Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.08.2013, 18:50 - Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

Moja najdroższa córko, świat musi przygotować się na przybycie największego wroga ludzkości odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej Ziemi.
Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną w nieprawdopodobnym sojuszu. Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprzestanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu krajach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie.
Wtedy będzie wydawało się, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią łącząc się z głównymi bankami światowymi, stworzy nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany. Wkrótce nowe monstrum zostanie utworzone w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się ono wydawało źródłem wspaniałych informacji, z których ludzie będą korzystać pod każdym względem, poczynając od miejsc pracy, a kończąc na domach, w których mieszkają i żywności, którą karmią swoje rodziny.
Wszelka chwała otoczy antychrysta. Wtedy on wraz z fałszywym prorokiem utworzą powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione, jako największa humanitarna inicjatywa. Świat przyklaśnie temu nowemu Babilonowi i w wielkim zgiełku wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum.
Wszystkim będą mówili, że ten nowy Babilon ma wychwalać tego wspaniałego, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od nędzy przy pomocy tego bogactwa, co będzie się wylewało z jego podłych ust.
Kiedy to będzie się działo, Ręka Mojej interwencji zawróci świat na jego osi. Ja nie zamierzam stać bezczynnie bez ostrzeżenia Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, którzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię.
Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce pojawi się głód, ale nie z Mojej Ręki - będzie to poprzez umyślne skażenie Ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą zło niczego nie podejrzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie.
Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, gdyż będzie ono krótkie. Moja Miłość jest wielka dla was wszystkich, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara wielka.
Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska.
Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem w każdym momencie i modlić się, aby Sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.
Moja Wola zostanie wypełniona.
Nic nie może powstrzymać, ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie Panował w Pokoju.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


7th August 2013, 18:50 - God the Father: The antichrist is now ready to reveal himself

My dearest daughter, the world must prepare for the arrival of the greatest enemy of humanity since My children were placed on this Earth.
The antichrist is now ready to reveal himself and his plan is this. He will wait until wars rage everywhere. Then he will step in and create a false peace in the state of Israel by joining them with Palestine in an unlikely alliance. Everyone will lavish praise on him. He will not stop there, for he will move at a pace which will astonish many and he will negotiate peace agreements in many war-torn nations. Again, he will be praised and then be admired, with an extraordinary devotion by billions all over the world.
Then all will seem well. Very soon he will become involved with philanthropy and he will link up with the main world banks to create a new, powerful, financial institution. Many businesses and political leaders will become embroiled with his many plans. Soon a new monstrosity will be created, in the name of kick-starting the world's economy. This will be the new Babylon, the centre of all power, from which the world's elite and rich will trade. It will be seen to be the source of great news, so that people will benefit in every way from jobs, to the homes they live in and to the food they feed their families with.
All glory will surround the antichrist. Then he will, along with the false prophet, create a global partnership, which will be presented as the greatest humanitarian initiative. The world will applaud this new Babylon and everyone will clamour to try and gain even just a tiny foothold within its centre.
The new Babylon, all will be told, is to glorify the great one, to promote the environment, to embrace mother earth and to rid the world of poverty from the riches, which will pour from its vile mouth.
When this takes place, the Hand of My intervention will turn the world on its axis. I Am not going to stand by without warning My children of the consequences of embracing this abomination, created in the depths of Hell and inflicted upon humanity. My great signs will be given to show all those who embrace and accept this insult in My Holy Name.
I will shake the world and it will tilt. No man will be able to ignore My intervention. Then I will throw fire upon one third of the Earth. Soon, famine will be seen, but not by My Hand - it will be by the deliberate contamination of the Earth by the antichrist. As he and his cohorts inflict wickedness upon unsuspecting people in many nations, I will strike back.
While this suffering will be hard to endure, have no fear, children, for it will be short. My Love is great for all of you, but My Justice is swift and My punishment great.
You must not accept what is brought before you. When you see the man of peace, the antichrist, receive accolades and awards for his great works in war-torn countries, know that My Intervention is close.
You must remain in union with My Son, Jesus Christ, at all times and pray that the Sacraments will be made available to you by loyal priests and clergy during the times of trials which lie before you.
My Will, will be done.
Nothing can, nor will, stop the Final Covenant where My Son will Reign in Peace from being fulfilled. Your beloved Father
God the Most High