Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

26.06.2013, 16:50 - Matka Zbawienia: Przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je mojemu Synowi

Moje drogie dzieci, jako wasza Matka wzywam was, przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
Gdy poświęcicie swoje dzieci mojemu Synowi, przeze mnie, Matkę Zbawienia, przedstawię je mojemu Synowi, aby mógł obdarzyć ich dusze wielkimi Łaskami.
Nigdy nie wolno wam zapominać o Miłości mojego Syna, jaką obdarza dzieci Boże. Nie ma znaczenia w jakim są wieku, gdy je ofiarujecie mojemu Synowi dla uświęcenia ich dusz przeze mnie, Jego Matkę Najświętszą, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Jeśli będziecie ją odmawiali codziennie, doprowadzi ona wasze dzieci blisko Miłosiernego Serca Jezusowego.
Modlitwa Krucjaty (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi
O droga Matko Zbawienia,
Poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy.
Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić. Amen.
Moja prośba w waszym imieniu za wasze ukochane dzieci, będzie przyjęta przez mojego Syna, jako szczególny Dar dla mnie, Jego Matki, kiedy powstaję, by wypełnić obietnicę mojego Syna teraz, gdy rozpoczyna się moja Misja, aby pomóc ratować dusze zaginionych dzieci Bożych. Moja rola, jako Matki Zbawienia zaczęła się zgodnie z planem, a szczególne Dary przez moje wstawiennictwo o udzielenie Miłosierdzia Bożego grzesznikom, zostaną ofiarowane w obfitości wszystkim, którzy mnie wzywają.
Dzieci, idźcie w pokoju. Ja, wasza ukochana Matka Zbawienia, zawsze odpowiem na wasze wołanie, kiedy poprosicie o zbawienie dusz.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


26th June 2013, 16:50 - Mother of Salvation: Bring me your children, so that like a true mother of all God's children, I can consecrate them to my Son

My dear children, as your Mother I call on you to bring me your children, so that like a true mother of all God's children, I can consecrate them to my Son, Jesus Christ.
When you consecrate your children to my Son, through me, the Mother of Salvation, I will present them before my Son, so that He can bestow great Graces upon their souls.
You must never forget the Love my Son has for God's children. No matter what age they are, when you offer them to my Son, for the sanctification of their souls, through me, His Blessed Mother, your prayers will be answered. Here is a Crusade Prayer for your children. When recited every day, it will bring your children close to the Merciful Heart of Jesus.
Crusade Prayer (111) To consecrate your children to Jesus Christ
O dear Mother of Salvation,
I consecrate my children (name of child/children here) before your Son, so that He can bring them peace of spirit and love of heart.
Please pray that my children will be accepted into the Merciful Arms of your Son and keep them from harm.
Help them to stay true to the Holy Word of God especially in times, when they are tempted to turn away from Him. Amen.
My request, on your behalf, for your beloved children, will be accepted by my Son, as a special Gift to me, His Mother, as I rise to fulfill my promise to my Son as my Mission to help save the souls of God's lost children commences, at this time. My role as the Mother of Salvation has begun in earnest and special Gifts, through my intercession to grant God's Mercy on sinners, will be given in abundance to all those who call on me.
Go in peace children. I, your beloved Mother of Salvation, will always respond to your call, when you request the salvation of souls.
Your beloved Mother Mother of Salvation