Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.08.2013, 15:00 - Wkrótce będą korzystać z kościołów jako miejsc uprawiania handlu i czerpania z niego zysków

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielkie przygnębienie odczują katolicy i chrześcijanie na całym świecie, gdy zobaczą, jak ich kościoły i miejsca kultu zamienią się w miejsca rozrywki.
Wiele imprez będzie odbywało się w kościołach, gdzie powinno się oddawać Mi hołd, podczas, gdy te imprezy będą znieważały Moje Imię. Wkrótce będą korzystać z kościołów jako miejsc uprawiania handlu i czerpania z niego zysków. Wszystkie te rzeczy mają nadejść, a ci, którzy Mnie kochają, będą płakali w wielkim smutku. Jak bardzo te biedne dusze będą cierpiały, gdy będą musiały walczyć z takimi bluźnierstwami. Herezje wpychane im siłą do gardeł będą oznaczały, że mało szacunku zostanie okazane takim duszom podczas wielu praktyk i ceremonii, które obrażają Boga. Będą śpiewy, śmiechy, gwar głosów i recytowanie opowieści, które nie mają nic wspólnego ze Mną. Jednak te wszystkie nikczemne czyny zostaną popełnione w Moich kościołach i przede Mną.
Moja córko, uważnie posłuchaj teraz Mojej Obietnicy. Pójdę na krańce Ziemi, aby uratować każdego grzesznika. Ale dusze zostaną tak bardzo zaatakowane, że bez względu na to, co zrobię dla nich, nigdy nie zaakceptują Mojego Miłosierdzia, nawet w momencie śmierci, chociaż będą wiedziały, że czeka ich Piekło.
Dlatego wy musicie z tym się pogodzić, że dusze zostaną utracone dla Mnie, ponieważ ich niegodziwość jest tak głęboko zakorzeniona w ich duszach, że żadna interwencja nie oddzieli ich od bestii.
Muszę wam to powiedzieć. Nie pozwólcie, aby ci, którzy są zarażeni przez złego ducha odciągnęli was ode Mnie przez swoje kłamstwa. Kiedy przyjmiecie kłamstwa, narzucone wam przez tych, którzy nie oddają Mi czci, osłabicie swoją wiarę - nawet, jeśli będzie chodziło o tylko jeden z aspektów odnoszących się do Mojego Nauczania. Jeśli ulegniecie choćby jednemu żądaniu, mającemu zmienić wasze rozumienie tego, co wam powiedziałem, będzie to oznaczać danie przyzwolenia złemu duchowi, aby jeszcze bardziej was przymuszał do ulęgnięcia pokusie, byście się ode Mnie odwrócili.
Zatkajcie uszy rękoma, gdy z ust bestii będą się wylewać bluźnierstwa. W ogóle nie przyjmujcie niczego, co będzie zdradą Moich Sakramentów lub Mojego Nauczania. Odwróćcie się w drugą stronę i idźcie za Mną, ponieważ gdy to wszystko się stanie, będzie tylko jedna droga, którą będziecie mogli iść. To jest Moja Droga - Droga Prawdy. Tylko cała prawda jest do przyjęcia. Pół prawdy oznacza, że staje się ona kłamstwem.
Wasz Jezus


13th August 2013, 15:00 - They will soon use churches as places to trade in and profit from

My dearly beloved daughter, what misery will be felt by Catholics and Christians, all over the world, when they see how their churches and places of worship will be turned into places of entertainment.
Many events will be held in churches, which are meant to pay homage to Me, but which will insult My Name. They will soon use churches as places to trade in and profit from. All of these things are to come and for those who love Me, they will weep in great sorrow. How these poor souls will suffer, as they will have to battle such blasphemies. The heresies forced down their throats will mean that little respect will be shown to such souls during the many practices and ceremonies, which insult God. There will be singing, laughter, loud voices and the recital of tales, which have nothing to do with Me. Yet all of these vile acts will be committed in My Churches and before Me.
My daughter, heed now My Promise. I will go to the ends of the Earth to save every sinner. But, so infested will souls become, that no matter what I do for them, they will never accept My Mercy, even at the point of death, although they will know that Hell awaits them.
Therefore, you must accept that souls will be lost to Me, because their wickedness is so ingrained within their souls that no intervention will separate them from the beast.
What I must tell you is this. Do not allow those who are infested by the evil one to take you away from Me through their lies. When you accept lies, dictated to you by those who do not honour Me, you will weaken your faith - even if it is just one, in one aspect relating to My Teachings. If you give in to just one demand, designed to change your interpretation of what I have told you, this will mean that you will be allowing the evil one to tempt you, more forcibly, to turn away from Me.
Cover your ears with your hands when the blasphemies spill forth from the mouth of the beast. Accept nothing at all which will betray My Sacraments or My Teachings. Turn the other way and follow Me because, when all these things come to pass, there will be only one path you can walk. This is My Path - the Path of Truth. Only the whole truth is acceptable. Half a truth means that it becomes a lie.
Your Jesus