Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.09.2013, 14:30 - Żaden Mój wyświęcony sługa nie może nikogo potępiać w Moje Imię

Moja szczerze umiłowana córko, jak niewielu z tych, którzy wierzą w Boga lub tych, którzy przyjmują Mnie, jako Syna Człowieczego, prawdziwie Mnie kocha. Mówią, że tak jest, ale wielu z nich nie żyje według Mojego Nauczania. Nie możecie powiedzieć, że Mnie kochacie, a potem potępiać innych. Nie możecie krzywdzić innej osoby ostrymi słowami i powiedzieć w tym samym czasie, że Mnie kochacie.
Kto z was jest bez grzechu? Kto z was wywyższa się przede Mną, a potem mówi okrutne słowa przeciw drugiemu? Nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że mówicie w Moje Imię, gdy obmawiacie innych. To jest obrazą Boga, a ci, którzy zachowują się w ten sposób, obrażają Mnie. Wy, którzy źle mówicie o drugim twierdząc, że Mnie bronicie, tylko odcinacie się ode Mnie. Jednak sądzicie, że wasze działania są uzasadnione. Kiedy wyobraziliście sobie, że mógłbym znieść takie zachowanie i dlaczego uważacie, że jesteście upoważnieni do takich rzeczy?
Kiedy pełnicie Moją Służbę, a następnie mówicie okrutne słowa przeciwko jakiemukolwiek z dzieci Bożych, to popełniacie ciężki grzech. Żaden Mój wyświęcony sługa nie może nikogo potępiać w Moje Imię. Możecie znać Moje Nauczanie - możecie mieć wiedzę o wszystkim, co jest zawarte w Księdze Mojego Ojca, ale kiedy na innych rzucacie oszczerstwa w Moje Imię, odrzucę was. Będziecie musieli sporo pokutować, aby ponownie odnaleźć Moją Łaskę, ale nawet wtedy, dopóki nie poprosicie Mnie o wybaczenie, minie dużo czasu, zanim ponownie staniecie się godni, aby stanąć przede Mną.
Wasz Jezus


5th September 2013, 14:30 - No sacred servant of Mine can condemn anyone in My Name

My dearly beloved daughter, how few of those who believe in God, or who accept Me as the Son of Man, truly love Me. They say that they do, but many do not live according to My Teachings. You cannot say that you love Me and then condemn others. You cannot hurt another person, through harsh words and then say that you love Me, at the same time.
Who amongst you is free of sin? Which one of you exalts yourself before Me and then speaks cruelly against another? You will never be able to say you speak in My Name when you slander another. This is an affront to God and those of you who behave in this way offend Me. Those of you who speak evil of another, when you say you defend Me, only separate yourselves from Me.
Yet you think that your actions are justified. When did you think that I would uphold such behavior and why do you believe that you have the authority to do these things?
When you are committed to My Service and then speak cruel words against any of God's children, you commit a grave sin. No sacred servant of Mine can condemn anyone in My Name. You may be familiar with My Teachings - you may be knowledgeable about all that is contained in My Father's Book, but when you slander another, in My Name, I will cast you away. It will take much penance on your part to seek My Favour again and even then, until you beg Me to forgive you, it will be a long time before you are fit to come before Me again.
Your Jesus