Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.06.2013, 18:37 - Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie Serce z powodu cierpienia Moich ukochanych sług, którzy teraz zobaczyli zamieszanie, jakie właśnie pojawia się w Moim Kościele. Mówię im to: Zatrzymajcie się i róbcie to, co musicie robić, aby Mi służyć, pod dachem Mojego Kościoła. Trwajcie mocno w Moim Nauczaniu. Nie akceptujecie nowych i tak zwanych teologicznych wyjaśnień o tym Kim Ja Jestem, co zrobiłem dla ludzkości i jak powrócę, aby dopominać się o wszystkie dzieci Boże, które akceptują Moje Miłosierdzie. Zaufajcie tylko Mojemu Świętemu Słowu, przekazywanemu wam przez Moich apostołów i Najświętszą Biblię. Nie akceptujcie niczego, co odbiega od Sakramentów Świętych i od tego, co zostało wam powiedziane o potrzebie odkupienia.
Ja Jestem Prawdą. Prawda została wam dana. Tylko Prawda może zbawić wasze dusze od potępienia. Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą. Uroczyście obiecuję, każdemu z was, Moi drodzy wyświęceni słudzy, nadzwyczajne łaski, aby wytrwać w obliczu prześladowań, gdy wasza wiara będzie próbowana do granic możliwości, jeśli będziecie odmawiać tę modlitwę.
Modlitwa Krucjaty (110) Dla kapłanów, aby pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu
O mój Najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, abym mógł bronić Prawdy w Twoje Najświętsze Imię.
Błagam - daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby dać świadectwo Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie.
Pozwól mi przeciwstawić się naciskom promowania nieprawdy, kiedy wiem w swoim sercu, że ona Cię obraża.
Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu, aż do dnia mojej śmierci. Amen.
Muszę udzielić jeszcze słowa przestrogi Moim wyświęconym sługom.
Musicie bronić Daru Pojednania i uznać, że tylko ci, którzy starają się o skruchę za swoje grzechy i przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, który jest kluczem do zbawienia, będą ze Mną w Raju.
Wasz Jezus


23rd June 2013, 18:37 - The Truth will free you. Lies will destroy you

My dearly beloved daughter, how My Heart breaks for the suffering of My poor beloved servants, who now begin to see the confusion, which is being presented within My Church. To them, I say this. Stay and do what you must do to serve Me, under the roof of My Church. Remain firm to My Teachings. Do not accept new and so-called theological explanations, as to Who I Am; what I did for humanity or how I will return to claim all God's children, who accept My Mercy. Trust only in My Holy Word, given to you through My apostles and in the Most Holy Bible. Anything, which differs from the Holy Sacraments or what you have been told about the need for redemption - do not accept it.
I Am the Truth. You have been given the Truth. Only the Truth can save your souls from damnation. The Truth will free you. Lies will destroy you. I solemnly promise each of you, My precious sacred servants, extraordinary Graces, in order to persevere in the face of persecution, as your faith will be tested to the limits, if you recite this prayer.
Crusade Prayer (110) For Priests to remain true to Your Holy Word
O my dearest Jesus, I beg You to keep me strong and courageous, so that I can defend the Truth in Your Most Holy Name. Give me the Grace I need - I implore - to give testimony to Your Holy Word at all times.
Enable me to withstand the pressures to promote untruths, when I know in my heart that they offend You. Help me to remain true to Your Holy Word, until the day I die. Amen.
To My sacred servants, I have one more word of caution to give you.
You must defend the Gift of Reconciliation and recognise that only those who seek remorse for their sins and accept Me, Jesus Christ, as the key to their salvation, will join Me in Paradise.
Your Jesus