Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.07.2013, 17:00 - Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze gdy czujesz, że jest mała nadzieja dla grzeszników, pamiętaj proszę, że Moje Wielkie Miłosierdzie jest nieustanne. Nie ma na świecie duszy, której nie chciałbym przytulić i przynieść jej Daru Zbawienia. Kocham was wszystkich. Wybaczam wszystkim, którzy błagają Mnie o Dar Odkupienia, ale nie znaczy to, że nie będę karał tych, którzy popełniają ciężkie grzechy.
Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo. Zostały one rozłożone na części, przekręcone i dano im nowe znaczenie, aby człowiek mógł akceptować grzech.
Ubóstwiacie fałszywych bogów i to usprawiedliwiacie. Żyjecie w strasznym kłamstwie, gdy obrażacie Mojego Ojca w ten sposób, a jednak kiedy Prawda zostanie ukazana poganom, to oni się nawrócą, a Ja będę czekał, by ich objąć.
Zabijacie się nawzajem i mówicie, że po prostu okazujecie miłosierdzie, gdy tak postępujecie. Legalizujecie morderstwa, egzekucje, eutanazję oraz aborcję i mówicie, że to są dobre rzeczy. To jest zło w najgorszej postaci, kiedy stawiacie wyzwanie Twórcy wszelkiego życia - Stwórcy Nieba i Ziemi - poprzez manipulowanie Boskimi Prawami Boga. Jednak, gdy okażecie prawdziwą skruchę, Ja także będę czekał, aby wziąć was w Moje Ramiona.
Rabujecie to, co nie należy do was i okradacie biednych, aby zaspokoić swoją żądzę jeszcze większego posiadania. Popełniacie straszliwe grzechy względem ciała, które są poniżej ludzkiej godności i zachowujecie się jak dzikie zwierzęta wpuszczone do jamy. Wasza nikczemność jest odrażająca w Oczach Boga, jednak jeśli zawołacie Mnie i poprosicie Mnie o Miłosierdzie, będę tam oczekując cierpliwie. Kiedy hańbicie Boga odrzucając fakt Jego Istnienia, a następnie próbujecie zabrać ze sobą Jego dzieci do otchłani z bestią, nadal będę czekał na wasz powrót i prośbę, żebym dał się wam poznać.
Wy, którzy nie przyjmujecie Prawdy, nie poświęcacie już czasu, aby Mnie czcić w Dzień Szabatu, ponieważ przedkładacie swoje potrzeby ponad Moje. Ranicie Mnie tak bardzo, gdyż już wiecie, że jesteście dziećmi Bożymi. Opuściliście Dom waszego Ojca, a powrócicie dopiero wtedy, gdy nie będziecie mieli dachu nad głową. A Ja będę czekał, by was z powrotem powitać.
Wasza miłość do Boga zmniejszyła się, tak jak miłość i szacunek do rodziców. Wasze serca są tak bardzo zatwardziałe, że nie okazują im miłości i nie opiekujecie się nimi tak, jak powinniście.
Przeklinacie Boga i codziennie przysięgacie na Moje Imię w najbardziej lekceważący sposób, ale nie rozmawiacie ze Mną tak, jak tego pragnę. Kiedy znieważacie innych, znieważacie Mnie. Gdy psujecie opinię innej osoby, niszczycie Moją Miłość. Jednak wybaczę wam, kiedy okażecie skruchę.
Okazujecie brak szacunku dla instytucji małżeństwa i nie przywiązujecie wagi do nadużywania tego Najświętszego Sakramentu. Dodatkowo obrażacie Boga, kiedy nadal ubiegacie się o Jego błogosławieństw dla małżeństw, podczas gdy On ich nie uznaje ani uznać nie może. Mimo to, nadal Go obrażacie.
Tak obsesyjnie staracie się o ziemskie dobra i tak bardzo opanowały was niezdrowe ambicje niszczące tych, którzy staną wam na drodze. Lecz, mimo to okażę wam miłosierdzie, jeśli do Mnie powrócicie.
Żaden grzech, z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, nie jest tak zły, żeby nie mógł być odpuszczony. Jeszcze raz błagam was wszystkich o rachunek sumienia, abyście pojednali się ze Mną.
Ja Jestem cierpliwy. Ja Jestem miłością. Ja Jestem waszym Zbawieniem. Czekam. Proszę, przyjdźcie do Mnie szybko, bo was kocham z niezgłębioną żarliwością. I nie spocznę, dopóki nie uratuję was wszystkich.
Wasz Jezus


8th July 2013, 17:00 - The Ten Commandments, given to the world by My Father through the prophet Moses, are being re-written by man

My dearly beloved daughter, whenever you feel that there is little hope for sinners, please remember that My Great Mercy is ceaseless. There is not one soul in the world I do not wish to embrace and bring them the Gift of Salvation. I love all of you. I forgive all who beseech Me, for the Gift of Redemption, but this does not mean I will not punish those who commit grievous sin.
The Ten Commandments, given to the world by My Father through the prophet Moses, are being re-written by man. They have been taken apart, twisted and given new meaning, so that man can condone sin.
You idolise false gods and justify this. You are living a terrible lie when you insult My Father in this way and yet when the Truth is shown to pagans, they will repent and I will be waiting to embrace them.
You kill one another and say that you are simply showing mercy when you do this. You legalise murder, execution, euthanasia and abortion and say that these are good things. This is evil at its worst, when you challenge the Author of all life - the Creator of Heaven and Earth - by tampering with the Divine Laws of God. Yet, when you show true remorse, I will also be waiting to embrace you in My Arms.
You plunder what does not belong to you and you steal from paupers, in order to satisfy your lust for more. You commit terrible sins of the flesh, which are beneath the dignity of man and you behave as wild animals let loose in a pit. Your wretchedness is abhorrent in the Eyes of God, but yet if you call on Me and beg Me for Mercy, I will be there waiting patiently. When you defile God by refusing to accept that He Exists and then try to take His children with you into abyss with the beast, I will still be waiting when you turn and ask Me to make Myself known to you.
Those of you, who do accept the Truth, no longer take the time to honour Me on the Sabbath Day, because you place your own needs before Me. You hurt Me so, because you already know you are children of God. You have left your Father's House and you will only come back when you don't have a roof over your head. And I will be waiting to welcome you back.
Your love for God has diminished, as has your love and respect for your parents. Your hearts have hardened so much that you do not show them love or care for them in the way you are supposed to.
You curse God and swear, using My Name in the most disrespectful way, daily, but you won't speak with Me in the way I desire. When you slander others, you slander Me. When you damage another person's reputation, you destroy My Love. And, yet, I will forgive you, when you show remorse.
You show disrespect for the institution of marriage and think little of abusing this Most Holy Sacrament. You insult God further when you continue to seek His blessings on marriages, when He does not, nor can, recognise them. Yet, you continue to insult Him.
So obsessed are you with the seeking out of worldly goods and so infested are you with unhealthy ambitions, that you destroy those people who get in your way. Despite this, I will show you Mercy, if you come back to Me.
No sin, with the exception of blasphemy against the Holy Spirit, is so bad that it cannot be forgiven. I plead with all of you to examine your conscience and become reconciled with Me, once more.
I Am Patient. I Am Love. I Am your Salvation. I Am waiting. Please come to Me soon, for I love you with an unfathomable passion. I will not rest until I have saved all of you.
Your Jesus