Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.08.2013, 16:50 - Dusza nie może być na nowo uzdrowiona, dopóki nie uzna Wielkości Boga

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie nie rozumieją w pełni, co oznacza być w jedności z Moim Sercem. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem uwolnić ludzkość z niewoli grzechu. Grzech powstał wtedy, gdy Lucyfer uznał, że jest większy od Boga. Z powodu jego nikczemnej zazdrości, skusił człowieka - pierwsze dzieci Boga, Adama i Ewę - aby odwróciły się od Niego.
Moja Śmierć dała wszystkim dzieciom Boga Dar Zbawienia. Wielu ludziom na świecie, wszystkich wyznań, w tym tych, którzy nie wierzą w Boga lub tych, którzy odrzucają Boga i stawiają fałszywych bożków przed Nim, wszystkim jest ofiarowany Dar Zbawienia. Nie wszyscy przyjmą ten Dar. Przychodzę do każdego z was, jako Zbawiciel. Przyjdę przed każdego z was, aby udowodnić Prawdę, przed dniem ostatecznym. Przyjdę ofiarować Dar Życia Wiecznego nawet tym, którzy ciężko zgrzeszyli w Oczach Boga.
Chwała Boga poprowadzi was we właściwym kierunku i żeby otrzymać ten Dar musicie tylko przyjąć Moje Miłosierdzie. Bóg jest Wszechmocny, Potężny i Doskonały w każdym calu. On jest tak bardzo umiłowany przez wszystkich aniołów i świętych w Niebie. On jest tak bardzo ukochany przez wiele dusz, które żyją w dzisiejszym świecie. Wszyscy będą świadkami Jego Wielkiej Chwały w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.
Bóg nie potrzebuje człowieka. Tylko z powodu Jego Miłości do człowieka wysyła Mnie, swojego ukochanego Syna raz jeszcze, aby przynieść im życie wieczne, które obiecał. Dlatego jest On cierpliwy. Dlatego nie zwraca uwagi na grzech w nadziei, że Jego dzieci powrócą do Niego i przyjmą Jego miłość.
Miłość jest potężna, gdy jest czysta i pochodzi od Boga. Kiedy dusza jest czysta, łatwo jest ją pociągnąć do Miłości Boga. Dusze, które potrzebują oczyszczenia przyjmą Miłość Boga, jeśli przyjmą cierpienie, które jest potrzebne, aby znów zostały uzdrowione. Dusza nie może być uzdrowiona, dopóki nie uzna Wielkości Boga i nie pokłoni się przed Nim w pokornym poddaństwie.
Dzień, w którym wszystkim zostanie ukazana droga do zbawienia jest bliski. Każdy grzesznik otrzyma szansę, aby znaleźć Boga. Ci, którzy z niej skorzystają, zostaną szczodrze obdarowani Moim Miłosierdziem.
Wasz Jezus


9th August 2013, 16:50 - A soul cannot be made whole again until it recognises the Greatness of God

My dearly beloved daughter, people do not understand fully what it means to be in union with My Heart. I, Jesus Christ, came to free humanity from its slavery to sin. Sin was created when Lucifer believed that he was greater than God. Because of his wicked jealousy, he tempted man - God's first children, Adam and Eve - to turn away from Him.
My death gave all of God's children the Gift of salvation. Many people in the world, of all creeds, including those who do not believe in God or those who deny God and place false idols before Him, are all offered the Gift of salvation. Not all will accept this Gift. I come to each of you as a Saviour. I will come before each of you, to prove to you the Truth, before the final day. I will come to offer the Gift of Eternal Life even to those who have sinned gravely in the Eyes of God.
The Glory of God is your way forward and in order to receive this Gift all you have to do is to accept My Mercy. God is Almighty, Powerful and is Perfect in every way. He is much loved by all of the angels and saints in Heaven. He is much loved by many souls who are alive in the world today. All will witness His Great Glory in the New Heaven and the New Earth.
God does not need man. It is only because of His Love for man that He sends Me, His beloved Son, once again to bring them the Eternal Life, which He has promised. This is why He is Patient. This is why He turns a blind Eye to sin, in hope that His children will turn to Him and accept His Love.
Love is powerful when it is pure and comes from God. When the soul is pure, it will easily be drawn into the Love of God. Souls, who need to be cleansed, will accept the Love of God, if they accept the suffering which is needed to make them whole again. A soul cannot be made whole again until it recognises the Greatness of God and bows before Him in humble servitude.
The day when all of you will be shown the way to salvation is close. Every single sinner will be given the chance to reach out to God. Those who do will be lavished with My Mercy.
Your Jesus