Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.08.2013, 23:16 - Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią.
Dzień przygotowania waszych domów, a także programu modlitw nadchodzi na was wszystkich, a wszyscy ci, którzy idą za Mną muszą być gotowi do ofiar, żeby wszędzie Mi pomóc otworzyć oczy dzieci Bożych na to zło, które wywraca świat do góry nogami.
Tak, jak każdy prawdziwy prorok jest pogardzany i traktowany, jako uciążliwy, wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie postrzegani, jako utrapienie, kiedy będziecie ujawniali Prawdę. Spodziewajcie się ośmieszania, drwin i pogardy w każdym zakątku, dokądkolwiek pójdziecie. Ludzie, którzy was otaczają będą was nękać, krytykować i szukać błędów, nawet, jeśli nie będziecie rozmawiali z nimi o Moim Słowie.
Wszyscy upadli aniołowie i demony, którzy przenikają Ziemię w tym czasie, natychmiast będą przyciągane do was poprzez słabe dusze, żeby zniechęcić was do tego Dzieła.
Przyjmijcie to cierpienie w Moje Imię, ponieważ, gdy tak zrobicie, możecie oddać wielką chwałę Bogu i jest to jeden z największych darów, jaki możecie Mi dać. Wykorzystam wtedy te wasze trudne doświadczenia do pokonania szatana żądając dusz, które miały stać się jego własnością.
Bardzo niewielu rozumie Boskie Prawa Niebios i rolę Krzyża w swoim życiu. Pewnego dnia wszystkie dzieci Boga zrozumieją dlaczego te okrutne działania należy wycierpieć. Kontynuujcie zadanie głoszenia Prawdy, ignorujcie nienawiść, której będziecie świadkami i nie przyjmujcie kierownictwa tych, którzy Mnie odrzucają - nigdy.
Wasz marsz do Nowego Raju będzie trudny. Ale tylko przy pomocy małej armii będziecie mogli udaremnić dotkliwość kar, które będą zadawane światu przez antychrysta. Waszym zadaniem jest ostrzegać innych przed niebezpieczeństwem przyjmowania praw szatana w miejsce Praw Boga.
Tylko dzięki Rozporządzeniu Mojego Ojca mogę zabrać ze sobą wszystkich, których imiona są w Księdze Życia, jednak kto ofiaruje swoją lojalność fałszywemu prorokowi akceptując go z uległością, da się zwieść pociągającej postawie antychrysta.
Wasz Jezus


4th August 2013, 23:16 - My Prophecies, which reveal the arrival of the antichrist, are soon to be realised

My dearly beloved daughter, My Prophecies, which reveal the arrival of the antichrist, are soon to be realised.
The day for all of you to prepare your houses and your routine of prayers is upon you and all who follow Me must be willing to make sacrifices, in order to help Me to open the eyes of God's children everywhere to this wickedness, which will turn the world upside down.
Just as any true prophet is despised and treated as a nuisance, you, My dear followers, will be seen as an annoyance when you reveal the Truth. Expect ridicule, mockery and contempt, at every corner you turn. People who surround you will bully you, criticize you and find fault, even when you do not even speak with them about My Word.
Every fallen angel and demon, who infiltrate the Earth at this time, will, through weak souls, be immediately drawn to you, in order to discourage you from this Work.
Accept this grief in My Name, for when you do, you give great glory to God and it is one of the greatest gifts you can give Me. I then use these trials of yours to defeat Satan by claiming souls, which are destined to become his.
Very few understand the Divine Laws of Heaven and the role of the Cross in your lives. Someday, all of God's children will understand why these cruel actions must be endured. Continue with the task of spreading the Truth, ignore the hatred you will witness and do not accept direction from those who deny Me - ever.
Your march towards the New Paradise will be difficult. But with only a small army, you can defeat the severity of the punishments, which will be handed out by the antichrist upon the world. Your task is to warn others of the dangers of accepting the laws of Satan as a substitute for the Laws of God.
Only by the Command of My Father can I take with Me all of those whose names are in the Book of the Living, but who will give their allegiance to the false prophet and, with a docile acceptance, fall for the appealing demeanour of the antichrist.
Your Jesus