Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.06.2013, 23:00 - Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr ziemskich i kult dla osobistego bogactwa oddziela ich od Boga

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ludzkość grzęźnie coraz głębiej w grzechu, nadal szuka rzeczy materialnych, które jej zdaniem zaspokoją przykry ból, jaki odczuwają w swoim wnętrzu, ale nic nie jest w stanie przynieść im pociechy, kiedy odsunęli się tak daleko ode Mnie. Ani przez chwilę nie myślą o Mnie, tak są pochłonięci pogonią za światowymi dobrami - bezużytecznymi rzeczami - które nie przynoszą niczego innego poza pragnieniem, by mieć jeszcze więcej.
Są również tacy, których miłość do ziemskich atrakcji sprawia, że stają się nienasyceni. Zabiegają o to, co uważają za większe i jeszcze cenniejsze mienie. W końcu budują sobie kapliczki. I to właśnie wtedy pogrążają się w rozpaczy, ponieważ im więcej pozyskują bogactwa i luksusu, tym bardziej stają się zagubieni i zaniepokojeni. Tracą zainteresowanie innymi ludźmi i wkrótce stają się osamotnieni, gdy zostają uwięzieni w pajęczych sieciach utkanych przez złego ducha, by ich pojmać i zniszczyć ich dusze.
Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr ziemskich i kult dla osobistego bogactwa oddziela ich od Boga. Wasza miłość do posiadania niszczy waszą miłość do bliźniego. Staniecie się egoistyczni do tego stopnia, że nie będą was obchodzić nieszczęścia innych. W ten sposób odmawiacie posłuszeństwa Słowu Bożemu.
Musicie przerwać pogoń za bogactwem. Wtedy wasze serca staną się czystsze. Ale jeśli pozwolicie, by ten przewrotny grzech przyćmił wasz umysł, to nigdy nie będziecie mieli czystej duszy, a tym samym nie będziecie gotowi, aby stanąć przede Mną. Ci, którzy są biedni mają mniej pokus, które oddzielają ich ode Mnie. Ci, którzy są bogaci są biedni, gdyż muszą się wiele nauczyć, zanim będą mogli uniżyć się w Moich Oczach.
Kiedy się nauczycie tego, że gdy człowiek przedkłada ziemskie przyjemności nade Mnie, to nie będzie w stanie przygotować swojej duszy, aby wejść do Mojego Nowego Raju?
Wasz Jezus


8th June 2013, 23:00 - My children's obsession with worldly goods and the adulation of personal wealth separates them from God

My dearly beloved daughter, as humanity sinks deeper into sin, they continue to search for material things, which they believe will satisfy the raw pain they feel inside, for nothing can bring them comfort when they are so far removed from Me. Not for one moment do they think of Me, so caught up are they in the pursuit of worldly goods - useless things - which bring nothing, only a longing for more and more.
Then there are those whose love of worldly attractions means that they become insatiable. They seek bigger and what they believe to be more valuable possessions. Eventually they build shrines to themselves. This is when they plunge into despair, because the more wealth and luxury they acquire, the more confused and distracted they become. They will lose interest in other people and soon they will become isolated, as they become caught in a spider's web, spun by the spirit of evil to trap them and destroy their souls.
My children's obsession with worldly goods and the adulation of personal wealth separates them from God. Your own love of possessions destroys your love of your neighbor. You will become selfish to the point that you will not care about the misfortunes of others. This is how you disobey the Word of God.
You must stop your pursuit of riches. Then you will become purer of heart. But allow this devious sin to cloud your mind and you will never be pure of soul, and thereby not fit to come before Me. Those who are poor have less to tempt them to separate themselves from Me. Those who are rich are poor in that they have much to learn before they can humble themselves in My Eyes.
When will you learn that when man places worldly pleasures before Me, that he will not be able to prepare his soul in order to enter My New Paradise?
Your Jesus