Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.09.2013, 17:08 - Podczas Mojego Powtórnego Przyjścia osądzę każdą osobę, która pozostanie przy życiu na Ziemi w tym czasie według tego, co zrobiła dla chwały Bożej

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy powiedziałem, że przyjdę ponownie, aby sądzić żywych i umarłych, miałem na myśli tylko to. Pierwszy Wyrok musi być wypełniony, to znaczy, że podczas Mojego Powtórnego Przyjścia osądzę każdą osobę, która pozostanie przy życiu na Ziemi w tym czasie według tego, co zrobiła dla chwały Bożej. Mój Wyrok będzie surowy, ponieważ Moje Miłosierdzie, na tym etapie, już wylewa się na Ziemię.
Wy, którzy do końca pozostaniecie zbuntowani poprzez odrzucenie Mnie - mimo, że poznacie Prawdę - zostaniecie ode Mnie odrzuceni. Nigdy nie przyjmiecie Mojego Miłosierdzia, niezależnie od tego, jak bardzo zabiegam o wasze zbawienie. Wasze odrzucenie i nienawiść do Mnie przyniesie wam wieczne cierpienie, a ja będę za wami wylewał gorzkie i bolesne łzy. O, jak bardzo będziecie pragnęli ziemskiego pocieszenia, mimo, że zmarnowaliście tam swój czas w nikczemnej pogoni za grzesznymi przyjemnościami i władzą i gdzie uciskaliście innych. Ziemia będzie wydawać się wam utęsknionym, straconym rajem, gdy będziecie krzyczeli o Moją Pomoc w głębinach ciemności.
Wy, którzy Mnie kochacie, a których dusze zostały zniszczone przez grzech, nie musicie się niczego bać, ponieważ pochłonę was Moim Miłosierdziem, gdy będziecie o to poprosili. Wszyscy grzesznicy zostaną uratowani, gdy odkupią się w Moich Oczach, bez względu na to, jak ciężkie są ich grzechy.
Żyjący, którzy są objęci Moją Łaską zostaną wyniesieni do Mojego Chwalebnego Raju. Dotyczy to wszystkich grzeszników, wszystkich wyznań, wszystkich ras, którzy wzywali Mnie, swojego Zbawiciela, Syna Człowieczego i tych wszystkich, którzy proszą Mnie, abym ich uratował.
Wzbudzę umarłych, którzy zostali oczyszczeni w głębi czyśćca, jak również tych, którzy czekają cierpliwie w Niebie na nadejście tego Wielkiego Dnia. Pozostali zostaną wygnani.
Wasz czas na Ziemi został wyznaczony przez Mojego Ojca, a Ja nadal nie znam tego dnia, ale mówię wam to: Wasze pokolenie zostanie zebrane i umieszczone w Moim Nowym Raju, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym. Dano wam czas na przygotowanie się, więc dobrze go wykorzystajcie, gdyż możecie mieć Życie Wieczne i dzielić je z najbliższymi. Proszę was teraz o poświęcenie Mi każdej bliskiej wam osoby, waszych rodzin, przyjaciół i waszych narodów, abym mógł osłonić ich Ochroną Mojej Najdroższej Krwi.
Wasz Jezus


18th September 2013, 17:08 - At My Second Coming, I will judge every person who remains alive on the Earth at that time according to what they have done for the Glory of God

My dearly beloved daughter, when I said that I would come again to judge the living and the dead, I meant just that. The First Judgement must be fulfilled and by this, I mean that at My Second Coming I will judge every person who remains alive on the Earth at that time, according to what they have done for the Glory of God. My Judgement will be harsh, for My Mercy will have, by that stage, already been poured over the Earth.
Those amongst you who remain defiant to the end, through your rejection of Me - although the Truth will have been made known to you - will be cast away from Me. You will never accept My Mercy, no matter how I plead for your salvation. Your denial and hatred of Me will bring you eternal suffering and I will shed bitter and sorrowful tears for you. Oh how you will crave the comfort of Earth, though you wasted your time there in the wicked pursuit of sinful pleasures and power and where you oppressed others. Earth will seem like a long lost paradise when you scream for My Help in the depths of darkness.
Those amongst you who love Me, but whose souls have been blighted by sin, must have no fear for I will devour you with My Mercy when you ask for it. All sinners will be saved once they redeem themselves in My Eyes, no matter how grievous their sins are.
The living who are in My Favour will be lifted into My Glorious Paradise. They include every sinner, every creed, every race, who have called out to Me, their Saviour, the Son of man, and all those who ask Me to save them.
I will raise the dead, those who have been purified in the depths of Purgatory, as well as those who are awaiting, patiently, in Heaven, for the arrival of this Great Day. The rest will be banished.
Your time on Earth has been decided by My Father and this day is still unknown to Me, but I tell you this. You, of this generation, will be gathered and taken into My New Paradise when Heaven and Earth will become one. You have been given the time to prepare, so use it for good measure, so you can have Eternal Life and share it with your loved ones. I now ask you to consecrate every loved one, your family, your friends and your nations to Me, so that I can cover them with the Protection of My Precious Blood.
Your Jesus