Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.06.2013, 23:15 - Kiedy Nowe Jeruzalem zejdzie z nieba na ziemię przy dźwiękach trąb, światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie

Moja ukochana córko, ból fizyczny jaki cierpisz w tej chwili jest za zbawienie dusz, które są tak daleko odsunięte ode Mnie, że gdybyś Mi tego cierpienia nie ofiarowała jako dusza ofiarna, to byłyby te dusze na zawsze dla Mnie stracone. Zawsze pamiętaj o tym jak bardzo to Mnie rani i łamie Mi Serce, kiedy tracę choćby jedną duszę.
Moja Miłość do ludzkości pozostaje nienaruszona, gdyż nic nie może Mnie nigdy powstrzymać od kochania każdej cennej duszy. Kocham je tak bardzo, że Dar, który dałem tobie, Moja córko, widzenia wszystkich dzieci Boga, w taki sposób jak On je widzi, z czystym sercem, nigdy się nie skończy. Dlatego tak bardzo cierpisz, Moje maleństwo. To nie z powodu tych, których gniew cię znieważa, lecz z powodu tych dusz, które są w strasznej ciemności, a których przeznaczenie cię tak przeraża, że cierpisz te nowe fizyczne dolegliwości.
Proszę, zrozum, że kiedy stajesz się niecierpliwa i zdenerwowana z powodu tych bolesnych doświadczeń, to są one niczym w porównaniu z intensywnością cierpienia, które czeka te dusze, jeśli zostaną zabrane przez bestię. To jest też niczym w porównaniu z cierpieniem dusz w Czyśćcu. Jak niewielkie wydadzą ci się wtedy Twoje obecne cierpienia, gdy zobaczysz, jak z żelaznego uścisku bestii będę wyrywał te dusze, które inaczej nie byłyby w stanie się uratować.
Moja córko, bez względu na to, jak bardzo bolesne jest teraz to cierpienie, przestanie to już mieć jakiekolwiek znaczenie, kiedy zjednoczę dzieci Boże, z chwilą, gdy Najchwalebniejszy Raj zstąpi tego Wielkiego Dnia. Kiedy Nowe Jeruzalem zejdzie z nieba na ziemię przy dźwiękach trąb, światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie, gdy rozbrzmią głosy aniołów i śpiew ich dotrze do każdej duszy zanim nadejdzie ostateczny moment. To będzie ta ostatnia godzina, kiedy przyjdę, aby Sądzić żywych i umarłych.
Twój Jezus


9th June 2013, 23:15 - When the New Jerusalem comes down upon the world to the sound of trumpets, the lights will fill the skies and all will be silent

My beloved daughter, the pain you endure physically at this time is to save souls, who are so far removed from Me, that were you not to offer this to Me as a victim soul, they would be lost to Me forever. Always remember how much it hurts Me and breaks My Heart when I lose even just one soul.
My Love for humanity remains intact, for nothing could ever stop Me from loving each precious soul. I love them so much that the Gifts I have given you, My daughter, of seeing all of God's children, as He sees them, with a purity of heart, is never ending. This is why you suffer so much, My little one. It is not because of those whose anger insults you, but it is because of those souls who are in terrible darkness and whose destiny terrifies you, that you endure these new physical afflictions.
Please understand that when you become impatient and upset, because of these painful trials, that they are nothing compared to the intense suffering which faces those souls who will be taken by the beast. It will mean nothing when compared to souls who must endure the pain of suffering in Purgatory. How little this will mean to you when you see how I will pluck those souls, who otherwise would not be able to save themselves, from the evil grasp of the beast.
My daughter, no matter how painful this suffering is, it will not matter when I unite God's children, when the most Glorious Paradise will descend on the Great Day. When the New Jerusalem comes down upon the world to the sound of trumpets, the lights will fill the skies and all will be silent then before the sound of angels, whose singing will reach every soul before the final moment. This will be the last hour when I come to Judge the living and the dead.
Your Jesus