Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.07.2013, 20:54 - Jego plan to zwabienie dusz w sieć fałszu poprzez pociągnięcie ich serc

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę udzielić wyjaśnień dotyczących Armii Reszty. Armia Reszty wzrasta w tym czasie na całym świecie. Wielu, którzy nie znają tych Orędzi już się zbierają, ponieważ jądro Mojego Kościoła na ziemi, znajduje się w niebezpieczeństwie pożarcia.
Wielu zna Prawdę i widzi podejmowane próby rozmycia Mojego Najświętszego Słowa. Wszyscy, którzy zostali wyróżnieni przez Światło Ducha Świętego rozpoznają złego ducha, gdy ogarnie on Mój Kościół. Zły duch przychodzi pod przykrywką pokory. Jego plan to zwabienie dusz w sieć fałszu poprzez pociągnięcie ich serc.
Pamiętajcie, planem szatana jest kradzież dusz. Dlatego dowiedzcie się od których dusz rozpoczyna. On zawsze będzie próbował zniszczyć te, które Mnie kochają. Nie będzie zajmował się tymi, których już zainfekował, bo już ich zniszczył.
Nigdy nie wierzcie, że zło objawia się w sposób najbardziej oczywisty. Ten zły duch zwabia dusze ukazując się pod przykrywką skromności, delikatności i opiekuńczości, bo jak inaczej mógłby przekonać dobre dusze do kłamstw.
Ja Jestem Zbawicielem ludzkości i interweniuję teraz, aby przynieść wam Prawdę. Nic Mnie nie powstrzyma, natomiast każdy zły czyn zostanie zadany tej misji mającej uratować świat od spustoszenia.
Tak jak wy, Moi umiłowani wyznawcy, którzy idziecie do przodu, będziecie odciągani przez tych, którzy uważają, że bluźnicie przeciwko Słowu Bożemu. Potem, gdy wycofacie się w milczeniu i nie wpadniecie w pułapki demonów, które będą one zastawiać, by sprowokować was do obrony Mojego Słowa, będą się z was wyśmiewać.
Łaski dane Mojej Armii Reszty będą subtelne, ale pełne mocy i z pomocą Matki Zbawienia dokona ona rzezi bestii i jego kohort.
Walka o dusze nie będzie przyjemna, ale nie dacie się zwieść, gdyż prawdziwe barwy wrogów Boga, którzy mówią, że przychodzą w Jego Imię, zostaną w odpowiednim czasie ujawnione i okaże się czym są naprawdę. Niestety, wielu będzie zaślepionych na Prawdę poprzez udział w rytuałach satanistycznych, których nie będą świadomi, gdyż będą one starannie zamaskowane.
Mój Głos wciąż będzie grzmiał wśród was, gdyż nigdy nie zatrzymam się w realizacji Mojego Planu przyniesienia wam życia wiecznego. Żadna ilość ludzkich argumentów prowadzących do potępienia Mojego Świętego Słowa poprzez te Orędzia, nie może osłabić Mocy Boga.
Wasza nienawiść do Mnie wzrośnie, a złość pochłaniająca wasze dusze będzie pochodzić od szatana, choć będziecie uważali, że pochodzi od Boga. Jak możecie być tak ślepi? Co za zgnilizna jątrzy się w was i sprawia, że próbujecie szkodzić innym? Módlcie się, abyście nie odrywali bliźnich ode Mnie. Módlcie się, abyście odnaleźli Prawdę, zanim diabeł posiądzie wasze dusze. On jest bardzo silny i dusze tych, którzy zostali osłabieni przez grzech pychy, staną się gotowymi naczyniami, w których zamieszka szatan i jego upadłe anioły.
Obudźcie się, wszyscy z was. Nadszedł czas na otwarcie Księgi Prawdy. Nie tylko musicie otworzyć strony, musicie także otworzyć swoje serca.
Wasz Jezus


19th July 2013, 20:54 - Its plan is to entice souls into a web of deceit by tugging at their hearts

My dearly beloved daughter, I wish to explain about the Remnant Army. The Remnant Army is growing all over the world at this time. Many, who do not know of these Messages, already gather, as the kernel of My Church on Earth is in danger of being eaten away.
Many know the Truth and can see the attempts which are being made to dilute My Most Holy Word. All those favoured by the Light of the Holy Spirit will recognize the spirit of evil as it engulfs My Church. The spirit of evil comes dressed with a veneer of humility. Its plan is to entice souls into a web of deceit by tugging at their hearts.
Remember, the plan of Satan is to steal souls. Then, know which souls he sets out to ensnare first. He will always try to destroy those who love Me. He will ignore those he already infests, for he has already destroyed them.
Never believe that evil shows itself in the most obvious way. This spirit of evil will entice souls by presenting a humble, soft and caring front, for how else could good souls be persuaded of lies.
I Am the Saviour of humanity and I now intervene to bring you the Truth. Nothing will stop Me, but every wicked act will be inflicted upon this Mission to save the world from desolation.
Just as you, My beloved followers, walk forward, you will be dragged backwards by those who believe you blaspheme against the Word of God. Then, when you withdraw in silence and fail to fall into the demons traps, which they will set up to encourage you to defend My Word, they will taunt you.
The Graces given to My Remnant Army will be subtle, but powerful and with the help of the Mother of Salvation, they will slaughter the beast and his cohorts.
The battle for souls will not be pleasant, for make no mistake, the true colours of the enemies of God, who say they come in His Name, will in time be revealed for what they are. Sadly, for many, they will be blinded to the Truth and will, by then, participate in Satanic rituals of which they will be ignorant, so carefully camouflaged will they be.
My Voice will roar and roar amongst you, for I will never stop in My Plan to bring you Eternal Life. No amount of human reasoning, which results in the condemnation of My Holy Word through these Messages, can dilute the Power of God.
Your hatred for Me will increase and the anger which will engulf your souls comes from Satan, but you will believe that it comes from God. How can you be so blind? What rot has festered within you, which makes you try to harm others? Pray that you do not alienate your neighbor against Me. Pray that you seek out the Truth, before the devil possesses your souls. He is very powerful and those whose souls have been weakened through the sin of pride will become willing vessels, within which Satan and his fallen angels will reside.
Wake up, all of you. The time for the Book of Truth to be opened has arrived. You must not only open the pages, you must open your hearts.
Your Jesus