Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.09.2013, 09:35 - Matka Zbawienia: Każdy poszczególny Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania

Moje dziecko, gdy włożyli Koronę Cierniową na Najświętszą Głowę mojego Syna, nie tylko wyrządzili tym straszne tortury fizyczne, było to złożenie oświadczenia. To był gest symboliczny. Gdy z Niego szydzili, mówili, że Człowiek, który twierdzi, że jest Głową Kościoła i który nazywa Siebie Mesjaszem, nie będzie tolerowany. Zbezcześcili Głowę Kościoła, kiedy Go ukoronowali i w tych czasach ponownie będą Go bezcześcić.
Nie wystarczy, że wrogowie Chrystusa przejmą Kościół mojego Syna od wewnątrz - sprofanują Go na wiele innych sposobów. Zmienią hostie do Komunii Świętej i znaczenie Eucharystii. Powiedzą, że Eucharystia reprezentuje ludzkość i że jest to znak nowej wspólnoty - spotkanie wszystkich ludzi, jako jedności w Oczach Boga. Wam, moje dzieci, powiedzą, że wy wszyscy jesteście w komunii ze sobą i że to jest powód do świętowania.
Komunia Święta jest Ciałem Chrystusa i Jego Rzeczywistą Obecnością. Nie może być dwóch różnych znaczeń. A jednak przekręcą Jej znaczenie - to co wam w końcu pozostanie, będzie to tylko kawałek chleba, bo kiedy sprofanują ołtarze, Najświętsza Hostia, Obecność mojego Syna przestanie w Kościele istnieć.
Każdy poszczególny Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wrogowie mojego Syna będą tak przebiegli, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione. Sakrament Spowiedzi zostanie zniesiony, gdyż bestia nie chce, aby dusze zostały odkupione, ponieważ byłoby to zwycięstwem mojego Syna.
Dzieci, musicie nieustannie prosić mnie o wstawiennictwo, aby ból tych przyszłych wydarzeń mógł zostać złagodzony, a czas skrócony.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


5th September 2013, 09:35 - Mother of Salvation: Every single Sacrament will be changed beyond recognition

My child, when they placed the Crown of Thorns on the Sacred Head of my Son, it was not just to inflict terrible physical torture, it was to make a statement. It was done as a symbolic gesture. They were saying as they mocked Him that this Man, Who says He is Head of the Church and Who calls Himself the Messiah, will not be tolerated. They defile the Head of the Church when they Crowned Him and they will defile Him again during these times.
It will not suffice that they, the enemies of Christ, take over my Son's Church from within - they will desecrate Him in many other ways. They will change the hosts for Holy Communion and the meaning of what the Holy Eucharist is. They will say that It, the Holy Eucharist, represents humanity and that it is a sign of a new communion - a gathering of all people as one in the Eyes of God. You, my children, will be told that you are all in communion with each other and that this is a cause for celebration.
The Holy Communion is the Body of Christ and is His Real Presence. It cannot be two different things. Yet, they will twist the meaning - all you will be left with, eventually, will be a piece of bread, for when they desecrate the altars and the Most Holy Host, my Son's Presence will cease.
Every single Sacrament will be changed beyond recognition. So cunning will the enemies of my Son be, that the holy ceremonies will be seen to have changed only a little. The Sacrament of Confession will be abolished, for the beast does not want souls to be redeemed, because this would be a victory for my Son.
Children, you must keep asking me to intercede, so that the pain of these future events can be eased and the time cut short. Your beloved Mother
Mother of Salvation