Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.06.2013, 16:00 - Kłamstwa bardzo często uchodzą za coś dobrego

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, aby miłość pomnażała się na świecie, ponieważ wtedy człowiek będzie prawdziwie kochał swojego bliźniego, tak jak nakazał Mój Ojciec i nie byłoby wojen.
Wojny są wynikiem braku wiary w Jedynego Prawdziwego Boga. Są one spowodowane przez strach, nienawiść i pychę, a wszystkie one są wzniecane mocą szatana. Ponieważ coraz więcej ludzi odwraca się od Boga i odrzuca potrzebę przygotowania swoich dusz do życia w chwalebnej wieczności, pogrążą się w błędach. Kiedy nie widzą Prawdy, będą podatni na wiarę w kłamstwa. Kłamstwa bardzo często uchodzą za dobre rzeczy. Występują w masce pożądanych czynów, sprawiedliwych działań, przyjemności i jako alternatywa do tego, co jest naturalne.
Zło rzadko będzie postrzegane jako takie, gdyż szatan planując swoje działania wie, że w ten sposób nie oszukałby ludzkości. Zły duch, którego działanie jest widoczne w słowach, postępowaniu i czynach słabych dusz uważa, aby nigdy się nie ujawnić. Będzie on działał przez biedne dusze, które zaatakował, jako troskliwy, miły i zawsze będzie skrywał się za atrakcyjną fasadą. Będzie przebiegle wciągał ludzi do popełniania złych czynów poprzez pokusy, a zrobi to żerując na tych ich słabościach, które najbardziej są podatne na atak. Choć zazwyczaj uwodzi działając na zmysły, ale będzie też zwracał się do tych, którzy szukają Prawdy w swojej wierze. To wtedy szatan pociągnie dusze w pułapkę, gdzie przyjmą oni zło jako dobro.
Tak będzie dopiero na późniejszym etapie, kiedy będą się oni czuli nieswojo i niepewnie, ponieważ będą odczuwali, że coś jest nie tak. Do tego czasu nienawiść i pogarda dla bliźnich ujawni się w ich duszach. Wtedy będą przekonani, że te działania, które oni rozpoczęli w imię Boga, są na Chwałę Boga, podczas gdy one będą tylko obrażać Boga.
Kiedy wojna rozpoczyna się w Imię Boga, to zazwyczaj nie Bogu armie świata oddają cześć. Gdy mordują oni narody i mówią, że oddają cześć Bogu, w rzeczywistości oddalają się od Boga i są po stronie bestii.
Bestia planuje w tej chwili zagładę ludzkości na dwa sposoby. W pierwszym przypadku niszczy on życie przez aborcję, morderstwa i wojny. W drugim przypadku atakuje on Mój Kościół na Ziemi, aby zniszczyć wszystkie kościoły, które oddają cześć Mi, Jezusowi Chrystusowi i Mojemu Ukochanemu Ojcu. Tymi sposobami będzie kradł dusze i powstrzymywał je od podążania za Prawdą i od odziedziczenia Mojego Królestwa.
Wasz Jezus


6th June 2013, 16:00 - Lies, very often, come dressed as good things

My dearly beloved daughter, how I wish that love would multiply in the world, for then man would truly love his neighbor, just as My Father commanded and there would be no wars.
Wars are the result of a lack of belief in the One True God. They are caused by fear, hatred and pride, all of which are enkindled by the power of Satan. As more people turn away from God and reject the need to prepare their souls for a life of glorious eternity, they will fall into much error. When they cannot see the Truth, they will be predisposed to believe in lies. Lies, very often, come dressed as good things. They masquerade as desirable deeds, rightful acts, pleasure, and as alternatives to what is natural.
Evil will rarely be seen as such, because that is not how Satan plans his deceit upon mankind. He, the evil one, whose works are seen within the words, deeds and acts of weak souls, is careful never to reveal himself. He will, through the poor souls he infests, come across as caring, pleasant and will always present an attractive façade. Cunning, he will draw people into committing acts of evil through temptation and he will do this by preying on their most vulnerable weaknesses. While he normally seduces through the senses, he will also appeal to those who seek the Truth in their faith. This is when he, Satan, will draw souls into a trap where they will accept evil as being good.
It will only be at a later stage, when they feel uncomfortable and uneasy that they will sense that something is wrong. By then, hatred and a disregard for their neighbour will have been manifested within their souls. Then they will believe that those actions, which they embark on, in the Name of God, but which insult God, are for the Glory of God.
When war is created in the Name of God, it is usually not to God the armies of the world pay homage to. When they murder nations and say they honour God, they distance themselves from God and side with the beast.
The beast is planning the destruction of humanity in two ways, at this point in time. In the first instance, he is destroying life through abortion, murder and war. In the second instance, he is attacking My Church on Earth so that all churches, which honour Me, Jesus Christ and My beloved Father, are destroyed. In these ways he will steal souls and prevent them from following the Truth and from inheriting My Kingdom.
Your Jesus