Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.07.2013, 20:40 - Chociaż mogą one powodować strach, to jednak będą niczym w porównaniu z Wielką Karą, która jest przed wami

Moja szczerze umiłowana córko, Ręka Mojego Ojca interweniuje teraz w świecie, by karać człowieka za jego grzech. Grzech narasta na świecie dlatego, że człowiek nie odróżnia już dobra od zła. Nie możecie uciec przed Zapalczywością Gniewu Mojego Ojca, kiedy wasze kraje pochwalają niegodziwy grzech przez swoje prawa.
Te kary pojawią się szybko na całym świecie. Chociaż mogą one powodować strach, to jednak będą niczym w porównaniu z Wielką Karą, która jest przed wami. Człowiek jest uparty. Odrzuca pomoc, gdy jest ona ofiarowana przez Boga. Ludzkość wybrała odrzucenie Boga i każdy z was bez wyjątku cierpiał z powodu pogan wśród was.
Moje Wołanie z Nieba w pierwszym rzędzie jest po to, by uratować wszystkie dusze, ale jest też po to, abym mógł pomóc złagodzić kary, które spadną na ludzkość. Ogromne jest Moje Miłosierdzie. Ogromna jest Moja Cierpliwość, ale ci, którzy odrzucają Moje Nauczanie i którzy zamknęli się na Mojego Ojca, swojego Stwórcę, wkrótce poznają konsekwencje.
Apeluję do wszystkich religii i błagam was, módlcie się o litość, czy akceptujecie te Orędzia czy nie. Modlitwy są konieczne do złagodzenia katastrof, które już się rozpoczęły. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o wasze życie i o zbawienie waszych dusz.
Wasz Jezus


25th July 2013, 20:40 - Although they will cause fear, they are nothing when compared to the Great Chastisement ahead

My dearly beloved daughter, the Hand of My Father has now intervened in the world, in punishment for the sin of man. Sin has escalated in the world because man no longer differentiates between right and wrong. You cannot escape the Wrath of My Father's Anger, when your countries applaud wicked sin, through their laws.
These punishments will be witnessed across the world, quickly. Although they will cause fear, they are nothing when compared to the Great Chastisement ahead. Man is stubborn. He refuses help when it is offered by God. Humanity has chosen to reject God and every single one of you has suffered because of the heathens amongst you.
My Call from Heaven is to save all souls in the first instance, but it is also so that I can help you to mitigate the punishments, which will befall the human race. How great is My Mercy. How great is My Patience, but those who reject My Teachings and who shut themselves off from My Father, their Creator, will soon know the consequences.
I call out to all religions and beg you to pray for clemency, whether you accept these Messages or not. The prayers are necessary to mitigate the catastrophes, which have already begun. Pray, pray, pray, for your lives and for the salvation of your souls.
Your Jesus