Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.08.2013, 18:33 - Podczas obrony Mojego Słowa zostaniecie uznani za okrutnych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla tych, którzy nie wierzą w Boga

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo płaczę ze smutku, gdy widzę straszny podział, który wyłania się wewnątrz Mojego Kościoła na Ziemi. Jednak gorycz Mojej Agonii jest łagodzona przez tych, którzy naprawdę Mnie kochają i którzy już odczuwają niepokój o to, w jaki sposób Moje Ciało jest traktowane.
Nigdy nie wolno wam odczuwać konieczności przyjęcia jakiegokolwiek czynu, działania lub słowa, które są przeciwko Mnie. Jeśli czujecie się nieswojo z tym, czego jesteście świadkami w Moim Kościele z powodu tych, którzy przysięgają, że są w jedności ze Mną, kiedy bezczeszczą Moje Ciało, musicie iść za głosem serca. Jestem z wami w każdej sekundzie tej wielkiej apostazji, a tym, którzy nadal będą Mnie wzywać otworzę oczy na Prawdę, aby pozostali Mi wierni.
Czas prawie nadszedł. Drzwi Mojego Kościoła wkrótce zostaną zamknięte dla tych, którzy będą domagać się, by pozostać wiernymi tradycyjnym praktykom chrześcijańskim. Zatrzasną wam te drzwi przed nosem, gdy będziecie świadczyli o Mnie. Wasza wiara będzie wyśmiewana w sposób najbardziej przebiegły, tak, że kiedy będziecie bronili Mojego Słowa, zostaniecie uznani za okrutnych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla tych, którzy nie wierzą w Boga.
Zostaniecie skarceni, jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i odpowiecie za swoją wierność wobec Mnie. Zbierzcie się wy, wszyscy. Wymagam, abyście się Mnie nie wyparli. Ochronię was, abyście mogli Mi służyć. Pomogę wam, podnosząc wasz ciężar. Wszystkie Łaski Nieba będą na was wylewane.
Ostrzeżenie dla kapłanów:
Odetnę tych wszystkich z was, którzy pójdą za fałszywym kościołem - kościołem bestii - gdy zostanie on wam przedstawiony. Gdy pójdziecie za tym nowym kościołem, sprzedacie swoje dusze bestii. Zamiast ocalić dusze w Moje Imię, będziecie odpowiedzialni za przekazanie ich do wiecznego piekła.
Oznajmiam wam tę Prawdę teraz, abyście mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do tego dnia, ponieważ nie jest on odległy.
Wasz Jezus


5th August 2013, 18:33 - When you defend My Word, you will be deemed to be cruel, unkind and lacking in sympathy to those who do not believe in God

My dearly beloved daughter, how I weep with sadness when I see the terrible division which looms within My Church on Earth. The bitterness of My Agony is eased though, by those who truly love Me and who already feel concern for the way in which My Body is being treated.
You must never feel the need to accept any deed, action or words which are against Me. If you feel uncomfortable with what you witness, within my Church, by those who swear that they are in union with Me, when they desecrate My Body, you must follow your heart. I Am with you every second of this great apostasy and for those who will continue to call out to Me, I will open your eyes to the Truth, so that you will remain true to Me.
The time is almost upon you now. The doors of My Church will soon be closed to those who will insist on remaining loyal to the traditional practices of Christianity. These doors will be slammed in your faces when you bear witness to Me. Your faith will be ridiculed, in the most cunning way, so that when you defend My Word, you will be deemed to be cruel, unkind and lacking in sympathy to those who do not believe in God.
You will be scolded if you are a sacred servant of Mine and you will be made to answer for your allegiance to Me. Gather now, all of you. I demand that you do not deny Me. I will protect you, so that you can serve Me. I will help you by lifting your burden. All the Graces of Heaven will be poured down upon you.
Warning to Priests:
I will cut down all those of you who follow the false church - the church of the beast - when it is presented to you. Follow this new church and you will be selling your souls to the beast. Instead of saving souls, in My Name, you will be responsible for handing them over to eternal Hell.
I Am telling you the Truth now, so that you are given ample time to prepare for this day, as it is not far away. Your Jesus