Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.07.2013, 17:52 - Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki

Moja szczerze umiłowana córko, muszę dotrzeć do Moich kapłanów, którzy teraz zaczynają zdawać sobie sprawę, że Ja mówię do świata przez te Orędzia w tym właśnie czasie.
Musicie być ostrożni. Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.
Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:
"Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz z ich religiami - jesteście obłudnikami."
Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna - że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego - wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.
Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno - nie będzie się już głosić Mojej Boskości.
W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.
Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję - oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.
Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.
Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.
Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy
Mój Panie, otwórz mi oczy.
Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce
na oszustwa.
Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.
Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.
Wasz Jezus


15th July 2013, 17:52 - To priests: The day you will be asked to deny My Divinity is not far away

My dearly beloved daughter, I must reach out to My priests, who are now beginning to realise that I Am speaking to the world, through these Messages, at this time.
You must be careful. You must adhere to the rules of My Church on Earth, once they remain as they have been and are not changed. Do not feel disheartened, for you have been enriched with the Gift of the Holy Spirit. When you are asked to deny Me, it will be done in a subtle, but deadly way. You will be asked to embrace the doctrine of all religions outside of Christianity. You will be told that this is for the good of all and that this new, all-inclusive approach, is a means to an end - where humanity can finally be united, through peaceful means.
All other religions, creeds, faiths and doctrines, which honour My Father, but which do not acknowledge Me, Jesus Christ, will be taken under the wing of the antipope. You, through the power of the beast - as is his way - will be coaxed to embrace your fellow brothers and sisters. All faiths, which honour God, you will be told, are united as one in the Eyes of God. When you object, you will be scolded. When you explain that the only way to God, My beloved Father, is through Jesus Christ, this is what you will be told:
"You do not understand that God loves all His children, therefore, by not showing love and compassion for His Church by embracing them - including their faiths - you are a hypocrite."
Now, know this. When you accept that all religions must be embraced as one - that you have to move to one side to show respect to those creeds, which do not acknowledge the Son of man - then you will be guilty of a terrible sin. You will then be denying Me.
To those who may be led into this deceit, know that other signs will emerge, which point to one thing - My Divinity will no longer be proclaimed.
Your churches will see new crosses emerge where the head of the beast will be embedded within them; your altars will be changed and will mock Me.Every time you see new and unusual symbols in My Church, look carefully because the beast is arrogant and he flaunts his wickedness by displaying signs which honour him.
Those amongst you, who are not alert to this deceit, will find yourselves sucked into practices which do not honour Me. They will disguise the true intent, which will be to pay homage to Satan and his wicked spirits.
The signs have begun. The actions I speak of are still to come, but the day you will be asked to deny My Divinity is not far away. You must keep your eyes open for those who say they come in My Name, but who instead honour the beast, for they have already spread their wings. They rule within your midst, but so many of you cannot see the abomination, yet. But, if you love Me, I will grant you the Graces to see the Truth, for I will never forsake you. The time is close and you must prepare yourselves, for the darkness will descend soon. Those of you who are blessed with the Light of God will suffer at the hands of My enemies.
Remember these Words, recite them and I will reveal the Truth to you, through the Gift of the Holy Spirit.
Crusade Prayer (114) For Priests to receive the Gift of Truth
My Lord, open my eyes.
Allow me to see the enemy and close my heart to deceit.
I surrender all to You, dear Jesus. I trust in Your Mercy. Amen.
Your Jesus