Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.07.2013, 15:41 - Bóg Ojciec: Kłamstwa o stanie waszych gospodarek, którymi jesteście karmieni, mają na celu was oszukać

Moja najdroższa córko, wojna wybuchnie na całym Bliskim Wschodzie i wkrótce Mój ukochany Izrael będzie cierpiał straszliwą nienawiść. Ludzie w całej tej części świata będą tracić życie na bardzo dużą skalę, ponieważ zły duch będzie pożerał życie, a w wielu przypadkach i dusze Moich dzieci.
Wzajemna nienawiść Moich dzieci wyleje się na inne kraje, gdy Bitwa Armagedonu się nasili i wrośnie tak, że ogarnie cały świat. Nienawiść wywołana w wyniku inwazji szatana i jego demonów będzie znakiem tak widocznym, że bardzo niewiele dusz, niezależnie od tego jaką mają wiarę we Mnie, Stwórcę wszystkiego co jest, nie będzie w stanie odczuć ducha zła, który rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus.
Wiele wojen, w tym walki wewnątrz rządów wszystkich narodów wybuchną w tym samym czasie. Gdy Moje Ręce już obniżyły się z łagodnymi karami, wiedzcie, że zmiażdżę tych, którzy ranią Moje dzieci. Nastąpi to wówczas, gdy walka o dusze będzie narastać i rozszerzać się na wiele sposobów.
Kłamstwa o stanie waszych gospodarek, którymi jesteście karmieni, mają na celu was oszukać i pozbawić tego, co posiadacie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, bym powstrzymał tych, którzy rządzą waszymi walutami, aby nie zabrali wam wszystkiego, co macie. Wiedzcie, że gdy Moja Prawa Ręka ześle kary na nikczemnych, to Moja Lewa Ręka podniesie was i weźmie pod Moją Ochronę i zaspokoję wasze potrzeby.
Zmiany przepowiedziane w Mojej Świętej Księdze są obecnie przedstawiane światu. Walki się rozszaleją, życia będą tracone, kraje ucierpią poprzez zawirowania ekologiczne, plony będą stracone, a wielu z was będzie prześladowanych przez swoje rządy. Najgorszą będzie bitwa duchowa, w której każde działanie będzie się sprowadzało do tego, abyście obrócili się przeciwko Mnie.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


10th July 2013, 15:41 - God the Father: The lies you are being fed about your economy are designed to fool you

My dearest daughter, wars will break out all over the Middle East and soon My beloved Israel will suffer a terrible abomination. Lives will be lost throughout this part of the world on a very large scale, as the spirit of evil devours the lives and in many cases the souls of My children.
My children's hatred for each other will spill out into other countries, as the Battle of Armageddon intensifies and grows, until it will engulf the world everywhere. The hatred, caused as a result of the infestation of Satan and his demons, will become a sign so visible that very few souls, irrespective of what belief they hold for Me, the Creator of all that is, will fail to feel the spirit of evil, which spreads like a deadly virus.
Wars, many of them, including battles within governments of all nations,will erupt all at the same time. As My Hands have already descended in mild punishments, know that I will crush those who hurt My children.This is when the battle for souls will increase and it will spread in many ways.
The lies you are being fed about your economy are designed to fool you and strip you of what you own. Pray, pray, pray that I will stop those who control your currencies from taking everything you own away from you. Know that while My Right Hand casts down chastisements against the wicked, My Left Hand will lift and take you under My Protection and I will provide for you.
The changes foretold in My Holy Book are now presented to the world. Battles will rage, lives will be lost, lands will suffer ecological turmoil, crops will fail and many of you will be persecuted by your governments. The worst battle will be a spiritual one where every effort will be made to turn you against Me.
Your Father
God the Most High