Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

20.07.2013, 12:45 - Matka Zbawienia - Rozłam w Rzymie sprowadzi na manowce wielu

Moje dziecko, gdy wzrośnie zamieszanie w wierze chrześcijańskiej, ci, którzy nadal będą wierni Mojemu Synowi przez swoją silną wiarę, będą strzec i chronić Świętego Słowa Bożego.
Rozłam w Rzymie sprowadzi na manowce wielu, którzy nieświadomie odwrócą się od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Popełnią oni błąd, ponieważ przyjmą nowe doktryny, które nie pochodzą od Boga. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych w Kościołach chrześcijańskich, którzy wpadną w pułapkę akceptacji kłamstw przedstawionych im pod przykrywką przez tych, którzy twierdzą, że zostali wybrani przez mojego Syna, aby głosić Jego Słowo.
Wszystkie te rzeczy były przepowiadane przez wizjonerów od wieków, a jednak wielu z was odmawia przyjęcia tych proroctw. Ostrzegam ludzkość przed tymi ciemnymi dniami, które nadejdą, ponieważ mój Syn pragnie, aby mieli się na baczności wobec upadłych aniołów, którzy będą opanowywać Jego Kościół na ziemi. Moje łzy płyną wielkimi potokami, ponieważ tak wielu świętych sług w Kościele zaprzecza mojemu objawianiu się. Te objawienia zostały zaaprobowane przez Boga, aby ludzkość miała świadomość zagrożeń stojących przed duszami, gdyby zawczasu nie podano im Prawdy.
Proroctwa dane wam w La Salette i Fatimie mają ogromne znaczenie. Dlaczego tak wielu ludzi, którzy twierdzą, że kochają mnie, swoją Matkę, ignorują to, co powiedziałam światu. Nie posłuchaliście i daliście się oszukać.
Nadszedł czas, aby zapamiętać, że ciemność, która otacza Kościół mojego Syna na ziemi, jest spowodowana przez złego, który wielu wprowadził w błąd. Ta ciemność nie może pochodzić od mojego Syna, a Jego Mistyczne Ciało - Jego Kościół - jako taki pozostanie nienaruszony. Ci, którzy pozostają wierni Jego Mistycznemu Ciału nie odejdą od Prawdy. Ci, którzy zdradzają Kościół mojego Syna i odrzucają Jego Nauczanie poprzez przyjmowanie nowych praktyk, które są obraźliwe dla Jezusa Chrystusa, odetną się od Jego miłosierdzia.
Musicie wiedzieć, że gdy Krzyż mojego Syna zostanie zmieniony w swoim wyglądzie i gdy w imię nowoczesności skorygowana zostanie Ofiara Mszy, wtedy zobaczycie brak szacunku dla mojego Syna w taki sposób, w jaki te rzeczy są przedstawiane.
Nigdy nie wolno wam zdradzić mojego Syna. On cierpiał tak bardzo, a jeszcze niektórzy wewnątrz Jego własnego Kościoła popełnią błąd i ukrzyżują Go na nowo. Kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń, będziecie wiedzieli, że czasy się zmieniają i że rozgrywa się ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a bestią.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


20th July 2013, 12:45 - Mother of Salvation: The fallout in Rome will result in many being led astray

My child, as turmoil within the Christian faith increases, there will still be those loyal to my Son, who by their strength of faith, will guard and protect the Holy Word of God.
The fallout in Rome will result in many being led astray and who will, unwittingly, turn away from my Son, Jesus Christ. They will fall into error because they will accept new doctrines which do not come from God. Pray, pray, pray for those within the Christian churches who will fall into the trap of accepting lies given to them in the guise of those who claim to have been chosen by my Son to proclaim His Word.
All these things have been foretold to visionaries for centuries and yet many of you refuse to accept these prophecies. I have warned humanity of these dark days ahead because my Son wishes you to be on your guard against the fallen angels who will infest His Church on Earth. My tears fall in great torrents because so many sacred servants within the Church deny my appearances. These apparitions were approved by God to make humanity aware of the dangers facing souls, lest they were given the Truth in advance.
The prophecies given to you at La Salette and Fatima are of great significance. Why do so many who claim to love me, their Mother, ignore what I told the world. You have not listened and you have allowed yourselves to be deceived.
It is time to remember that the darkness, which envelops my Son's Church on Earth, is caused by the evil one who has misled many. This darkness cannot come from my Son and as such, His Mystical Body - His Church - remains intact. Those who remain true to His Mystical Body will not deviate from the Truth. Those who betray my Son's Church and reject His Teachings by adopting new practices, which are insulting to Jesus Christ, cut yourselves away from His Mercy.
You must know that when the Cross of my Son is amended to look different and when the way in which the Sacrifice of the Mass is adapted in the name of modernity, then you will see the disrespect for my Son in the way in which these things are presented.
You must never betray my Son. He has suffered so much and still, some of those within His Own Church will fall into error and crucify Him all over again. When you witness these events you will know that times are changing and that the final battle between God and the beast is underway.
Your beloved Mother
Mother of Salvation