Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.07.2013, 15:30 - Ujawniam tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy, nie będą one przyjemne

Moja szczerze umiłowana córko, próby z którymi będziecie musieli się zmierzyć z powodu ujawnienia przeze Mnie tajemnic zawartych w Księdze Objawienia, nie będą przyjemne. Prawda może być dla wielu tak bardzo przykra i niepokojąca. Prawda wywołuje łzy przerażenia, łzy smutku i wielką udrękę.
Z drugiej strony, kłamstwa mogą was uśpić i wywołać w was poczucie fałszywego bezpieczeństwa. Nawet wtedy, gdy kłamstwa są wam przedstawiane językiem miłości i ze szlachetnymi gestami czujecie w swoim sercu, że coś jest nie tak, mogą one być dla człowieka dużo łatwiejsze do przyjęcia niż Prawda.
Kiedy ktoś mówi, że został zarażony śmiertelną chorobą ma do wyboru dwie możliwości. Może przyjąć Prawdę, aby przygotować swoją duszę, spędzając czas w bliskości ze swoimi rodzinami, szukać Mojego Wybaczenia, a następnie czekać na ten dzień. Kiedy tak zrobi, chociaż może to być przerażające - bo zaakceptował Prawdę - znajdzie prawdziwy pokój w swojej duszy. Taka dusza nie potrzebuje się Mnie obawiać. Z drugiej strony, jeśli odrzuci Prawdę i uwierzy w magiczne eliksiry i fałszywych bogów, które jego zdaniem mogą go cudownie uleczyć, to mocno się rozczaruje. Taka dusza oślepiona przez tak zwane pozytywne myślenie, jest przekonana, że jeśli tylko będzie chciała wyzdrowieć, to wszystko będzie dobrze. Nie rozumie tego, że musi zwrócić się do Mnie, Jezusa, jeśli chce zostać wyleczona. Odpowiem na modlitwy, ale tylko wtedy, gdy ta prośba jest dla dobra jego duszy. Te dusze, które nie chcą zaakceptować Prawdy o swojej chorobie i które nie zwrócą się do Mnie, zostaną utracone. Zmarnują one czas przyznany im na Ziemi, aby zatroszczyć się o to, by w ich domu panował ład i porządek.
To samo dotyczy Mojego Słowa, Prawdy, którą teraz otrzymujecie. Dałem światu Prawdę podczas Mojego Pobytu na Ziemi i zostałem odrzucony. Wielu faktycznie poszło za Mną, ale Prawda dana im w tamtym czasie, zostanie teraz zakwestionowana przez wrogów Boga i padną oni ofiarą oszustwa. Wkrótce odrzucą Prawdę i nie będą w stanie zaakceptować Mojego Ostrzeżenia dawanego światu w tym czasie.
Wzywam was teraz nie po to, aby ujawnić wam nowe Nauczanie, gdyż nie jest to konieczne. Otrzymaliście Prawdę, ale teraz interweniuję, aby przypomnieć wam o Prawdzie. Przychodzę również, aby ostrzec was przed nikczemnymi okrucieństwami, które na was spadną z powodu waszej miłości do Mnie.
Nie odwracajcie się ode Mnie, Jezusa Chrystusa, gdyż przychodzę do was, aby was w tym czasie ochronić. I nie chcę was zrażać, ale raz po raz będę przypominał wam o Prawdzie. Jeśli zauważycie, że wasze dusze czują zamęt z powodu nowych przepisów, przedstawianych przez tych, którzy mówią, że są ode Mnie, to musicie zawołać Mnie przez tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (116) Wybaw mnie od zła kłamstw:
Drogi Jezu, pomóż mi.
Tonę we łzach smutku.
Moje serce jest zdezorientowane.
Nie wiem komu mogę zaufać.
Proszę napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym wybrał właściwą drogę do Twojego Królestwa.
Pomóż mi Jezu zawsze pozostać wiernym Twojemu Słowu danemu światu przez Piotra i nigdy nie odejść od tego, czego nas uczyłeś ani nie odrzucać Twojej śmierci na Krzyżu.
Jezu, Ty jesteś Drogą.
Pokaż mi Drogę.
Trzymaj mnie i zabierz mnie w Twoją podróż Wielkiego Miłosierdzia. Amen.
Wasz Jezus


23rd July 2013, 15:30 - I reveal the secrets contained within the Book of Revelation, and they will not be pleasant

My dearly beloved daughter, the trials you will have to face are because I reveal the secrets contained within the Book of Revelation and they will not be pleasant. The Truth can be so upsetting and unsettling for many. The Truth will cause tears of dismay, tears of sadness and great distress.
Lies, on the other hand, can lull you into a sense of false security. Even when lies, presented to you, come dressed in loving language and noble gestures, don't feel right in your heart, they can be much easier for man to accept than the Truth.
When someone is told that they have been infected with a terminal disease, they have two choices. They can accept the Truth, prepare their souls, spend time in close proximity with their families, seek My Forgiveness and then, wait for the day. When they do this, although it may be frightening, they will - because they have accepted the Truth - find true peace in their souls. These souls will have nothing to fear from Me. If, on the other hand, they reject the Truth, and believe in magic potions and false gods, which they think can be used to miraculously cure them, they will be very disappointed. These souls, blinded by so-called positive thoughts, believe that if they will themselves to be better, that all will be well. What they fail to understand is that they must call on Me, Jesus, if they wish to be healed. I will answer prayers, but only if the request is for the good of their souls. These souls, who refuse to accept the Truth of their illness and who do not turn to Me, will be lost. They will have wasted the time accorded to them on Earth, to ensure that their house is in order.
The same is true of My Word, the Truth, given to you, now. I gave the world the Truth, during My Time on Earth and I was rejected. Many did follow Me, but the Truth, given to them at that time, will now be challenged by the enemies of God and they will fall prey to deceit. They will soon reject the Truth and will not be able to accept My Warning, given to the world at this time.
I call on you now, not to reveal to you new Teachings, as this is not necessary. You were given the Truth, but now I intervene to remind you of the Truth. I also come to warn you of the evil atrocities, which will be inflicted on you because of your love for Me.
Do not turn your backs on Me, Jesus Christ, as I Am reaching out only to protect you at this time. I do not want to alienate you, but I will keep reminding you of the Truth, time and time again. When you find that your soul becomes agitated, as a result of the new rules to be presented by those who say they are of Me, then you must call on Me through this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (116) Save me from the evil of lies:
Dear Jesus, help me.
I am drowning in tears of sorrow.
My heart is confused.
I do not know who I can trust.
Please fill me with Your Holy Spirit, so that I can choose the correct path to Your Kingdom.
Help me, dear Jesus, to always remain true to Your Word, given to the world by Peter and to never deviate from what You taught us or deny Your death on the Cross.
Jesus, You are the Way.
Show me the Way.
Hold me and carry me on Your journey of Great Mercy. Amen.
Your Jesus