Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.09.2013, 20:15 - Matka Zbawienia: Jedyna droga do Życia Wiecznego wiedzie przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa

Moje dziecko, nikt z was nie może zapomnieć, że mój Syn umarł po to, aby ocalić ludzkość. On uwolnił wszystkie dusze z niewoli bestii. Dał wszystkim Dar Zbawienia i aby otrzymać Życie Wieczne, trzeba przyjść do mojego Syna i prosić Go o ten Wielki Dar.
Jedyna droga do Życia Wiecznego wiedzie przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ponieważ jest On bardzo miłosierny, daje każdemu szansę przyjścia do Niego z własnej, wolnej woli. On dał światu Prawdę, a przez Jego Dar śmierci na Krzyżu, otworzył wszystkim drogę do życia w wiecznym pokoju i w Jego Raju.
Wielu nie przyjmuje mojego Syna ani nie wierzy w Boga. Jeśli nie wierzycie w Boga ani nie przyjmujecie Daru Zbawienia, wtedy odcinacie się od Boga. Z powodu tej Ostatniej Misji ratowania dusz, w tym dusz wszystkich grzeszników, jak również tych, którzy odrzucają uznanie istnienia Boga, mój Syn dokona wielkiego cudu. Podczas Ostrzeżenia każdy otrzyma dowód, że ma duszę i wielu się nawróci. Tym, którzy się nie nawrócą i tym, którzy pozostaną ateistami nie będzie mógł być dany Dar Zbawienia, ponieważ odrzucą Jego Miłosierną Dłoń. Dusz, które Go odrzucą w najbardziej wyzywający sposób nie uratuje nic, z wyjątkiem waszych modlitw.
Ci, którzy odrzucają wszelkie starania, każdą interwencję i każdy akt Miłosierdzia, aby zabrać ich do Nowego Raju, zostaną odrzuceni. Królestwo mojego Syna nie będzie do nich należało, gdyż mój Ojciec, który udzielił ludzkości daru wolnej woli, nigdy nie będzie narzucać swojej Woli żadnemu z Jego dzieci.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ateiści przyjęli Miłosierną Dłoń, którą mój Syn wyciąga do każdego z nich. Pamiętajcie, aby odmawiać Modlitwy Krucjaty, by uratować te biedne duszyczki.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


6th September 2013, 20:15 - Mother of Salvation: The only way to Eternal Life is through my Son, Jesus Christ

My child, none of you must ever forget that my Son died in order to salvage humanity. He freed all souls from bondage to the beast. He gave all of you the Gift of Salvation and in order to receive Eternal Life, you must come to my Son and ask Him for this Great Gift.
The only way to Eternal Life is through my Son, Jesus Christ. Because He is so merciful, He allows everyone the chance to come to Him, by their own free will. He gave the world the Truth and, by His Gift of His death on the Cross, He opened the way for all to live in eternal peace and in His Paradise.
Many do not accept my Son nor do they believe in God. If you do not believe in God or accept the Gift of Salvation, then you separate yourself from God. Because of this Final Mission to save souls, including the souls of all sinners, as well as those who refuse to acknowledge the Existence of God, my Son will perform a Great Miracle. During The Warning everyone will see the proof that they have a soul and many will be converted. Those who will not convert and who remain atheists cannot be given the Gift of Salvation, for they will refuse His Hand of Mercy. Those souls will reject Him in the most defiant way and nothing, but your prayers, can save them.
Those who refuse every attempt, every intervention and every Mercy, to bring them into the New Paradise, will be cast away. For theirs will not be the Kingdom of my Son, because my Father, Who bequeathed humanity with the Gift of free will, will never impose His Will over any of His children.
Pray, pray, pray that atheists will accept the Hand of Mercy, which my Son will extend to every single one of them. Remember to recite the Crusade Prayers to save these poor little souls.
Your beloved Mother Mother of Salvation