Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.08.2013, 04:05 - Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie przyrzeczenia wyrzeczenia się szatana, gdyż stwierdzą, że te nawiązania są staroświeckie

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie sądzi w okresie prześladowań, które Moi ukochani święci słudzy - którzy pozostaną Mi wierni - będą musieli znosić, że Mój Kościół może kiedykolwiek umrzeć. Ponieważ jest to niemożliwe. Mój Kościół - Moje Mistyczne Ciało - ma Życie Wieczne.
Kiedy Moi wrogowie zmieniają sakramenty i wprowadzają nowe relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki - a potem mówią, że Mój Kościół pozostaje takim, jaki był zawsze - kłamią. Mój Kościół nie może się zmienić.
Ileż argumentów zostanie podanych w każdym narodzie, aby splugawić Sakrament Małżeństwa. Wrogowie Boga chcą, by chrześcijanie przyjęli małżeństwa par tej samej płci, ale nigdy nie wolno wam tego zaakceptować, gdyż to obraża Mojego Ojca. To jest nie do przyjęcia w Jego Oczach. Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie przyrzeczenia wyrzeczenia się szatana, gdyż stwierdzą, że te nawiązania są staroświeckie i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.
Następnie, krok po kroku będą wprowadzali nowe wersje Mojego Nauczania. Wy wszyscy, którzy wierzycie w Mój Kościół, nigdy nie możecie Mnie zdradzić. Nigdy nie wolno wam przyjąć żadnych zamienników Sakramentów, które wam dałem. Ja Jestem Prawdą. Mój Kościół reprezentuje Prawdę. Jednak możecie tylko wtedy twierdzić, że jesteście częścią Mojego Kościoła, gdy zachowujecie wszystkie Moje Nauki, Moje Sakramenty i przyjmujecie, że Moja Śmierć na Krzyżu była największą Ofiarą, która zapewnia wam zbawienie.
Wszystko, co odbiega od Prawdy, z obawy przed obrazą pogan, jest bardzo niebezpieczne. Kiedy odrzucicie Nauczanie Boga i pójdziecie za nowym, alternatywnym kościołem, przestaniecie już być częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Jeśli sprzeciwicie się nowym pogańskim praktykom, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka, zostaniecie uznani za heretyków. Potem będą próbować ekskomunikować was w Moje Imię. Jeśli pozostaniecie Mi wierni i odmówicie uczestniczenia w tym podstępnym oszustwie, pozostaniecie częścią Mojego Kościoła.
Wybór może być bolesny, gdy zaistnieją te wszystkie rzeczy, ale jest on bardzo prosty. Jesteście albo ze Mną, albo przeciwko Mnie.
Wasz Jezus


5th August 2013, 04:05 - When they change the Sacrament of Baptism, they will remove all promises to renounce Satan for they will declare these references to be old-fashioned

My dearly beloved daughter, let no man believe during the persecution, which My beloved sacred servants - who remain loyal to Me - will have to endure, that My Church can ever die. For this is impossible. My Church - My Mystical Body - has Eternal Life.
When My enemies change the Sacraments and introduce new relics, new crosses and new practices - and then say that My Church remains as it has always been - they are lying. My Church can never change.
So many arguments will be made, in every nation, in order to defile the Sacrament of Marriage. They, the enemies of God, want Christians to accept marriage between couples of the same sex, but they must never accept this, as it offends My Father. It is not acceptable in His Eyes. When they change the Sacrament of Baptism, they will remove all promises to renounce Satan, for they will declare these references to be old-fashioned and too frightening. They will say it is irrelevant.
Then they will, bit by bit, introduce new versions of My Teachings. You, all of you who believe in My Church, must never betray Me. You must never accept any substitute for the Sacraments as I gave them to you. I Am the Truth. My Church represents the Truth. But you can only claim to be part of My Church if you retain all of My Teachings, My Sacraments and accept that My death on the Cross was the greatest Sacrifice to secure your salvation.
Anything, which deviates from the Truth, for fear of insulting pagans, is very dangerous. When you deny the Teachings of God and follow a new, alternative Church, you will no longer remain part of My Church on Earth. If you object to the new pagan practices, which will be introduced by the false prophet, you will be deemed a heretic. Then they will try to excommunicate you, in My Name. If you remain loyal to Me and refuse to take part in this wicked deceit, you will remain part of My Church.
The choice may be painful, when all these things come about, but it is very simple. You are either for Me or against Me. Your Jesus