Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.07.2013, 23:50 - Tęsknię za nimi. Bez nich nie mogę odczuwać pełni

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy daję ci Dar widzenia dzieci Bożych Oczami Boga dokądkolwiek idziesz, nie jest to bez powodu.
Za każdym razem, gdy widzisz małe dziecko, a w swoich żyłach czujesz przypływ Mojej Miłości, to jest Moja Miłość jaką ich darzę. Kiedy widzisz nastolatków spacerujących i śmiejących się ze swoimi przyjaciółmi i odczuwasz do nich przypływ matczynej miłości, to wiedz, że to co czujesz, to jest Miłość Boga. Gdy widzisz ludzi starszych i nadal czujesz tę miłość, to znów odczuwasz Moją Miłość.
Kiedy patrzysz na dusze, które przysparzają innym strasznego cierpienia z powodu swojej niegodziwości i czujesz dla nich litość, wiedz także, że to Moja Miłość przepływa przez ciebie. Wiedz, że ci, którzy na wszystkie sposoby Mi się przeciwstawiają, nadal wypełniają Mnie Miłością do nich, bo jak mógłbym ich odrzucić. Są Moi. Kocham ich. Płaczę za nimi. Tęsknię za nimi. Ja Jestem chory z powodu niepokoju o nich. Jak wielki sprawiają Mi ból, ale będę walczył ze złym duchem do ich ostatniego tchnienia na tej ziemi, o ich godne pożałowania dusze.
To czemu Mój Ojciec daje życie, należy do Niego. To, co jest Jego, jest Moje. Umarłem za nich, choć nawet Mnie przeklęli. Oni nadal to robią. Tęsknię za nimi. Bez nich nie mogę odczuwać pełni. Dlatego chętnie wciąż na nowo przechodziłbym Moje Ukrzyżowanie, gdybym mógł przyciągnąć ich w Moje Ramiona.
Jak mogę odpoczywać, Moja córko, bez słodyczy ich nawrócenia? Ale oni muszą przyjść do Mnie z własnej wolnej woli. Mogę ich okryć Moją Miłością i Łaskami. Mogę zalać ich dusze wszelką Łaską, ale aby przyjęli te Dary muszą ulec Mojej Świętej Woli i poddać się Mnie. Nie mogę wykorzystać Mojej Boskości, aby narzucić im Moją Wolę, ale mogę dzięki Hojności Mojego Ojca wziąć Moje wybrane dusze i poprosić je, aby przyjęły Mój Ból w zamian za te dusze. Ta cudowna interwencja będzie jednym ze sposobów, którym uratuję większość ludzkości.
Módl się, Moja ukochana córko, do Mnie, twojego Jezusa o siłę, aby darować Mi więcej cierpienia. Jeśli przyjmiesz tę szczególną prośbę, uroczyście obiecuję, że uratuję dziesiątki milionów dusz więcej. Nie bój się. Będziesz silna i tym razem uczynisz to z radością w swoim sercu.
Idź, Moja córko, przyjmij Moją Prośbę. Nie bój się jej, gdyż sprawisz Mi największą radość, jeśli oddasz Mi te nowe doświadczenia. To Ja będę tym, Który będzie cierpiał ból, nie ty. Twój ból będzie krótki, ale przez przyjęcie go, będę mógł zrealizować Moje pragnienie, aby ocalić Moje biedne dzieci, które są oddzielone od Mnie.
Dziękuję, że odpowiedziałaś na Moje Wołanie. Otwórz swoje serce na Moją prośbę, a pomogę ci na każdym kroku tej drogi. Dla ciebie będzie to po prostu kolejna próba, o której szybko i łatwo zapomnisz. Dla Mnie oznacza to, że dusze, które mogłyby pójść do piekła, będą Moje, w Moim Królestwie.
Twój Jezus


14th July 2013, 23:50 - I pine for them. Without them, I cannot feel whole

My dearly beloved daughter, when I give you the Gift to see God's children, everywhere you go, through the Eyes of God, it is for a reason.
Every time you see a young child and feel My Love surge through your veins, this is My Love for them. When you see a teenager walking and laughing with his friends and feel a surge of maternal love for him, then know that this is the Love of God you are feeling. When you see older people and still feel this love, this again, is My Love you feel.
When you look at those souls who cause terrible grief upon others, through their wickedness, and you feel pity for them, know too, that this is My Love, which courses through you. Know that those who defy Me in every way, still fill Me with Love for them, for how could I deny them? They are Mine. I love them. I cry for them. I pine for them. I Am sick with worry for them. How they cause Me such terrible pain, but I will fight the evil one, right to the very last breath they take on this Earth, for these sorry souls.
What is given life by My Father is His. What is His is Mine. I died for them, even though they cursed Me. They still do. I pine for them. Without them I cannot feel whole. This is why I would gladly go through My Crucifixion again and again if I could draw them into My Arms.
How can I rest, My daughter, without the sweetness of their conversion? But, they must come to Me of their own free will. I can cover them with My Love and Graces. I can flood their souls with every Grace, but in order for them to accept such Gifts, they will have to succumb to My Holy Will and surrender to Me. I cannot use My Divinity to impose My Will on them, but what I can do, through My Father's Generosity, is to take My chosen souls and ask them to take on My Pain, in return for these souls. This miraculous intervention will be one of the ways in which I can save most of humanity.
Pray, My beloved daughter, to Me, your Jesus, for the strength to give Me more suffering. If you accept this special request, I solemnly promise that I will save tens of millions more souls. Do not be frightened. You will be strong and you will do this with joy in your heart this time.
Go, My daughter, accept My Request. Do not fear it, for you will bring Me the greatest joy if you hand Me over these new trials. It will be I, Who will endure the pain, not you. Your pain will be brief, but by accepting it, I can achieve My desire to salvage My poor children, who are separated from Me.
Thank you for responding to My Call. Open your heart to My request and I will help you every step of the way. For you, this will be simply another trial and soon, easily forgotten. For Me, it means souls, who would have gone to Hell, will be Mine in My Kingdom.
Your Jesus