Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


01.07.2013, 16:43 - Matka Zbawienia: Tego, czego byłam świadkiem nie można przenieść na papier, tak odrażające były te okrucieństwa wyrządzone Jego Boskiemu Ciału

Moje dziecko, gdy cierpisz dla mojego Syna, to normalne, że płaczesz z bólu, ponieważ w końcu jesteś tylko człowiekiem. Kiedy byłam świadkiem biczowania mojego Syna, a potem Jego przerażającego Ukrzyżowania, odchodziłam od zmysłów. A gdy patrzyłam na to, co zniosło Jego godne politowania Ciało, a czego żadne zwierzę nie było by w stanie ścierpieć w rzeźni, mdlałam tak wiele razy z powodu szoku, że ledwo stałam.
Nikt, nigdy się nie dowie, jak bardzo On cierpiał, bo tego, czego byłam świadkiem nie można przenieść na papier, tak odrażające były te okrucieństwa wyrządzone Jego Boskiemu Ciału. Dlatego tak mało pozostało opisów zadanych Mu poniżających zniewag, gdyż byłoby to tak wstrząsające, że przez zapisanie tego można by było zbezcześcić Jego Święte Imię.
Ty, moje dziecko cierpisz, ale zaledwie małą odrobinę Jego bólu. Musisz wiedzieć, że gdy cierpisz ból fizyczny, to mój Syn pozwala tylko, aby Jego cierpienia ujawniły się w tych, których On wybiera. Gdy tak robi, pomaga Mu to przeciwstawić się mocy zła, pokonać ją i zniszczyć, poprzez dar twojej wolnej woli dla mojego Drogiego Syna. Dzięki temu, uświęcasz swoją duszę, ale również swoje ciało, a to jest bardzo szczególny dar dla Niego - dar, który pozwala Mu ocalić innych.
Dlatego proszę zrozum, że gdy mój Syn zwiększa twoje cierpienia i kiedy naprawdę cierpi w tobie, jest to Łaska, której nie wolno ci odrzucić. Przyjmij ją. Wkrótce poznasz, jaka ona jest potężna. Gdy mój Syn objawia swoje Rany w ciele wybranej duszy, niesie to ze sobą straszliwe prześladowania. Wtedy zły duch atakuje naprawdę i z brutalną wściekłością. Początkowo będziesz przerażona, ale teraz, gdy już wiesz, zaakceptujesz to i po prostu będziesz chronić siebie przez odmawianie co najmniej trzy razy dziennie, mojego Najświętszego Różańca.
Moje dziecko, proszę upewnij się, że nie dopuszczasz, aby strach odciągnął cię od tego dzieła, bo właśnie tego chce zły duch. Musisz powstać, trwać i zachować milczenie, gdy wzrasta nienawiść wobec ciebie.
Takich prób musisz się spodziewać w Misji tej wielkości. Bądź spokojna i wiedz, że wszyscy aniołowie i święci są z tobą i cię prowadzą.
Twoja Ukochana Matka
Matka Boża
Matka Zbawienia


1st July 2013, 16:43 - Mother of Salvation: What I witnessed could never be put down on paper, so vile were the cruelties inflicted upon His Divine Body

My child, when you suffer for my Son, it is okay to cry out in pain, because you are only human after all. When I witnessed my Son's scourging and then His terrifying Crucifixion, I was beside myself with grief. And as I watched His pitiful Body endure what no animal would be able to tolerate in a slaughterhouse, I fainted so many times with shock that I could barely stand.
How He suffered, no one will ever know, because what I witnessed could never be put down on paper, so vile were the cruelties inflicted upon His Divine Body. This is why so little description is given of the degrading insults they inflicted on Him, because it would be so shocking that it would defile His Holy Name by writing it down.
You, my child, suffer, but such a small fraction of His pain. You must know that while you are in physical pain, that my Son only allows His suffering to manifest in those He chooses. When He does this, it helps Him to defy, defeat and destroy the power of evil, through the gift of your free will to my precious Son. By doing so, you consecrate your soul, as well as your body, and this is a very special gift to Him - a gift, which enables Him to save others.
So please understand that when my Son increases your suffering and when He truly suffers within you, that this is a Grace, which you must not reject. Embrace it. You will understand soon how powerful this is. When my Son manifests His Wounds within the body of a chosen soul, it brings with it a terrible persecution. This is when the evil one attacks in a serious and violent rage. You will be frightened at first, but now that you understand, you will accept this and simply protect yourself through the recital of, at least three times a day, my Most Holy Rosary.
My child, please ensure that you do not allow fear to take you away from this Work, for that is what the evil one wants. You must stand up, endure and remain silent, when the hatred mounts against you.
These trials are to be expected in a Mission of this size. Be at peace and know that all the angels and saints are with you and guide you.
Your beloved Mother Mother of God Mother of Salvation