Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.07.2013, 20:17 - Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca

Moje dziecko, oszustwo, które świat czeka, będzie tak trudne do rozpoznania, że tylko ci, którzy oddadzą się Bogu i całkowicie zaufają mojemu Synowi, będą w stanie przetrwać próby, które nadejdą.
Dałam światu proroctwa w 1917 roku, lecz ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca dla tych, którzy są w Kościele katolickim.
Ostatnia tajemnica fatimska wciąż pozostaje nieznana dzieciom Bożym, chociaż 26 stycznia 2012 została ujawniona wam jej część. Bardzo niewielu w Kościele zostało w nią wtajemniczonych. Teraz następna część ostatniej tajemnicy fatimskiej musi zostać ujawniona, abym mogła ostrzec ludzkość przed konsekwencjami lekceważenia mojej interwencji, aby pomóc ratować dusze.
Kościół został opanowany od wewnątrz przez wrogów Boga. Oni - a jest ich dwudziestu, którzy nadzorują go od wewnątrz - stworzyli największe oszustwo. Oni wybrali człowieka nie od Boga, a Ojciec Święty, któremu przyznano Koronę Piotra, został starannie usunięty.
Szczegóły, które ujawniłam są takie, że będzie dwóch ludzi noszących Koronę Piotra w czasach ostatecznych. Jeden z nich będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały utworzone, aby go skompromitować i w rzeczywistości uczynić z niego więźnia. Ten drugi, który został wybrany, doprowadzi do zniszczenia nie tylko Kościoła katolickiego, ale wszystkich Kościołów, które czczą mojego Ojca i które przyjmują Nauczanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Może być tylko jeden zwierzchnik Kościoła na Ziemi, upoważniony przez mojego Syna, który musi pozostać Papieżem aż do śmierci. Każdy inny, kto twierdzi, że zasiada na Tronie Piotra jest oszustem. To oszustwo ma jeden cel, aby przekazać dusze Lucyferowi, a jest mało czasu dla takich dusz na to, by zmądrzały i zostały zbawione.
Dzieci, musicie teraz brać do serca tylko jedno ostrzeżenie. Nie odchodźcie od Nauczania mojego Syna. Poddawajcie w wątpliwość każdą nową doktrynę, która może być wam przedstawiana, o której będą twierdzić, że pochodzi z Kościoła mojego Syna na Ziemi. Prawda jest prosta. Ona nigdy się nie zmienia. Dziedzictwo mojego Syna jest bardzo jasne. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek zaćmił waszą opinię.
Wkrótce proroctwa fatimskie nabiorą znaczenia. Wszystko to dzieje się teraz przed niewierzącym światem, ale, niestety, bardzo niewielu to zrozumie, zanim nie będzie za późno. Odmawiajcie, odmawiajcie, odmawiajcie jak najczęściej mój Najświętszy Różaniec każdego dnia, aby osłabić skutki zła, które was otacza.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


22nd July 2013, 20:17 - Mother of Salvation: The last secret of Fatima was not revealed, so terrifying was it

My child, the deceit, which the world will face, will be so difficult to discern, that only those who surrender to God and place all their trust in my Son, will be able to endure the trials, which lie ahead.
I gave the world the prophecies in 1917, but the last secret of Fatima was not revealed, so terrifying was it for those within the Catholic Church.
The last secret of Fatima still remains unknown to God's children, although part of it was revealed to you on 26 January, 2012. Very few within the Church are privy to this. Now, the next part of the final secret of Fatima must be revealed, so that I can warn humanity of the consequences of ignoring my intervention to help save souls.
The Church has been infested, from the inside, by enemies of God. They - and there are twenty of them who control from within - have created the greatest deceit. They have elected a man, not of God, while the Holy Father, accorded the Crown of Peter, has been carefully removed.
The details, which I revealed, are that there would be two men wearing the Crown of Peter in the end times. One will suffer because of lies which have been created to discredit him and which will render him a virtual prisoner. The other one elected will bring about the destruction, not only of the Catholic Church, but of all churches which honour my Father and who accept the Teachings of my Son, Jesus Christ, Saviour of the world.
There can only be one head of the Church on Earth, authorised by my Son, who must remain pope until his death. Anyone else, who claims to sit in the Seat of Peter, is an imposter. This deceit has one purpose, to turn souls over to Lucifer and there is little time for such souls, who will be none the wiser, to be saved.
Children, you must only heed one warning, now. Do not deviate from the Teachings of my Son. Question every new doctrine, which may be presented to you and which professes to come from my Son's Church on Earth. The Truth is simple. It never changes. My Son's Legacy is very clear. Do not allow anyone to cloud your judgement.
Soon the Fatima prophecies will make sense. All is now taking place before a disbelieving world, but sadly, very few will understand until it is too late. Pray, pray, pray my Most Holy Rosary, as often as possible, every single day, in order to dilute the effect of the evil, which surrounds you.
Your beloved Mother Mother of Salvation