Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.08.2013, 13:05 - Matka Zbawienia: Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia

Moje drogie dzieci, to będzie czas wielkich prób waszej wiary. Kościół katolicki będzie tym Kościołem, w którym rozpocznie się wielki podział. To w tym Kościele kapłani mojego Syna, będą cierpieli najbardziej podczas wielkiej apostazji, którą oni będą wkrótce musieli przetrzymać w samym Kościele.
Zwracam się do tych spośród wiernych kapłanów mojego Syna, którzy zostaną rozdarci z powodu niezdecydowania: Musicie być świadomi konieczności pozostania w jedności z Miłosiernym Chrystusem. Nigdy nie wolno wam odczuć pokusy porzucenia Jego Kościoła poprzez zaakceptowanie fałszerstwa pochodzącego od tych z was, którzy popadli w poważny błąd. Musicie czcić mojego Syna za wszelką cenę i prowadzić Jego ludzi drogą do świętości bez względu na to, jak to będzie dla was trudne.
Ci z was, którzy nadal będą odprawiać tradycyjną Mszę, będą dręczeni, aż postanowią całkowicie ją porzucić. Wiele spośród waszych zakonów zdradzi was dla wroga za waszymi plecami. Wy, tak jak mój Syn przed wami, zostaniecie zabrani przed tych, którzy utrzymują, że są waszymi współbraćmi w kapłaństwie i zostaniecie oskarżeni o herezję za to, że dalej będziecie uparcie domagać się okazywania szacunku dla Najświętszej Ofiary Mszy.
Te nowe słowa oznaczające najbardziej niegodziwe zbezczeszczenie Ciała mojego Syna, będą wymuszane na tych wyświęconych sługach, którzy odważą się sprzeciwić.
W Kościele katolickim brat będzie walczył przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, ojciec przeciw synowi, dzieci przeciwko rodzicom, dopóki nie rozdzielą się na dwie strony.
Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. W tym celu musicie rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie w stanie sprawować Ofiarę Mszy Świętej i udzielać sakramentów dzieciom Bożym.
Ja, Matka Zbawienia, będę osłaniała takie schronienia, a przez umieszczenie na ścianach od wewnątrz Pieczęci Boga Żywego, danej światu przez mojego Ojca, pozostaną one niewidoczne dla wrogów Boga.
Nie bójcie się tego wszystkiego, ponieważ jeśli się dobrze przygotujecie, będziecie prowadzić dzieci Boże do zbawienia. Jeśli nie będziecie zważać na to ostrzeżenie, zostaniecie uwięzieni w umyśle, ciele i duszy przez wrogów mojego Syna i nie osiągniecie zbawienia.
Ci, którzy wykonają rozkaz fałszywego proroka będą potrzebowali wielu modlitw, gdyż niektórzy z nich będą ślepi na Prawdę. Pozostali, którzy będą znali Prawdę, ale będą trzymali stronę tych, którzy będą zaprzeczali śmierci mojego Syna na Krzyżu, powinni się obawiać. Wyrządzą oni straszną krzywdę wyznawcom Chrystusa.
Pozostając wierni Prawdzie, będziecie prowadzić Armię Reszty mojego Syna, aż stanie się ona potężną siłą przeciwko złemu duchowi i tym, którzy walczą przeciwko prawdziwym sługom mojego Syna na Ziemi.
Gdy nadejdzie ten czas, musicie odrzucić przyjęcia kierownictwa tych, którzy będą bezcześcić Słowo Boże, a wielu zostanie zwiedzionych przez ich kłamstwa i nowe obsceniczne doktryny. Ci, którzy przyjmą jakiekolwiek zniekształcenia Mszy i Świętych Sakramentów będą odpowiadać przed moim Synem. W ten sposób bowiem nieświadomie staniecie się sługami złego ducha i bardzo wiele dusz zostanie utraconych, ponieważ będą one wciągane do rytuałów oddających hołd szatanowi. Te rytuały będą oddawać cześć fałszywemu prorokowi i antychrystowi, którzy są wrogami Boga.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby można było ujrzeć Prawdę i aby kłamstwa zostały ujawnione i pokazane czym w rzeczywistości są - zniewagą dla bolesnego Ukrzyżowania mojego Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


5th August 2013, 13:05 - Mother of Salvation: This war, to uphold the Word of God, will mean that those priests, who do remain true to Him, will have to seek refuge

My dear children, this is going to be a time of great trials in your faith. The Catholic Church will be the Church in which the great division will commence. It will be in this Church that My Son's priests will suffer the most, during the great apostasy, which it will, very soon, have to endure from within.
To those of my Son's faithful priests, who will be torn in two by indecision, you must be aware of the need to remain in union with the Merciful Christ.You must never feel tempted to desert His Church, by accepting falsities from those amongst you who have fallen into grave error. You must revere my Son at all costs and lead His people on the path to holiness, no matter how difficult this will be for you.
Those of you who will continue to perform the traditional Mass will be tormented until you agree to abandon it entirely. Many amongst your religious orders will betray you to the enemy behind your back. You will, just like my Son before you, be taken before those who claim to be your peers and be accused of heresy, for insisting on continuing to show respect for the most Holy Sacrifice of the Mass.
The new words, which will amount to the most vile desecration of my Son's Body, will be forced down upon those sacred servants who dare to object.
It will be within the Catholic Church that brother will fight brother, sister against sister, father against son, children against parent, until there are two sides.
This war, to uphold the Word of God, will mean that those priests, who do remain true to Him, will have to seek refuge. To do this you must start preparing and find such places where you will be able to offer the Holy Mass and provide the Sacraments to God's children.
I, the Mother of Salvation, will protect such refuges and by the placement of the Seal of the Living God, given to the world by My Father, on the inside walls, they will remain invisible to the enemies of God.
Do not be afraid of these things, because if you prepare well, you will lead God's children to salvation. Should you not heed this warning, you will be taken captive in mind, body and soul, by the enemies of my Son and salvation will not be yours.
Those who do the bidding of the false prophet will need much prayer, for some of them are blind to the Truth. Others, who will know the Truth, but who will side with those who will deny my Son's death on the Cross, are to be feared. They will inflict terrible harm on the innocent followers of Christ.
By remaining loyal to the Truth, you will lead my Son's Remnant Army, so that it becomes a formidable force, against the evil one and those he directs in his fight against my Son's true servants on Earth.
You must, when the time comes, refuse to accept direction from those who will desecrate the Word of God and through their lies and new obscene doctrines, will mislead many. Those who accept any distortion of the Mass or the Holy Sacraments, will be answerable to my Son. For you will have become, unwitting, servants to the evil one and many, many, souls will be lost, for they will be drawn into rituals, which will pay homage to Satan. These rituals will honour the false prophet and the antichrist, who are enemies of God.
Pray, pray, pray that the Truth will be seen and that lies will be exposed for what they are - an affront to my Son's agonizing Crucifixion.
Your beloved Mother Mother of Salvation