Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.06.2013, 03:00 - Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo

Moja szczerze umiłowana córko, moje pragnienie uformowania rdzenia Mojej Armii na Ziemi spełnia się w tym czasie. Jak z rozrzuconych malutkich żołędzi, wyrastają wielkie dęby, tak z nich, rozproszonych wszędzie, rozrośnie się i rozprzestrzeni Moja Armia.
Moja córko, fundament jest ważną częścią. Jest z nim podobnie jak z dzieckiem, które kształtuje się w łonie matki i potrzeba czasu i szczególnej troski, aby zapewnić mu dobry stan zdrowia z pożywienia z łożyska. Będzie ono rosło powoli, ale doskonale, w końcu zostanie wyprawione z łona matki i będzie gotowe żyć życiem określonym dla niego przez Mojego Ojca.
Narodziny Mojej Armii Reszty będą identyczne. Nastąpią wielkie przygotowania zanim będzie gotowa zająć swoje miejsce w świecie i dzięki jej solidnemu fundamentowi, dusze, które są budulcem splotą się w jedno, aby uformować potężną Armię. Wtedy ta Armia natychmiast się rozszerzy oraz rozrośnie wszędzie z taką siłą, że będzie ją trudno zignorować. Ci, którzy należą do Mojej Armii Reszty będą pozbawieni ego, dumy i potrzeby uciekania się do naukowej oceny Mojego Słowa, której będą żądali od nich, aby dowiedli Prawdy Bożej.
Nauka jest Darem od Boga, jednak nauka nie potrafi wyjaśnić Tajemnicy Boga. Tak więc ci, którzy potrzebują wygodnych logicznych wyjaśnień w jaki sposób porozumiewam się z dziećmi Bożymi na Ziemi w tym czasie, będą rozczarowani. Nie ma odpowiedzi, która by ich zaspokoiła.
Jednym z największych Darów danych człowiekowi jest miłość. Miłość nie może zostać naukowo wyjaśniona czy udowodniona, gdyż pochodzi ona od Ducha Bożego. Jest on obecny w każdym z was. Odczuwacie go. Jest to więź, która łączy ludzkość i której moc zła nie może osłabić.
Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo. Bez miłości nie mielibyście życia. Miłość zjednoczy was, wzmocni was, będzie trzymać was razem. Miłość pomoże wam przyprowadzić do Mnie dusze.
Wasz Jezus


19th June 2013, 03:00 - I Am Love. I Am God. They are one and the same thing

My dearly beloved daughter, My wish to form the core of My Army on Earth is being fulfilled at this time. From little acorns, they will be scattered and they will grow and spread out everywhere.
My daughter, the foundation is the important part. Just like a baby, who is formed in the womb, it takes time and careful attention in order to ensure for the wellbeing of the child, which receives nourishment from the placenta. It will grow slowly, but perfectly, until finally it will be expelled from the womb and be ready to live the life laid down for it by My Father.
The birth of My Remnant Army will be the same. It will take great preparation before it is ready to take its place in the world, but its foundation is solid and souls, who are the building blocks, will knit together as one to build a formidable
Army. Then this Army will spread out and grow everywhere, at once, and with such force, that it will become difficult to ignore
it. Those within My Remnant Army will be devoid of ego, pride or the need to rely on the scientific evaluation of My Word, which will be demanded of them to prove the Truth of God.
Science is a Gift from God, but science cannot explain the Mystery of God. So those who need the comfort of logical explanations, as to how I communicate to God's children on Earth, at this time, will be disappointed. There is no answer which will satisfy them.
One of the greatest Gifts given to man is love. Love cannot be scientifically explained or proved, for it comes from the Spirit of God. It is present in all of you. You feel it. It is the link which holds humanity together, which the power of evil fails to undermine.
I Am Love. I Am God. They are one and the same thing. Without love, you could not have life. Love will unite you, keep you strong, keep you together. Love will help you to bring Me souls.
Your Jesus