Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

21.08.2013, 18:05 - Moje Powtórne Przyjście nie może nastąpić, dopóki skażenie grzechem nie zostanie zwalczone

Moja szczerze umiłowana córko, odnowa i oczyszczenie Ziemi już się rozpoczęły, gdyż zbliża się Mój Czas. Moje Powtórne Przyjście nie może nastąpić, dopóki skażenie grzechem nie zostanie zwalczone przez oczyszczenie potrzebne na tej Ziemi.
Gdy Ziemia zostanie oczyszczona, dusze wszystkich wyznań zostaną zanurzone w odnowę ducha i wielu stoczy straszliwą duchową walkę. Nie będą oni rozumieli tego cierpienia, które będą przeżywać, ale ja na to pozwolę z powodu Mojego Miłosierdzia. Dusze najpierw muszą zostać oczyszczone, aby były gotowe stanąć przede Mną i otrzymać Życie Wieczne w Nowym Raju. To oczyszczenie odbędzie się na Ziemi dla tych, którzy będą żyli w czasie prześladowania antychrysta, jak również dla tych, którzy będą żyli w czasie przekształcenia Ziemi w Nowy Raj. Ziemia bowiem w tym samym czasie rozpocznie własną odnowę i wszelkie zło krok po kroku zostanie wyplenione.
Bądźcie wdzięczni, że Mój Ojciec nie stracił Cierpliwości i że nie karze swoich dzieci w zgodnie z ciężarem ich grzechów. Bądźcie również wdzięczni, że nie odwraca się teraz i po prostu nie zabiera tych dusz, które naprawdę Go kochają z dala od tej Ziemi, która przez swoją nieprawość budzi w Nim obrzydzenie.
Mój Ojciec wytrzymuje to, ponieważ Jego dzieci są Jego Stworzeniem i nie pozwoli, aby zostały zabrane przez szatana. Lucyfer był tak bardzo zazdrosny, kiedy Mój Ojciec stworzył człowieka na swoje Podobieństwo, że poprzysiągł on walczyć do ostatniego dnia, aby obrócić człowieka przeciwko swojemu Stwórcy.
Mój Ojciec będzie interweniował z Miłości, aby uczynić szatana bezsilnym. Wszelkie próby utworzenia przez szatana wersji Trójjedynego Boga złożonej z fałszywego proroka, antychrysta i złego ducha zostaną udaremnione. Ta walka będzie okropna, niesprawiedliwa dla wielu dusz, które będą zbyt słabe, by wyrwać się z uścisku zła, ale zostanie ona wygrana przez Wszechmogącego Boga.
Wszyscy musicie zwrócić się do Mojego Ojca i prosić Go, aby ocalił wasze dusze i chronił was przed pójściem za bestią drogą zatracenia.
Wasz Jezus


21st August 2013, 18:05 - My Second Coming cannot take place until the contamination of sin has been eradicated

My dearly beloved daughter, the renewal and purification of the Earth has now commenced as My Time draws near. My Second Coming cannot take place until the contamination of sin has been eradicated, through the cleansing needed on this Earth.
As the Earth will be purified, souls of every creed will be plunged into a renewal of the spirit and many will endure a terrible spiritual battle. They will not understand what they are enduring, but I will allow this because of My Mercy. In order to be fit to stand before Me and to be given Eternal Life in the New Paradise, souls must first be purified. This purification will take place on Earth, for those who will live through the persecution of the antichrist, as well as for those who will live through the transition into the New Paradise. The Earth will, at the same time, commence its own renewal and all evil will be weeded out, stage by stage.
Be thankful that My Father has not lost His Patience and that He does not punish His children, according to the severity of their sins. Be thankful also that He does not just turn His Back now and simply take those souls who truly love Him away from this Earth, which by its iniquity, disgusts Him.
My Father perseveres because His children are His Creation and He will not allow them to be taken by Satan. So jealous was Lucifer, that when My Father created man in His Own Likeness, he vowed to fight to the last day in order to turn man against his Creator.
My Father will intervene, out of Love, in order to render powerless the strength of Satan. Every attempt, of Satan's version of the Triune God, comprising of the false prophet, the antichrist and the spirit of evil, will be thwarted. This battle will be ugly, unfair to many souls, who will be too weak to wrestle free from the grip of evil, but it will be won by Almighty God.
You must, all of you, turn to My Father and beg Him to salvage your souls and to protect you from following the beast on the road to perdition.
Your Jesus