Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.06.2013, 14:18 - Matka Boża: Musicie pozostać wierni temu, czego mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową wszystkich aniołów, Matką Boga. Jestem Niepokalanym Poczęciem.
Moje dzieci, czyż nie wiecie, że mój Syn prowadzi w tej chwili wszystkich, którzy przychodzą do Niego z otwartym sercem?
Musicie pozostać wierni Jego Nauczaniu, aby dać świadectwo Panu Bogu, poprzez Jego Jednorodzonego Syna. Jest ono wyryte w kamieniu i jako takie nigdy nie może zostać zmienione. Prawda nigdy nie może się zmienić. Wszystkim dzieciom Bożym dano Prawdę, ale nie wszystkie zaakceptowały to Kim On był ani tego skąd przyszedł. Tym, którzy nie przyjmują Prawdy danej ludzkości przez Ukrzyżowanie mojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, nigdy nie wolno zapomnieć tego, co powiedział.
On wszystko wam wyjaśnił. Nic się nie zmieniło. Musicie zachować czujność przez cały czas, bo już jesteście wprowadzani w błąd i wkrótce wielu z was popadnie w błąd.
Grzech jest grzechem. On nie podoba się Bogu, ale jest wybaczany, gdy jest okazywana skrucha i jeśli prosicie o odkupienie. Łaska Życia Wiecznego jest dla wszystkich dzieci Bożych, które o nią proszą. Wszystkie dzieci Boże przez Miłosierdzie mojego Syna, otrzymają czas i wielki Dar, aby przypomnieć im o Prawdzie. W ten sposób większość ludności świata będzie mogła i zostanie uratowana i otrzyma Dar Życia w Nowym Raju.
Jako grzesznicy musicie stale prosić o wybaczenie przez mojego Syna, aby pozostać w Stanie Łaski. Dopóki nie poprosicie mojego Syna o Dar Pojednania, wasze grzechy nie będą mogły być wam wybaczone.
Musicie pozostać wierni temu, czego mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Bóg jest Wszechmogący. Bóg jest Miłością. Bóg jest Doskonały. Bóg przez swojego Syna nigdy nie mógłby być skuszony do popełnienia grzechu.
Idźcie w pokoju, drogie dzieci, a kiedy będziecie pozostawali silni i wierni Prawdzie, która może pochodzić tylko od Boga, będziecie żyli pełnym i chwalebnym życiem w ciele i duszy, w doskonałej jedności z moim Synem.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


24th June 2013, 14:18 - Mother of God: You must remain true to what my Son taught you. He was like you in everything except sin

I am your beloved Mother, Queen of all the angels, Mother of God. I am the Immaculate Conception.
My children, don't you know that my Son, at this time, is guiding all of you who come before Him with an open heart?
In order to give testimony to the Lord, God, through His only Son, you must remain true to His Teachings. They are carved in stone and as such can never change.The Truth can never change. All of God's children were given the Truth, but not all accepted Who He was or where He came from. Those who do accept the Truth given to humanity by the Crucifixion of my beloved Son, Jesus Christ, must never forget what He told you.
He explained everything to you. Nothing has changed. You must remain alert at all times, because already you are being misled and soon many of you will fall into error.
Sin is sin. It is displeasing to God, but is forgiven when remorse is shown and when you ask for redemption. The Graces of Eternal Life are for all of God's children, who ask for these. Every child of God, through the Mercy of my Son, will be given time and then a great Gift to remind them of the Truth. In this way, most of the world's population will and can be saved and then they will be given the Gift of Life in the New Paradise.
As a sinner, you must continue to ask for forgiveness through my Son, in order to remain in a State of Grace. You cannot be forgiven for your sins, until you ask my Son for the Gift of Reconciliation.
You must remain true to what my Son taught you. He was like you in everything except sin. God is Almighty. God is Love. God is Perfect. God, through His Son, could never be tempted into committing sin.
Go in peace, dear children, and once you remain firm and loyal to the Truth, which can only come from God, you will live a full and glorious life in body and soul and in perfect harmony with my Son.
Your Mother Mother of Salvation