesienia Twojego Krzyża, aby iść za Tobą z mocnym i pokornym sercem i aby mój przykład ośmielił innych, by postępowali podobnie. Amen.
Wasz Umiłowany Jezus


4th June 2013, 23:30 - My Way is very simple. You may follow Me any way you will, but you must honour Me in My Christian Churches

My dearly beloved daughter, many will enthusiastically climb this difficult Path of Truth, just as it was on the way to Mount Calvary.
This is a challenging journey, fraught with many obstacles. For most people, they will find this climb painful, as many realisations will come to pass, including the fact that you will be despised for following Me. Others will try to stop you and will use every argument to pull you back, so that you will walk away from Me. Others will scream terrible things and will accuse you, not as a soldier of Christ, but as a tool of Satan.
Then, for those of you priests and servants among you, you will be ordered to leave Me in this final climb to the top. This climb is symbolic of the Way of the Cross.
All who follow Me, to help the Truth of My Teachings to be re-discovered in the world today - where people wear blindfolds and cannot differentiate between fact and fiction - will suffer a different kind of cruelty. They, My beloved followers, will be tormented with accusations that they belong to a cult. This particular insult suggests that they are deluded and not of sound mind. You must realise that this type of accusation is designed to create doubts in your mind.
My Way is very simple. You may follow Me any way you will. But you must honour Me in My Christian Churches, everywhere, for I have no other houses on Earth. Cults use other houses outside of My Church. When you are asked to leave My Church, it will be no different to the time My apostles, during My Time on Earth, were asked to do the same thing.
Ignore the taunts, the ridicule and those who use My Teachings and who then twist them, so that they can denounce My Messages given to you today.
Walk tall and march forward with confidence, for this battle will defeat the evil and the lies, planted by the deceiver, which casts a terrible darkness over innocent people, who cannot see what is happening.
Those who will find that they do not have the strength or the bravery to continue, please do not fear, for I will give you special Graces if you say this Crusade Prayer (108) Climbing the Hill of Calvary
Jesus, help me to find the courage, the bravery and the nerve, to stand up and be counted, so that I can join Your Remnant Army and climb the same Hill of Calvary, which You had to endure for My Sins.
Give me the power to carry Your Cross and Your load, so that I can help You save souls. Rid me of my weakness.
Dispel my fears.
Crush all my doubts.
Open my eyes to the Truth.
Help me, and all those who respond to the Call to carry Your Cross, to follow You with a deep and humble heart and that by my example, others will pluck up the courage to do likewise. Amen.
Your beloved Jesus